Vedtægter

§ 1-2 Navn og Formål
§ 1

 

Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom.

 

§ 2

 

Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske værdigrundlag, samt at påvirke samfundet i en frihedsorienteret retning.

Foreningen baserer sit virke på liberale værdier herunder frihed, privat initiativ og en begrænset statsmagt. Foreningen er en ungdomsafdeling til Liberal Alliance.

§ 3-8 Organisation
§ 3

 

Liberal Alliances Ungdom består af landsforeningen og lokalforeningerne.

 

§ 4

 

Kontingentet opkræves af landsforeningen.

Stk. 2

Lokalforeningerne har mulighed for særskilt at opkræve et lokalforeningskontingent. Alle lokale medlemmer har dog adgang til generalforsamlingen i lokalforeningen.

 

§ 5

 

Landsforeningen og lokalforeningers virke reguleres af landsforeningens vedtægter og de heri indeholdte bestemmelser vedrørende de nævnte foreninger.

 

§ 6

 

Forretningsudvalget træffer afgørelse om oprettelse, ændring og nedlæggelse af lokalforeninger.

Stk. 2

Lokalforeningens afgrænsning fastsættes af forretningsudvalget.

Stk. 3

De ved oprettelse, ændring eller nedlæggelse påvirkede lokalforeninger kan nedlægge veto om forretningsudvalgets beslutning.

Stk. 3 a

Ved nedlæggelse af veto skal der på næstkommende hovedbestyrelsesmøde træffes beslutning ved simpelt flertal om forretningsudvalgets ønske om oprettelse, ændring og nedlæggelse af lokalforeninger.

 

§ 7

 

En lokalforening har krav på at modtage det fulde til landsforeningen betalte medlemskontingentbeløb for
alle medlemmer bosat i lokalforeningens geografiske område.

Stk 2

Ved opløsning af lokalforeningen overgår lokalforeningens eventuelle egenkapital til Landsforeningen. Dette skal fremgå af lokalforeningens vedtægter før lokalforeningen kan gøre krav på modtagelse af kontingentpenge.

§ 8

Landsforeningen tegnes af landsformand, landsnæstformand, og landssekretæren i forening. Ved køb, salg,
leje eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af samtlige medlemmer af
Forretningsudvalget.

Stk. 2

Forretningsudvalget kan meddele prokura.

§ 9-10 Medlemskab
§ 9

 

Enhver der endnu ikke er fyldt 30 år kan opnå medlemskab af Liberal Alliances Ungdom hvis vedkommende:

– Anerkender Liberal Alliances Ungdoms vedtægter.

– Tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms formål (Jf. § 2).

– Betaler medlemskontingent.

Stk. 2

Medlemmer optages i landsforeningen.

Stk. 3

Udmeldelse af Liberal Alliances Ungdom sker ved skriftlig henvendelse til landsforeningen. Udmeldelse sker tillige ved medlemskabets ophør.

 

§ 10

 

Forretningsudvalget kan med to tredjedeles flertal ekskludere et medlem af Liberal Alliances Ungdom med den øjeblikkelige virkning, at vedkommende ikke kan deltage i foreningens aktiviteter. Dette kan kun ske, såfremt medlemmet modarbejder foreningens interesser. medlemmet – og evt. bisidder – har fremmøde- og taleret ved sagens behandling.

Stk. 2

Såfremt Forretningsudvalget har truffet beslutning om ekskludering af et medlem, har dette medlem mulighed for at anke beslutningen på førstkommende hovedbestyrelsesmøde, hvorefter Hovedbestyrelsen med simpelt flertal skal stemme om vedkommendes ekskludering. En anke har ikke opsættende virkning.

Stk. 3

Hovedbestyrelsens beslutning kan senest to uger efter afgørelse ankes yderligere til førstkommende landsmøde, hvorefter eksklusionen med simpelt flertal forkastes eller stadfæstes. En anke har ikke opsættende virkning.

§ 11-12 Landsmødet
§ 11

 

Landsmødet er Liberal Alliances Ungdoms højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2

Alle medlemmer af Liberal Alliances Ungdom har adgang til landsmødet med tale- og stemmeret.

Indkaldelse skal ske med 4 ugers varsel. Udskrives der folketingsvalg eller folkeafstemning i første kvartal af et kalenderår, således at dette er i konflikt med landsmødet eller planlægningen heraf, så kan landsmødet rykkes i op til to måneder. Landsmødet eller planlægningen heraf, så kan landsmødet rykkes i op til to måneder.

