Retspolitik

Tobias Rehoff Hyldahl, ordfører for retspolitik

Det er statens opgave at beskytte borgerne mod overgreb, både gennem pågribelse af forbrydere og gennem præventivt arbejde. I mødet med ordensmagten er individet den svage part, og retsstatsprincipperne skal beskytte borgeren mod overgreb fra staten.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Narkotiske stoffer, såsom hash, skal legaliseres.
  • Peberspray og lignende midler til selvforsvar skal være lovlige, ligesom boligejere som udgangspunkt skal kunne forsvare sig mod indbrudstyve.
  • Personfarlig kriminalitet skal straffes hårdere end i dag, og praksissen med automatisk prøveløsladelse for god opførsel skal ophøre.
  • Vi ønsker at oprette ungdomsdomstole for kriminelle under 15 år. Unge hører ikke til i fængsel, men domstolene bør have adgang til sanktioner som GPS-armbånd, institutionsophold og udgangsforbud. Dermed har administrative myndigheder ikke længere mulighed for at foretage frihedsberøvelser af unge.
  • Vi støtter ikke brugen af præventive anholdelser og visitationszoner, ligesom myndighederne kun i nødstilfælde må tiltvinge sig adgang til privat ejendom uden en dommerkendelse.

Personfarlig kriminalitet straffes hårdere

I Danmark er kriminalitet uundgåeligt ligesom i alle andre lande. Kriminalitet har mange facetter og former. Af samme grund er det naturligt, at alle former for kriminalitet ikke behandles ens. Der skal gøres plads til individuelle løsninger i retssystemet, som ikke blot giver den bedste fremtid for offeret men også for den kriminelle.

Strafferammerne for personfarlig og hård kriminalitet skal sættes op. Offeret for et mordforsøg eller en voldtægt skal ikke kunne se gerningsmanden på gaden et par år efter, fordi gerningsmanden fik prøveløsladelse. I dag kan en prøveløsladelse gennemføres efter 2/3 af den afsonede straf. Ved længere domme kan det skære flere år af straffen. Liberal Alliances Ungdom mener ikke, at det er rimeligt for offeret, som skal kunne stole på retsvæsenet effektuerer straffen. Med udvidede muligheder for rehabilitering, vil det være gavnligt at holde den hærdede kriminelle væk fra samfundet, men dog med mulighed for at få et liv uden for den kriminelle verden efterfølgende.

Alternative metoder skal bruges ved småkriminalitet

Et retssamfund bør forhindre at småkriminelle og førstegangskriminelle ikke bliver tvunget ud i mere kriminalitet. Liberal Alliances Ungdom støtter et øget brug af alternativ afsoning, der skal forhindre, at man mister sit job og ender i socialt armod. Konkret vil Liberal Alliances Ungdom arbejde for øget mulighed for at tage fodlænke, udgangsforbud, institutionsophold, åbent fængsel eller samfundstjeneste i brug overfor f.eks. tyveri, hærværk og førstegangs spritbilisme. Det vil give mulighed for at fastholde et arbejde, således at den kriminelle ikke bliver tvunget ud i ny kriminalitet på grund af nødvendighed.

Liberal Alliances Ungdom anerkender dog også at der er forhold der taler for en fængselsstraf. Det skal dog ikke være politikernes opgave at vurdere, om den enkelte skal i fængsel eller i fodlænke. Der kan til tider være personlige forhold, der taler for at det vil være bedst for den kriminelle at afsone sin straf i et fængsel – jævnfør rockwool fondens rapport. Konkret vil Liberal Alliances Ungdom arbejde for en udvidelse af rehabiliteringen i kriminalforsorgen, hvilket f.eks. vil give mulighed for praktikforløb, uddannelse og kurser i håndtering af vrede. Det skal dog være op til domstolene at vurdere, hvad der vil tjene den enkelte bedst

Statens overvågning

Grundlovens § 72 fastslår, at det som udgangspunkt bør være domstolene, der afgør, om en krænkelse af boligen må finde sted. I dag har politikerne gjort brug af undtagelsen, der åbner op for særtilfælde, hvor en lov giver politiet ret til at foretage en krænkelse af ejendomsretten uden dommerkendelse. Vi stiller os kritiske overfor, om det var nødvendigt at foretage gennemsnitligt 25 brud på meddelelseshemmeligheden om dagen alene i 2012. Til sammenligning foretog politiet i samme periode godt 20 ransagninger pr. dag. Liberal Alliances Ungdom vil konkret ændre i Retsplejelovens kapitel 71 og 73, således at politiet får snævrere rammer for at foretage brud på meddelelseshemmeligheden men dog muligheder for at søge forhåndsgodkendelse hos domstolene. Brud på meddelelseshemmeligheden må aldrig forekomme uden dommerkendelse.

Det er dog ikke kun politiet, der har mulighed for at bryde den private ejendomsret. Politikerne har i vidt omfang givet administrative myndigheder mulighed for at trænge ind på privat ejendom uden dommerkendelse. Særligt SKAT har fået bemyndigelse til at trænge ind på privat grund, så længe der blot er mistanke om sort arbejde. SKAT har benyttet sig af denne mulighed 247 gange på et år. Brugen af sort arbejde er af sådan et omfattende indgreb alligevel ikke blevet formindsket. Liberal Alliances Ungdom mener at det afgørende at få fjernet denne bestemmelse, da den kun giver mere magt til en allerede for magtfuld administrativ myndighed.

