Frihed og stat

Regeringsmagten udspringer af folket, hvor alle er født frie og ligeværdige, hvilket også betyder at monarkiet bør afskaffes, så ingen mennesker nyder særstatus på baggrund af deres ophav. Det er statens primære formål at værne om borgernes rettigheder og yde dem nødvendig sikkerhed samt beskyttelse mod krænkelser af disse rettigheder. Det er derfor en statslig opgave at opretholde politi, retsvæsen og forsvar. Individet bør være frit til at gøre, hvad det vil, så længe det ikke skader andre og begrænser deres frihed. Magtens tredeling, bestående af opdelingen mellem den udøvende, dømmende og lovgivende magt, skal være fuldstændig. Ligeledes bør staten bygge på et sekulært grundlag, og bør altid være religiøst neutral.

Subsidiaritetsprincippet bør følges: politiske beslutninger bør altid træffes på det laveste administrative niveau (herunder individsniveau) der fyldestgørende kan træffe beslutningen.

 

Universelle Rettigheder

De negative frihedsrettigheder er universelle og ligeligt gældende alle for alle individer. Liberal Alliances Ungdom kæmper for disse rettigheder ikke kun i vores hjemland, men også på verdensplan.

 

Retspolitik

Retspolitikken skal altid tage sit udgangspunkt i individet og individets rettigheder. Ingen bør kunne sanktioneres for handlinger, der ikke skader andre end dem selv. Boligen er ukrænkelig, og indgreb af enhver art bør kræve hjemmel i lov med mulighed for domstolsprøvelse. Personskadelig kriminalitet, frihedsberøvelse og andre ikke-offerløse kriminelle handlinger skal sanktioneres hårdt og konsekvent. Man er uskyldig til det modsatte er bevist, og bør ikke kunne stilles til ansvar for andre individers brud på loven.

Lovsystemet bør være gennemskueligt og forståeligt, og det skal derfor tilstræbes at antallet af love ikke
er unødigt højt, eller af unødigt høj kompleksitet.

Carl Andersen

Landsformand

Finans- og monetærpolitik

Staten bør ikke gældsætte sig. Der skal være større gennemsigtighed i det offentliges forbrug. De frie markedskræfter bør også dække pengemarkedet, hvorfor indførsel af free-banking bør tilstræbes.

 

Skatte- og afgiftspolitik

Skatten på indkomst og indtægt skal være flad og så lav som mulig. Skattesystemet bør primært beskatte negative eksternaliteter og jord. Afgifter og fradrag bør reduceres til fordel for et mere simpelt og gennemskueligt skattesystem. Dette sikrer åbenhed, og at alle behandles lige. Skatter og afgifter bør som udgangspunkt ikke have til hensigt at være adfærdsregulerende. Der skal være en skattefri bundgrænse.

 

Arbejdsmarked og erhverv

Alle former for reguleringer og indgreb i arbejdsmarked og erhverv bør minimeres. Ingen industri bør understøttes med statslige midler eller særlovgivning. Staten bør i intet tilfælde blande sig i private konflikter og forhandlinger.

 

Uddannelsespolitik

Uddannelse er den enkeltes ansvar og investering; uddannelsesinstitutioner bør være private. Staten bør dog understøtte muligheden for en grunduddannelse til alle. Forskning skal så vidt mulig være uafhængig af politiske interesser.

 

Socialpolitik

Det er et grundlæggende princip for samfundet, at vi skal hjælpe hinanden. Civilsamfundet og medmenneskeligheden bør ikke begrænses af statslig indgriben og forsorg. Staten har dog til minimumsopgave at sikre, at intet individ uforskyldt lider nød.

 

Sundhedspolitik

Sundhed er den enkeltes ansvar og investering; Sundhedsydelser bør udbydes på det private marked og skal som udgangspunkt være privatfinansieret. Folkesundhed er ikke et statsligt anliggende.

 

Staten bør understøtte de som er ude af stand til at tegne en sundhedsforsikring.

 

Alle frivillige indgreb i egen krop der ikke direkte skader andre, herunder brug af narkotiske stoffer, skal ikke forbydes af staten.

 

Forsvarspolitik

Danmark skal have et stærkt og professionelt forsvar, der til enhver tid lever op til vore internationale forpligtelser. Danmark skal være i stand til at varetage indenrigske- såvel som internationale sikkerhedspolitiske opgaver.

 

Værnepligten og andre former for tvungen militær tjeneste skal afskaffes.

