Resolutioner

Liberal Alliances Ungdoms resolutioner fastslår bestemte principper og fremgangsmåder for foreningen.

Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik

Ingen minimumsløn

Det skal i Danmark fortsat være tilladt at arbejde under alle frivilligt forhandlede lønforhold. Der bør ikke indføres minimumsløn i Danmark.

 

Retten til at arbejde frit

Staten skal ikke udstede erhvervstilladelser, licenser eller beskyttede titler.

 

Tidsbegrænsing af sociale ydelser

Ingen offentlige overførsler bør være tidsubegrænsede.

Energi- og miljøpolitik

Kernekraft

Vi støtter kernekraft, da det er et billigt, sikkert og miljøvenligt alternativ til nuværende energikilder.

 

Privatisér havet

Det er i dag ikke muligt at opnå privat ejendomsret over havet. Det er et kæmpe problem, da det resulterer i overfiskeri og forurening. For at sikre havet mod dette er det nødvendigt at give mulighed for privat ejerskab.

 

Sikr afvandingen

Liberal Alliances Ungdom arbejder for at sikre ordentlige rammevilkår for afvanding af produktionsjord og afledning af spildevand.

Erhvervspolitik

Privatisér postvæsenet

Staten bør ikke drive postvæsen. Alle statslige engagementer i postvæsener skal privatiseres, og fremover drives på markedsvilkår.

 

Prostitution

Prostitution skal sidestilles med ethvert andet erhverv.

 

Monopoliseret vognmandsvirksomhed

Liberal Alliances Ungdom går ind for et frit, ureguleret marked for vognmandsvirksomhed.

 

Tillad Uber i Danmark

Den nye taxalovgivning er et skridt i den rigtige retning, men slet ikke nok. Regeringen anbefales at fjerne de bureaukratiske krav om taxameter og sædefølere, så Uber fortsat kan få lov til at operere i Danmark.

 

Transportøransvar

Liberal Alliances Ungdom støtter ikke indførelse af transportøransvar i Danmark.

 

Offentligt hasardspil

Liberal Alliances Ungdom ønsker en fjernelse af loven om offentlig hasardspil. Det må være op til det enkelte individ, at vurdere hvordan de vil anvende deres penge og det må være op til den enkelte turnerings arrangør, at vurdere indskud og præmiepulje, samt hvor mange turneringer der skal afholdes.

 

Apoteker

Statsmonopolet på apotekervirksomhed skal afskaffes.

 

Madspild

Det bør være lovligt at sælge varer der har overskredet holdbarhedsdatoen, så længe forbrugerne er gjort opmærksom herpå.

 

Crowdfunding

Danmark skal tillade aktie-crowdfunding. Staten skal ikke sætte begrænsninger for borgernes valg af investeringer. I dag er aktie-crowdfunding, hvor almindelig mennesker kan købe en lille del af en virksomhed uden for det almindelig børssystem, ikke tilladt. Dette gør det svært for iværksættere, som ikke har ressourcer til at stifte aktieselskabet, at skaffe kapital. Staten skal ikke begrænse denne handel mellem uafhængige parter på det frie marked.

 

Afskaf statsligt pantsystem

Statslig indblanding i og håndhævning af pantsystemet skal afskaffes i sin helhed.

 

Biblioteker

Liberal Alliances Ungdom ønsker at privatisere den generelle biblioteksdrift, således at den kan overtages af uddannelsesinstitutioner, borgerfonde, virksomheder eller privatpersoner.

International politik (undt. norden-, migrant-, og grænsepolitik)

Anerkendelse af det palæstinensiske folks ret til privat ejendom

Liberal Alliance Ungdom mener at Israel skal fjerne støtten til de ulovlige bosættelser i Gaza og Vestbredden, der krænker de palæstinensiske folks ejendomsret og ret til liv.

 

Danmark skal ud af EU

Danmark skal melde sig ud af EU, men forsat være en del af det indre marked.

 

Et aktivt Danmark i et aktivt FN

Danmark har altid været et aktivt medlem af FN, og vi har som nation bidraget til meget af organets virke og principskabelse. Som initiativtager til resolutioner og løsninger i sikkerhedsrådet og generalforsamlingen, står det klart for enhver, at den danske regering har rig mulighed for indflydelse i de forenede nationer. Derfor mener vi i Liberal Alliances Ungdom, at Danmark skal forblive medlem af FN, og fortsat bidrage til den internationale debat, i alle organets kamre.

 

FN tilbage til kerneprincipperne

FN blev grundlagt som et mellemstatsligt organ, med fremme af international dialog og fredsskabelse til formål. I de seneste år, er der dog kommet større og større fokus på, at FN skal optræde som en selvstændig aktør, udenom medlemslandene. Her tænkes der specielt på fattigdomsbekæmpelse, udviklingsprojekter og fremme af positive frihedsrettigheder i den tredje verden. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at Danmark skal følge vores internationale forpligtelser, og bestræbe os på at og ratificere de udviklingsmål, der sættes af FN’s medlemslande. Den danske regering skal dog arbejde hen imod, at der i FN ikke tabes fokus på det mellemstatslige samvirke, og fremme af fred og diplomati.

