Arbejdsmarked og Erhverv

Emil Rose, ordfører for Arbejdsmarked og Erhverv

Et dynamisk og frit arbejdsmarked er en nødvendighed for et velstående Danmark. Ligeledes fungerer erhvervslivet bedst i et marked med fri konkurrence, der både skaber vækst og velstand til gavn for alle.

Vi mener i Liberal Alliances Ungdom at:

  • Fagforeningsmedlemskab er en privat sag.
  • Dagpengesystemet skal privatiseres.
  • Folkepensionen skal afskaffes.
  • Erhvervslivet skal fungere på markedsvilkår.
  • Det generelle niveau for skatter og afgifter skal nedsættes markant.
  • Selskabsskatten og iværksætterskatten skal afskaffes.
  • Gøre op med monopollignende tilstande i blandt andet apotekerbranchen samt vognmandsbranchen.
  • Gøre op med statslige erhvervstilladelser, licenser og beskyttede titler.

Arbejdsmarkedets parter

Retten til frit fagforeningsvalg, herunder retten til at fravælge faglig repræsentation, skal opretholdes ved at sikre kontraktfriheden på det danske arbejdsmarked. Det skal altid være op til arbejdsmarkedets parter, eller den enkelte arbejdstager og arbejdsgiver, at komme til enighed om de forhold der skal gælde på det danske arbejdsmarked.

Der må derfor aldrig foregå nogen form for politisk indblanding i faglige konflikter. I Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor heller ikke, at der bør indføres en statsfastsat minimumsløn.

Et frit arbejdsmarked kan ikke fungere hvis staten tildeler fagforeninger særlige rettigheder og fordele. Skattefradraget for fagforeningskontingent skal derfor afskaffes, fagforeninger skal underlægges samme lovgivning som private virksomheder og faglige konflikter skal respektere den private ejendomsret.

Private arbejdsmarkedsforsikringer

Borgere bør i langt højere grad være forsikret gennem private arbejdsmarkedsforsikringer. Af den grund mener vi også i Liberal Alliances Ungdom, at dagpengesystemet bør privatiseres. Dette giver mulighed for, at der kan fastsættes forskellige regler på tværs af a-kasserne, så deres ydelser i højere grad afspejler medlemmernes behov. Behovet for dagpenge varierer nemlig – specielt på tværs af brancher og sektorer.

I tilfælde hvor forsikring ikke er en mulighed skal borgeren have mulighed for at få udbetalt kontanthjælp. Kontanthjælpen skal fungere som en midlertidig ydelse og skal kunne dække grundlæggende fornødenheder, og vi mener grundlæggende i Liberal Alliances Ungdom at ingen offentlige ydelser bør være tidsubegrænsede. Ydelsen må aldrig fjerne det økonomiske incitament til at arbejde. Kontanthjælpen skal ikke være en betingelsesløs ydelse. Såfremt en borger modtager kontanthjælp, er borgeren forpligtet til at tage det arbejde som anvises af kommunen ellers fratages kontanthjælpen. Anderledes er det for socialt udsatte såsom psykiske syge, misbrugere og kronisk syge – jævnfør socialpolitikken.

Det skal som udgangspunkt være den enkeltes egen opgave at finde sig et arbejde og opnå de nødvendige kompetencer herfor. Den offentlige jobformidling har vist sig, at være aldeles ineffektiv, og den er præget af rigide krav, meningsløs aktivering samt ubrugelige kurser. I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi en jobformidling, hvor borgeren er i centrum. Af den grund mener vi også, at jobformidlingen bør privatiseres samt slippes fri fra nytteløse politiske krav

Der kan dog være situationer, hvor den enkelte borger ikke ved egen hjælp kan forsørge sig selv eller finde arbejde. Her bør det hovedsageligt være private hjælpeorganisationer der træder til. Såfremt det offentlige skal bistå borgeren med arbejdssøgning og kompetenceudvikling, skal det ske på den mest effektive og billigste måde. Meningsløs aktivering og ubrugelige kurser skal afskaffes.

Tilbagetrækning og pension

Den statsbetalte folkepension skal afskaffes og erstattes af personlige og private pensionsopsparinger. Ligegyldigt om du har et reelt behov eller ej, modtager du som ældre, dansk borger, der har nået den statsfastsatte tilbagetrækningsalder folkepension hver måned.

