Klima, energi og miljø

Simon Overgaard, ordfører for klima-, energi-,landbrug-, og miljø

Energi er en essentiel grundsten for velstand og økonomisk vækst. Energipolitikken skal derfor arbejde for at sikre konkurrence, således at der kan produceres så stabil, billig og ren energi som muligt. Konkurrence understøtter også ressourceeffektivitet. Dette er ligeledes tilfældet inden for miljø og klima der også skal sikres en høj ressourceeffektivt. I Liberal Alliances Ungdom er vi derfor meget optaget af, at sikre klodens klima og miljø, samt en effektiv energiforsyning. Derfor mener vi, at der skal være en ny tilgang til området, da vi i dag fører politik efter en “feel good” følelse, frem for effektiv og rationel tankegang.. Vi opfordrer til at holde hovedet koldt, i stedet for at haste uholdbare og kortsigtede løsninger igennem. Den bedste måde at sikre dette på er, at begrænse politikernes handlerum på området, ved at give mere plads til civilsamfundet og markedet.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Ophæve forbuddet mod kernekraft.
  • Reducere antallet af – og størrelsen på miljø- og energiafgifter.
  • Afskaffe subsidier til alle energiformer.
  • Privatisere DONG og udlicitere forsyningsnettet.
  • Afskaffe undergrundsloven.
  • Sikre et bedre miljø og klima gennem økonomisk vækst.
  • Sikre at vores vandløb kan benyttes til afvanding.
  • Inddrage private aktører ifm. miljøbeskyttelse og fredning.
  • Revidere vindmøllebekendtgørelsen i højere grad at respektere den private ejendomsret.

Forbuddet mod kernekraft skal afskaffes

Det er på tide, at vi tager et opgør med fortidens forfejlede symbolpolitik. Det kan ikke passe, at vi skal begrænse vores Forvaltninger og Folkevalgte i, at tage kernekraft i betragtning i Folketinget med en lov fra 1985. De over 30 år gamle begrundelser for forbuddet af kernekraft er for længst forældet. Begrundelserne har ingen realitet bag sig i dag og derfor skal dette forbud som minimum afskaffes. [kilde]

Liberal Alliances Ungdom ser kernekraft som en bæredygtig og effektiv energikilde. Den er langt mindre skadelig og forurenende end fossile brændsler såsom olie og gas. Samtidig er kernekraft i dag en sikker måde at producere energi på, hvorfor myter og skræmmebilleder om atomkraftens skadelighed er overdrevne. [kilde] Kernekraft er verdens sikreste energikilde målt i antal døde pr. TWh. [kilde] Vi finder det i øvrigt dobbeltmoralsk, at man forbyder kernekraft, men stadig vælger at importere el fra kernekraftværker i Sverige og Tyskland.

I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, at staten skal negligere udviklingen inden for den nyeste generation kernekraftreaktorer. Der er mange spændende pilotprojekter i gang, heriblandt udvikling af såkaldte Small Modular Reactors (SMR) og Thorium baseret Molten Salt Reactor (MSR). Sådanne teknologier kan være med til at ændre energimarkedet globalt. Vi ser med spænding på, hvordan kernekraftværkerne, og fusionskraftværkerne vil udvikle sig, og ønsker at fremme disse energikilder ved at skabe rammevilkår for lige konkurrence, og fri forskning. [kilde]

Statens rolle

Statens rolle er at sikre rammerne for markedet. Dette gælder også på energi, klima og miljøområdet, hvor statens primære opgave er, at beskytte den private ejendomsret, og tage sig af klart definerede negative eksternaliteter.

Derfor mener vi ikke, at staten har retten til at subsidiere, eller på anden måde favorisere nogen former for energiløsninger. Staten skal ikke blande sig i private energivirksomheder. Derfor er det naturligt at staten sælger sine aktier i DONG, og udlicitere forsyningsnettet. Dansk Naturfredningsforenings særstatus i klagesager skal ophæves så de ligestilles med alle andre.

Staten skal beskytte den private ejendomsret og ikke undergrave den. I Liberal Alliances Ungdom ser vi det derfor naturligt, at afskaffe undergrundsloven. Undergrundsloven krænker det enkelte individs ejendomsret, når staten påtvinger sig retten til indholdet i undergrunden. Ligeledes mener vi ikke, at de nuværende regler vedrørende opsætning af vindmøller i tilstrækkelig grad tager hensyn til de omkringliggende borgeres rettigheder. I dag er grænsen 4 x møllehøjde til nærmeste bebyggelse. Dette ønsker vi øget til 10 x møllehøjde med udgangspunkt i flere danske og udenlandske vindmøllestøj- samt gene undersøgelser. Ligeledes skal reguleringen begrundes i målinger fremfor beregninger.

Forsyningsnettet er en basal del af den danske infrastruktur, og kan sagtens vedligeholdes af en privat aktør. Dog skal vi sikre, at de områder der ikke er profitable, stadig har en opkobling. Derfor ser vi en udlicitering som generelt værende den bedste løsning.

Afgifter og afregning

Vi ønsker at få en mere gennemskuelig elpris for både forbruger, virksomheder og producenter. Det skal ske ved at minimere mængden af energi- og miljøafgifter, da staten ikke skal adfærdsregulere borgernes og virksomheders elforbrug, eller sende regningen for forskellige politiske projekter over til elforbrugerne. Dette ses eksempelvis på PSO-afgiften der har til formål at finansiere opsætning og drift af vindmøller. De meget høje og uigennemsigtige afgifter rammer skævt, da de gør hverdagen dyrere for alle borgere og virksomheder. Også dem med lav indkomst, eller en begrænset kapital. Vi erkender dog at der er behov for en begrænset beskatningsmulighed. Disse afgifter på klima,- energi- og miljø skal alene dække klart definerede eksternaliteter.