 

Udenrigspolitik

Dansk udenrigspolitik bør hovedsageligt baseres på frihandel og diplomati. Dog kan militære interventioner
retfærdiggøres, såfremt der bliver begået alvorlige menneskerettighedsforbrydelser samt at Danmark er en
del af en bred koalition af stater. Handel med andre stater bør tilstræbes til fordel for subsidier og bistand.
Man bør ikke yde udviklingsbistand, da meget tyder på at det er skadeligt eller i bedste tilfælde ingen
effekt har. Man bør ligeledes gennem internationalt engagement modarbejde indgriben i de negative
frihedsrettigheder

 

 

EU-politik

EU har historisk været en afgørende del af opbygningen af europæisk frihandel, samarbejde og fred. Det
moderne EU’s tiltagende centralisering af magt og forøgelse af ansvarsområder udgør dog en trussel mod
borgernes frihed, [tekst]. Danmark skal derfor melde sig ud af EU. Danmark skal dog fortsat indgå i et
europæisk samarbejde om fri bevægelighed af varer, kapital, tjenester og arbejdskraft.

Klima-, energi- og miljøpolitik

Der skal sigtes efter en bæredygtig klima-, energi og miljøpolitik. Klima- og miljøafgifter skal alene dække
negative eksternaliteter. Adfærdsregulering, der pålægges borgere og virksomheder, bør afskaffes. Som
udgangspunkt ligger ansvaret og omkostningerne ved forurening hos den, der forvolder skade. Der bør
være øget privat ejerskab over natur og miljø. Staten skal ikke diskriminere mellem forskellige
energiformer

 

Immigration og integration

Danmark bør have åbne grænser, herunder fri indrejse- og opholdsret. Integration bør ikke være et statsligt anliggende. Det bør tilstræbes, at have en asylpolitik, der hjælper folk på flugt uden at gøre dem til passive klienter.

 

Kultur, kirke og kongehus

Al statslig kultur-, medie- og idrætsstøtte skal afskaffes. Ingen religion må derfor i sin omgang med staten møde positiv eller negativ særbehandling. Ingen borgere skal i kraft af deres ophav nyde særstatus. Staten skal bygge på et sekulært grundlag. Kongehuset skal ikke anerkendes af staten.

 

Ligestillingspolitik

Alle mennesker er født lige, frie og selvejende. Alle mennesker er stillet lige over for hinanden, loven og staten, uanset køn; etnisk afstamning; race; religiøs, politisk eller anden overbevisning; seksuel orientering; ophav; civilstatus; social eller økonomisk status, og generel adfærd.  Staten må aldrig diskriminere bestemte befolkningsgrupper eller individer – hverken positivt eller negativt. Der skal fra politisk side tilstræbes lige muligheder og rettigheder blandt samfundets grupper- men ikke lige resultater. Virksomheder, organisationer og individer ikke skal påtvinges særbehandling af udvalgte befolkningsgrupper.

 

Nordisk samarbejde

Vi er tilhængere af et nordisk samarbejde, så længe det er frivilligt og mellemstatsligt. Vi skal ikke udvikle et Føderalt Norden.

Landbrugs- og fødevarepolitik

For at sikre et frit og åbent marked bør fødevareerhvervene kun begrænses i deres udvikling af råvarer og produkter, hvis produktionen resulterer i negative eksternaliteter. Endvidere bør alle støtteordninger til fødevareproduktionen fjernes. Vi ser ikke et modsætningsforhold mellem et sundt miljø og en effektiv fødevareproduktion.

 

Boligpolitik

Vi ønsker et frit og fleksibelt boligmarked. Huslejeregulering skal afskaffes og kommunal- samt statslig by- og anlægsplanlægning begrænses. Stat og kommuners mulighed for at ekspropriere bør indskrænkes.

 

Infrastruktur

Udbygningen og vedligeholdelsen af infrastrukturen i Danmark skal foregå på markedsvilkår. Kollektiv transport skal ikke være ejet af det offentlige, og staten skal hverken favorisere eller støtte bestemte transportformer.

 

IT-politik

IT og Internet spiller en stadigt større rolle for virksomheder og private, og det er derfor vigtigt at sikre, at vi bevarer Internettets grundværdier, som er frihed til anonymitet og vidensdeling. Der skal arbejdes for et frit internet, der kun reguleres for at sikre individets rettigheder og der skal fjernes unødvendige regler og lovgivning. Derudover skal statens muligheder for at indsamle data om borgerne drastisk begrænses, da staten udgør den største trussel mod privatlivets fred.

 

Der skal arbejdes for en fjernelse af softwarepatenter. Softwarepatenter skader den teknologiske udvikling og innovation, samtidig med at den er til fare for eksistensen af fri software.