Stk. 3

Det ordinære landsmødes dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Forretningsudvalgets beretning
5. Hovedbestyrelsens beretning
6. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
7. Fastsættelse af kontingent
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af:

a. Landsformand
b. Landsnæstformand
c. Landssekretær
d. Uddannelses- og Aktivitetsformand
e. Kampagneformand
f. Udviklingsformand
g. Politisk formand
h. To menige forretningsudvalgsmedlemmer

10. Valg af op til to suppleanter til Forretningsudvalget
11. Valg af en revisor

Stk. 4

Valg af Forretningsudvalget og revisor foregår ved direkte valg med simpelt flertal. Valg af de op til to suppleanter til Forretningsudvalget foregår med simpelt flertal. Efter valget konstituerer Forretningsudvalget sig.

Stk. 4a

Hvis det absolutte flertal af stemmerne til hhv. formands- eller næstformandsposten er blanke eller tydeligt markerede som ingen af kandidaterne, bliver valget til den aktuelle post annulleret og der findes ikke en kandidat. Hovedbestyrelsen skal derfor indkalde til ekstraordinært landsmøde, hvor en ny valgrunde til forretningsudvalget skal foretages. De i øvrigt valgte medlemmer af forretningsudvalget konstituerer sig, og agerer på vegne af foreningen indtil det ekstraordinære landsmøde.

Stk. 5

Forslag der ønskes behandlet på Landsmødet skal være landsforeningen i hænde senest tre uger inden landsmødets afholdelse.

Stk. 6

Forslag til ændringer, der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være alle medlemmer i hænde senest to uger inden landsmødets afholdelse.

Stk. 7

a. Principprogrammet er Liberal Alliances Ungdoms overordnede politiske skrift.
b. Principprogrammet kan kun vedtages og ændres på Landsmødet.
c. Behandling af principprogrammet foregår før behandling af resolutioner og erklæringer.
d. Vedtagne resolutionsforslag er Liberal Alliances Ungdoms officielle holdning på et område indtil andet er vedtaget på et landsmøde.
e. Vedtagende erklæringer er Liberal Alliances Ungdoms officielle holdning på et område indtil næste landsmøde hvorefter erklæringen ophæves.
f. Resolutioner og erklæringer der, efter vurdering af dirigenten samt et flertal af afgivne stemmer i forretningsudvalget, strider mod principprogrammet, falder bort.
g. Erklæringer og resolutioner der efter vurdering af dirigenten, samt et flertal af afgivne stemmer i Forretningsudvalget strider mod principprogrammet, falder bort.
h. Ændres der i principprogrammet således at et eller flere resolutioner gøres ugyldige, kan disse ophæves mellem landsmøder af Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen i forening. At ophæve en resolution på dette grundlag kræver 2/3 flertal i begge organer.

Stk. 8

a. Afstemninger til valg hvor kun en eller to poster skal besættes sker m. afgivning af én stemme pr. fremmødt medlem.
b. Hvor intet andet er nævnt gælder valg for et år.
c. Afstemninger vedrørende behandling af principprogram foregår med 2/3 flertal
d. Ved afstemninger til valg, hvor mere end to poster er på valg, tildeles hvert medlem et antal stemmer svarende til en over halvdelen af de poster, som skal besættes. Der rundes ned ved et ulige antal poster.
e. Afstemninger skal foregå skriftligt eller elektronisk ved §10 afgørelser, samt når dirigenten kræver det.
f. Stemmeberettigelse kræver personligt fremmøde.
g. Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.

 

§ 12

 

Ekstraordinært landsmøde skal holdes, når mindst 1/3 af forretningsudvalgets medlemmer kræver det, eller når mindst 2/3 af Hovedbestyrelsesmedlemmerne kræver det.

Stk. 2

Indkaldelsen sker i overensstemmelse med reglerne for indkaldelse til ordinært landsmøde og Forretningsudvalget skal foretage indkaldelsen senest 4 uger efter at beslutningen er truffet, med angivelse af dagsorden.

§ 13-16 Landsforeningens struktur
§ 13

 

Landsforeningen består af Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen

Stk 2

Forretningsudvalget er landsforeningens øverste ledelse og står således for landsforeningens overordnede politiske, strategiske og økonomiske beslutninger, samt den daglige drift og virke.

Stk. 3

Forretningsudvalget består af landsformand, landsnæstformand, landssekretær, uddannelses- og aktivitetsformand, kampagneformand, udviklingsformand, politisk formand samt de menige forretningsudvalgsmedlemmer.

Stk. 4

Suppleanter til Forretningsudvalget kan efter behov indkaldes med møde- og taleret til forretningsudvalgs og hovedbestyrelsesmøderne.

Stk. 5

Suppleanter til Forretningsudvalget indsuppleres såfremt et forretningsudvalgsmedlem udtræder af Forretningsudvalget. Suppleanter til Forretningsudvalget indsuppleres som menigt Forretningsudvalgsmedlem resten af det afgående forretningsudvalgsmedlems valgperiode

Stk 6.

Beslutningen kan ankes til Hovedbestyrelsen, som kan omstøde beslutningen med 2/3 flertal

Stk 7.

Hovedbestyrelsesformanden har møde- og taleret til forretningsudvalgsmøderne.