Der er negative eksternaliteter forbundet med visse former for energiproduktion og forbrug. Et eksempel er afbrænding af benzin, der forurener vores fælles luft. For at lette den økonomiske kompensation til de forurettede, er det oplagt at pålægge sådanne produkter en begrænset afgift efter princippet om, at “forureneren betaler”.

Klima- og miljøpolitik

I Liberal Alliances Ungdom ser vi ikke mennesket og naturen som to modsætninger, men som en helhed.

Vi har alle et ansvar for at sikre, at den verden vi overleverer til kommende generationer er bedre, end den vi blev født i. Derfor skal vi beskytte naturen og vores klode, men ikke på bekostning af menneskelig udvikling.

Vi er overbeviste om, at nutidens følelsesmæssige tilgang til området gør mere skade end gavn. Vi skal sikre langsigtede løsninger frem for kortsigtet symbolpolitik.

Løsningerne på klima- og miljøproblematikker bør ikke være en hindring for vores teknologiske, økonomiske og menneskelige udvikling.

Derfor mener vi, at den hovedløse fokusering på CO2 reduktion skal stoppe, da de resultater, der her kan opnås, ikke altid er proportionalt med de udgifter man pålægger borgere og virksomheder. I øjeblikket har de mange afgifter vi pålægger en mere skadelig effekt for virksomhederne, borgerne og samfundet økonomiske vækst.

I Liberal Alliances Ungdom glæder vi os over at FN’s klimapanel anerkender behovet for atomkraft i verden, hvis vi skal sikre klodens klima og miljø. Vi er af den opfattelse at politikerne gør mere ud af glorificere sine mål i stedet for at bidrage med midlerne. Der er brug for konkrete, langtidsholdbare løsninger.

I Liberal Alliances Ungdom stoler vi på markedskræfterne, og stoler på menneskets evne til at skabe store resultater — hvis det får lov. Fri forskning er et eksempel på dette, hvor man ikke bør begrænse menneskets evne til at forske i nyere energikilder som f. eks thorium kraftværker.

Staten skal ikke støtte en bestemt produktionsform

Det er konkurrenceforvridende og til skade for virksomheder og forbrugere, at politikere opretter støtteordninger og særregler for, at fremme bestemte produktionsformer, eller energityper. Vi vil lade markedet råde således der sikres et varieret udbud af energi samt produkter. De energityper eller produktionsformer med negative eksternaliteter er underlagt en mindre afgift, hvilket sikre kompensation for eventuel forurening.

Enhver form for statslig subsidier til bestemte energikilder skal afskaffes. Dette er alt fra støtte til olieudvinding til opsætning af solceller.

Danmark skal ikke forsumpe

Man skal handle fornuftigt i nutiden for at kunne sikre fremtiden. For at kunne gøre dette er det nødvendigt med en forståelse af vores fortid. Danmarks areal består primært af mose, sump og tæt bevokset skov. Alt dette har vores forfædre gennem hundredvis af år formået at modificere for, at vi i dag kan drive landbrug, bygge landeveje og byer. I denne proces har man udgravet og udvidet nye samt eksisterende åer og vandløb der kunne fungere som afvandingskanaler for vandet på land.

Den manglende vandløbsvedligeholdelse er til stor skade for drænene. Ligeledes ønsker mange at genslynge  en række vandløb der tidligere er blevet rettet ud. Alle disse tiltag, kombineret med øget nedbør, trækker Danmark tilbage i tiden og ødelægger selve fundamentet for tusindvis af hektar jord.

Liberal Alliances Ungdom erkendelser af at Danmark som helhed er stærkt modificeret.

Fredning og naturgenopretning

Vi mener at man bør gentænke måden vi i dag beskytter natur og miljø på. Vi sætter spørgsmålstegn ved om statens miljøgenopretnings- og bevarelsesprojekter giver mest effekt for pengene. Vi er overbeviste om, at meget kunne klares mindst lige så godt ved privat initiativ og foretagsomhed. Eksempelvis er kommunernes misvedligeholdelse af vandløb i markområder et eksempel på, at det offentlige ikke formår at leve op til sine forpligtelser, selvom de opkræver skattekroner for det.

Ligeledes mener vi, at statens muligheder for at frede dyrearter skal begrænses. Fredninger er feel good politik, som har en række uforudsete konsekvenser. I Afrika ses det fx, at i de områder hvor man tillader jagt på elefanter, er der en stabil, eller voksende, bestand. I områder hvor elefanten er fredet ses det modsatte. Her ses elefanten som et skadedyr, imens den i de lovlige lande ses som en indtægt ift. jagt og turisme. [1]

Vi ønsker derfor i højere grad end i dag at privatisere, og udlicitere naturområder, skove og havet til investorer og virksomheder. De kan bedre end staten sikre biodiversitet, dyrebestand og udnyttelse af vores ressourcer.

Hvis ingen ejer det som tilbydes, udnyttes det. Derfor ser vi overfiskning selvom der tildeles kvoter. Hvis man i stedet solgte havområder, som private herefter udlejede til fiskeri, ville den private ejendomsret sikre at kvoterne blev overholdt langt bedre end statslige kontrolorganer. Derudover vil ejerne af det udlejede havområde have en stærk interesse i, at opretholde et godt havmiljø med mange fisk.

[1] Sugg and Kreuter, Elephants and Ivory: Lessons from the Trade Ban, Institute of Economic Affairs, 1994

Læs næste arbejdsprogram om:

EU