Folkepensionen er manifestationen af den universelle velfærdsstat: Du bliver fritaget det naturlige ansvar for eget liv, og har udgangspunkt ret til en række ydelser ligegyldigt behov og indkomst.

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi et privat pensionssystem. For med markedet sikres et mere mangfoldigt udbud af pensionsordninger i modsætning til statslige ordninger, der ikke tilpasses til den enkelte borger, men derimod massen. Det ser vi i dag, hvor tilbagetrækningsalderen er centralt bestemt samt genstand for megen politisk regulering.

Af den grund mener vi ikke, at staten bør fastsætte en bestemt tilbagetrækningsalder, men at dette i stedet bør være en sag mellem den enkelte borger og vedkommendes pensionskasse.

Et erhvervsliv på markedsvilkår

For at skabe den optimale og gavnlige konkurrence bør erhvervslivet eksisterer på markedsvilkår. Dette betyder at ingen sektorer, brancher eller bestemte virksomheder bør nyde særstatus samt modtage erhvervsstøtte.

Det er dog stadig vigtigt, at erhvervslivet har gode rammevilkår, således at der kan skabes arbejdspladser og velstand. Her er de høje skatter og afgifter hæmmende for det danske erhvervsliv.

Virksomhederne skal have mulighed for at beholde en større del af deres indtjening ved at fjerne afgifter, lette skatten markant på arbejde, afskaffe selskabsskatten helt samt rydde op i formålsløse og komplekse regler.

Monopollignende tilstande i apoteker- og vognmandsbranchen

Monopoler er aldrig i forbrugernes interesse, heller ikke når det kommer til de monopoltilstande vi har i den danske apotekerbranche eller de danske vognmandsvirksomheder. Begge brancher er underlagt enorm regulering og et bureaukrati uden lige. Konsekvenserne er manglende konkurrence, og dermed et dårligere produkt for forbrugerne, hvilket skyldes det manglende incitament til at forbedre, modernisere samt effektivisere.

I andre lande såsom Sverige, Norge og Holland har man med stor succes gjort op med den heftige regulering i apotekerbranchen, som blandt andet kommer til udtryk i antalsreguleringen samt ejerskabsrestriktionerne. Det har betydet, at man i disse lande har kunne udvikle nye forretningskoncepter, der har forbedret forbrugernes tilbud.

Ligeledes har man i andre lande set hvordan man har taget nye forretningsmodeler og løsninger til sig, når det handler om transport og taxakørsel. I Danmark lider vognmandsbranchen dog under tung regulering, hvilket også her resulterer i dårligere service, høje priser samt manglende udvikling. Derfor ønsker i Liberal Alliances Ungdom at bane vejen for udvikling og fremskridt ved at afregulere vognmandsbranchen gevaldigt, således at man gør op med den monopollignende tilstand.

Erhvervstilladelser, licenser og beskyttede titler

Når man i dag ser på hvilke titler der i Danmark er beskyttede findes der ingen råd tråd, og det virker mest af alt tilfældigt hvilke titler der har fået dette statsgodkendte stempel. Ligeledes kan man ikke i dagligdagen mærke forskel på hvilke titler der er statsgodkendte og hvilke der ikke er. Dette er af den meget simple årsag, at det ikke er loven, men markedskræfterne, der tjekker op på om det der ligger bag titlerne lever op til de forventninger vi som forbrugerne har til dem.

Derfor er statsbeskyttede titler kun en besværlig hindring for folk, der har et godt produkt eller yder en god service, kan komme ud og tilbyde den til forbrugerne. Eksempelvis betyder de beskyttede titler, at en rigtig dygtig tandlæge fra Norge skal igennem en masse bureaukrati, før denne person kan lovligt kalde sig tandlæge i Danmark -også selvom at mange nok gerne ville lade sig behandle af ham på det frie marked.

Derfor mener vi i Liberal Alliances Ungdom ikke at det er statens rolle at udstede erhvervstilladelser, licenser eller beskyttede titler, da dette kun er en hindring for at vi som forbrugere kan få den bedste og billigste service på det frie marked.

Læs næste arbejdsprogram om:

Bolig