Kameraovervågning i offentlige rum vinder frem som et middel til at forhindre eller afskrække kriminalitet fra statens side. Det er klart at rationelt tænkende forbrydere flytter deres kriminalitet andre steder hen, mens voldsforbrydere med alkohol eller stoffer i blodet uhindret begår kriminalitet. Kameraovervågning forhindrer ikke vold eller overfald og giver dermed kun borgerne en falsk følelse af tryghed. Liberal Alliances Ungdom vil arbejde for at fjerne kameraer opsat i bykerner og åbne arealer og erstatte dem med regelmæssig patruljering, hvor det giver borgerne en reel tryghed. Det står naturligvis den enkelte frit for at overvåge sin egen (private) ejendom.

Præventive anholdelser og visitationszoner

Legemskrænkelse foregår i dag gennem visitationszoner og præventive anholdelser. Politikerne har gennem Politilovens § 6 givet mulighed for, at politiet frit kan oprette visitationszoner, hvor politiet må visitere forbipasserende. Liberal Alliances Ungdom mener at det er dybt problematisk, at politiet tilsidesætter dele af basale retsprincipper ved brugen af visitationszoner, som f.eks. har omfattet store dele af København i længere tid. Konkret skal Politilovens § 6 afskaffes så hurtigt som muligt.

Præventive anholdelser kan i dag benyttes af politiet, hvis de vurderer at den offentlige ro forstyrres eller fare for enkeltpersoner eller den offentlige sikkerhed. Politiet er frit til at tilbageholde enhver i op til 6 timer. Liberal Alliances Ungdom mener at det er den slags metoder der hører hjemme en politistat og ikke i en retsstat. Konkret skal Politilovens § 5 omskrives således at der ikke er mulighed for at foretage præventiv anholdelse. Politiets opgave med at opretholde forsamlingsfriheden skal ikke udhules på nogen måde.

Offerløs kriminalitet

Fundamentet for liberalismen og fundamentet for en retfærdig og fornuftig retspolitik er og bør være, at borgerne skal have frihed til at gøre hvad de vil – så længe de ikke krænker andres frihed. Derfor mener Liberal Alliances Ungdom, at offerløs kriminalitet skal afkriminaliseres. Offerløse handlinger skal aldrig gøres kriminelt. I dagens samfund skal således en lang række kriminelle, offerløse handlinger legaliseres. Det betyder blandt andet også, at narkotikasalg, kørsel uden sikkerhedssele, organsalg osv. skal legaliseres. Det må være den enkelte, der selv tager ansvar for sit liv og de konsekvenser, en uklog livsstil måtte føre med sig. Ved at lovliggøre produktion og salg af narkotika for virksomheder og des lige, vil man flytte salget af narkotika væk fra kriminelle miljøer, skabe arbejdspladser, og skabe et produkt, som er mere rent og frit for skadelige tilsætningsstoffer.

Specielt for de mest socialt udsatte og misbrugerne, vil det være en kæmpe fordel at legalisere. Denne vil nu få et billigere og mere sikkert produkt og kan være fri for at blive tvunget ud i et kriminelt miljø.

Det er ikke op til staten, at bestemme om den enkelte skal forbruge hash, kokain, alkohol eller cigaretter. Det skal foregå i frihed under ansvar for sig selv.

Intet tyder på, at en legalisering vil medføre et højere forbrug eller misbrug af narkotika. Lande med delvise legaliseringer og/eller afkriminalisering som Portugal og Holland har ikke oplevet større forbrug/misbrug. Alt empirisk forskning på området tyder ikke på en sammenhæng mellem forbrug/misbrug og lovgivning på narkotikaområdet.

Styrk ytringsfriheden i Danmark!

Ytringsfriheden i Danmark skal styrkes. Ytringsfriheden lider blandt andre under racismeparagraffen, som giver staten mulighed for at straffe ytringer den finder upassende. Liberal Alliances Ungdom er af den opfattelse at en fjernelse af Straffeloven § 266 b, vil styrke ytringsfriheden i Danmark, ved at give radikale og yderliggående grupper i det danske samfund mulighed for at gå i dialog.

Ytringsfriheden bør styrkes yderligere ved en fjernelse af blasfemiparagraffen. Der gives i Straffeloven § 140 mulighed for at straffe ytringer med helt op til 4 måneders fængsel. Liberal Alliances Ungdom mener at en fjernelse af blasfemiparagraffen ikke vil resultere i flere bespottende angreb på trosretninger, da der siden bestemmelsens vedtagelse kun i tre sager har været rejst tiltale for overtrædelsen – hvoraf den sidste var i 1946. Derudover burde det ikke være kriminelt, at udtale sig hånende omkring en gud eller lignende. En sådan forældet og underlig lovgivning hører ikke hjemme i et moderne demokrati.

Ydermere vil en fjernelse være i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser om at styrke ytringsfriheden.

Øget adgang til forsvarsvåben

Lovlig adgang til våben til selvforsvar for borgere i Danmark er for ringe. Borgerne i Danmark bør ikke straffes for at yde selvforsvar mod kriminelle der trænger ind på deres private ejendom. Nødværge og selvforsvar bør gives videre rammer end der gives i Straffelovens § 13 og 14. En øget adgang til selvforsvarsvåben, kan være afgørende for forhindring af f.eks. et tyveri eller overfald, hvor en responstid på 8,5 min. Ikke er tilstrækkeligt. En øget adgang til forsvarsvåben vil give mulighed for at forhindre småkriminalitet samt sikre borgernes sikkerhed og tryghed. Liberal Alliances Ungdom mener at det er klart at politiet fortsat skal være den primære beskytter, men at der skal åbnes mere op for lovligt for at tilegne sig våben til selvforsvar.

Læs næste arbejdsprogram om:

Sex og ligestilling