Stk. 8

Ved stemmelighed i Forretningsudvalget er landsformandens stemme afgørende

 

§ 14

 

Hovedbestyrelsen er et koordinerende og kontrollerende organ mellem lokalforeninger og Forretningsudvalget.

Stk. 2

Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalget samt repræsentanter fra lokalforeninger der lever op til kriterierne for optagelse i Hovedbestyrelsen. Et Hovedbestyrelsesmedlem kan kun repræsentere én lokalforening.

Alle lokalforeninger skal forny deres medlemskab inden først kommende Hovedbestyrelsesmøde efter landsmødet.

Stk. 3

Lokalforeninger er berettiget til én plads i hovedbestyrelsen, såfremt at deres forening har:

– Haft mindst 10 medlemmer i alderen 15-30 år pr. 31/12 i det foregående år.
– Godkendt regnskab og bankkonto.
– Afholdt gyldig generalforsamling i foregående foreningsår.
– Haft mindst 1 fagligt medlemsarrangement i hvert kvartal i det foregående kalenderår.

– Forretningsudvalget

Stk. 4

Hovedbestyrelsen konstituerer egen formand med 2/3 flertal. Hovedbestyrelsesformanden må ikke sidde i Forretningsudvalget eller være suppleant til Forretningsudvalget.

Stk. 5

Forretningsudvalget skal på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter landsmødet fremlægge deres budget for hovedbestyrelsen, som skal godkendes med simpelt flertal.

Stk. 6

Forretningsudvalget skal på hovedbestyrelsesmøderne fremlægge midlertidigt regnskab og revideret budget til diskussion.

Stk. 7

Hovedbestyrelsen kan godkende politiske arbejdsprogrammer, som ikke strider imod principprogrammet og/eller resolutionerne ved kvalificeret flertal.

Stk. 8

Ved stemmelighed i Hovedbestyrelsen er landsformandens stemme afgørende.

Stk. 9

Forretningsudvalgsmedlemmer og suppleanter til Forretningsudvalget kan ikke repræsentere en lokalforening i Hovedbestyrelsen.

 

§ 15

 

Forretningsudvalget har mulighed for at foreslå Hovedbestyrelsen aflønning af medlemsvalgte repræsentanter i landsforeningen samt ansatte til den løn, som de skønner er hensigtsmæssig.

Stk. 2

Hovedbestyrelsen skal godkende aflønning af forretningsudvalgsmedlemmer og sekretariatsansatte med 2/3 flertal.

 

§ 16

 

Landsformanden må ikke være opstillet eller valgt som kandidat til folketings-, europaparlaments-, kommunal-, eller regionsrådsvalg.

§ 17 Regnskab
§ 17

 

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2

Landsforeningens regnskab revideres af den på landsmødet valgte revisor, der foretager den kritiske revision.

Stk 3

Hovedbestyrelsen kan nedsætte en foreningsrevisor, der skal revidere årsregnskabet på vegne af Hovedbestyrelsen.

Stk. 4

Alle lokalforeninger skal på forlangende kunne få indsigt i landsforeningens midlertidige regnskab.

Stk. 5

Det foregående års regnskab for landsforeningen skal være medlemmerne i hænde senest 1 uge før landsmødets afholdelse.

Stk. 6

På landsmødet skal der yderligere fremlægges et regnskab for hele perioden det afgående forretningsudvalg har siddet.

§ 18 Liberal Alliance
§ 18

 

Landsformanden for Liberal Alliances Ungdom er Liberal Alliances Ungdoms medlem af Liberal Alliances hovedbestyrelse.

Stk. 2

Såfremt landsformanden ikke kan besidde posten, som Liberal Alliances Ungdoms medlem af Liberal Alliances hovedbestyrelse, går denne til landsnæstformanden for Liberal Alliances Ungdom.

Stk. 3

Såfremt landsnæstformanden for Liberal Alliances Ungdom ikke kan besidde posten, som Liberal Alliances Ungdoms medlem af Liberal Alliances hovedbestyrelse, går denne til et af Liberal Alliances Ungdoms forretningsudvalgets udpeget medlem, som også er medlem af Liberal Alliance og Liberal Alliances Ungdoms forretningsudvalg.

§ 19 Vedtægtsændringer
§ 19

 

Ændringer af disse vedtægter kan kun foretages på et landsmøde med mindst 2/3 flertal. Ændringer træder i
kraft fra vedtagelsestidspunktet, medmindre andet er begæret af forslagsstiller

§ 20 Opløsning
§ 20

 

Landsforeningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de ved et ordinært landsmøde afgivne stemmer vedtager det, og det på ny vedtages med samme majoritet ved et ekstraordinært landsmøde, der afholdes tidligst én og senest to måneder efter det ordinære landsmøde.

Stk. 2

Eventuelle likvide midler tilfalder i tilfælde af opløsning Liberal Alliances landsorganisation.

Download vedtægterne som pdf