Fordømmelse af Saudi Arabien

LAU fordømmer Saudi Arabien og landets brud på menneskerettigheder. Desuden mener LAU ikke, at Saudi Arabien skal anses som en allieret af Vesten.

 

Indfør ensidig frihandel

Danmark skal ikke tage told af andre landes varer, da det kun hæmmer frihandel og vækst.

 

Lovliggør snus

På baggrund af et EU-direktiv er Danmark blevet tvunget til at kriminalisere salget af snus. Dog har Sverige formået at forhandle en særaftale, så de har kunnet bevare snussalget. Danmark skal stille krav om en lignende aftale, så snus igen kan blive lovligt.

 

Udvikling gennem frihandel

Danske og europæiske virksomheder står i dag overfor massive udfordringer, når det kommer til at bringe deres forretning ud til vækstområder verden over. Det er specielt toldmure og lovgivningsbarrierer, der står i vejen for gnidningsfri handel mellem alle FN’s medlemsstater. I Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor, at FN skal sætte den frie bevægelighed af valuta og varer som vigtigste hjørnesten i organets udviklingskoordination, for at sikre varig vækst til alle medlemslande.

Migrant- og grænsepolitik

Danmark har et ansvar for at tage imod FN-kvoteflygtninge

Danmark har som krigsførende stat et ansvar for at hjælpe mennesker der flygter fra krig og forfølgelse.

 

Danmark skal ikke indføre permanent grænsekontrol

Mennesket har nogle helt grundlæggende rettigheder -heriblandt retten til fri bevægelighed. Af den grund bør Danmark ikke indføre permanent grænsekontrol.

 

Opnåelse af statsborgerskab

Statsborgerskab kan tildeles de som har permanent ophold, er selvforsørgende og lovlydige.

 

Ubegrænset statsborgerskab

Der skal ikke være grænse på antallet af statsborgerskab, en person kan have og samtidigt være dansk statsborger.

Militærpolitik

Danmark bør bruge 2% af BNP på forsvaret

Danmark bør leve op til NATO´s målsætning om, at bruge 2% af vores BNP på forsvaret.

 

Forsvarets indkøb

Det danske forsvar bør i videst muligt omfang selv disponere over sine midler.

Nordenpolitik

Afskaffelse af blokeringer på statsmonopoliseret net-tv på tværs af de nordiske lande

Liberal Alliances Ungdom opfordrer de nordiske lande til at afskaffe alle former for blokeringer af net-tv mellem de nordiske lande, så længe den bureaukratiserede, ufrie og licensfinansierede public service lovgivning tvinger borgere i alle nordiske lande til at betale for public service medier de ikke selv har bedt om.

 

Bedre muligheder for beskæftigelse på tværs af de nordiske lande

I dag vælger mange danskere at arbejde i vores nabolande, som eksempelvis Sverige og Norge. Det samme gør sig gældende for de andre nordiske lande, der også vælger at søge arbejde uden for landenes grænser. Der er imidlertid en række statsligt opsatte barrierer, der gør det besværligt for borgerne at gøre dette. I dag har vi eksempelvis problemer med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer på tværs af landegrænserne. Ligeledes har vi udfordringer i forhold til standarder for byggeri. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at de nordiske lande bør samarbejde om at finde fælles standarder for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, eksempelvis med afsæt i EU’s regler på området og sætte fælles standarder for byggeri, så konstruktionsmateriale kan anvendes på tværs af grænser, hvilket vil sikre øget konkurrence mellem nordiske håndværkere. Vi mener ligeledes, at alle former for reguleringer, indgreb og støtteordninger i arbejdsmarked og erhverv bør minimeres, så de nordiske lande kan konkurrere på lige og fair vilkår.

 

Bedre muligheder for bevægelse på tværs af de nordiske lande

Skattesystemerne i de forskellige nordiske lande er så komplicerede, at man nemt vikles ind i bureaukrati og dobbeltbeskatning. Dette gør sig gældende for folk i arbejde, men gælder også for studerende og for pensionister. Eksempelvis beskattes danske pensioner først, når deres penge udbetales, hvor de i Norge beskattes som de optjenes, hvilket kan skabe situationer, hvor en dansk pensionist dobbeltbeskattes i Norge. Et andet eksempel er at dansk SU beskattes, hvorimod den svenske ikke gør, hvormed der skabes problemer for svenske studerende i Danmark. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at de nordiske lande bør samarbejde om at finde fælles løsninger på disse problemer, så der også i praksis er fri bevægelighed landene imellem.

 

Bedre muligheder for uddannelse på tværs af de nordiske lande

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi at gøre det nemmere at uddannelse sig i andre lande end sit hjemland. Vi mener, at det en øget konkurrence mellem uddannelsesinstitutioner i hele Norden vil medføre en lang række fordele – nøjagtigt som den frie konkurrence altid har gjort. Derfor mener vi, at der skal være mulighed for uhindret at studere i andre nordiske lande og bevæge sig frit rundt mellem uddannelser i Norden. Der er imidlertid en række udfordringer. Eksempelvis kan ikke alle uddannelser på tværs af landene godkendes, hvilket resulterer i at mange unge er nødsagede til at supplere deres uddannelser med ekstra fag/kurser, når de returnerer til deres hjemlande. I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, at staten skal opsætte barrierer for, hvornår en uddannelse kan godkendes – det må være op til arbejdsmarkedet at vurdere dette.

 

Fjern offentlig finansiering af Nordiske Støtteordninger

I Liberal Alliances Ungdom ser vi positivt til ordninger som Nordplus, der yder tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. Vi mener dog at sådanne ordninger skal finansieres privat og ikke af skattekroner fra de nordiske lande. Et andet eksempel er Nordjobbordningen, som tilbage i 1985 var finansieret med midler, som stammede fra erhvervslivet. Det kunne lade sig gøre dengang, og det kan lade sig gøre i dag. Blot fordi noget har succes, skal det offentlige ikke støtte det.  I Liberal Alliances Ungdom opfordrer vi derfor Nordisk Ministerråd til at fjerne støtten til denne og lignende ordninger og i stedet lade private virksomheder og institutioner stå for financieringen.

 

Den Nordiske Pasunion skal bevares

Den Nordiske Pasunion skal bevares, og vi ser meget kritisk på alle nordiske lande, der vælger at indføre grænsekontrol, da det begrænser frihed til bevægelighed, hæmmer vækst og medfører at færre borgere kommer i arbejde.

 

Grænsehindringer i Norden

Liberal Alliances Ungdom mener at de nordiske lande skal fjerne alle former for grænsehindringer der er til gene og skade for den frie bevægelighed af borgere, varer, kapital, tjenester og arbejdskraft i Norden.

Offentlig struktur

Afskaf partistøtte

Afskaf al offentlig støtte til politiske partier og organisationer.

 

Afskaf regionerne

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at regionerne er en bureaukratisk institution, hvis opgaver bør lægges hos kommunerne eller staten. Derfor ønsker vi at nedlægge regionerne.

 

Demokrati

Staten og kommunerne bør i højere grad benytte sig af direkte demokrati og folkeafstemninger.

 

Forbyd private ekspropriationer

Stat og kommune skal ikke kunne ekspropriere til private formål.

 

Frit demokrati

Der skal ikke være nogen spærregrænse til danske folketingsvalg.

 

Ingen elektroniske valg

Elektroniske valg bør ikke finde sted i forbindelse med det danske demokrati.

 

Magtens tredeling

Ingen person må på samme tid have poster i mere end én af de tre magter: den lovgivende, udøvende eller dømmende.

 

Opgør med den universelle velfærdsstat

Den universelle velfærdsstat har spillet fallit. Den bygger på en høj grad af omfordeling, detailstyring og passivering af dens indbyggere. Derfor ønsker Liberal Alliances Ungdom et opgør med den universelle velfærdsstat til fordel for en model, hvor det private marked, civilsamfundet og det personlige ansvar fylder langt mere end i dag.

 

Statsligt uafhængige medier

Alle medier bør være uafhængige af statslig indflydelse for at sikre pressefriheden og den demokratiske debat. Derfor bør al statslig medievirksomhed privatiseres, og staten skal ikke hverken støtte eller stille særlige krav til medier af nogen art.

 

Statsoprettelser

Liberal Alliances Ungdom anerkender et hvert folks ret til at oprette deres egne frie og suveræne stat. Nationalstaten har en tendens til at centralisere og da Liberal Alliancens Ungdom anerkender vigtigheden i at decentralisere er det vigtigt at selv etniske minoriteter har ret til at oprette en suveræn stat der kan beskytte deres frihedsrettigheder.

 

Underskrifter der tæller

Det skal være muligt for den danske befolkning at pålægge Folketinget at diskutere et defineret emne ved at indsamle 10.000 underskrifter for dette. Det skal ligeledes være muligt at pålægge staten at afholde folkeafstemning om et definerede lovforslag ved at indsamle 100.000 underskrifter for dette.

 

Vederlag til politikere

Eftervederlag til politikere skal afskaffes.

Retspolitik

Afskaf bandebestemmelsen

Ingen borgere må i sin omgang med retsvæsenet opleve hverken positiv eller negativ særbehandling. Derfor bør bandebestemmelsen afskaffes, så mennesker ikke straffes anderledes på baggrund af bestemte grupper.

 

Afskaf hundelovens §1a og §1b

Det bør ikke være statens opgave at bestemme hvilke kæledyr, danskerne må have. I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke at 13 hunderacer er problemet, men at det er ejernes manglende ansvarstagen, der er problemet. Derfor vil vi afskaffe hundelovens §1a og §1b, som allerede har taget livet af alt for mange hunde, og lægge ansvaret for hundenes adfærd over på ejerne.

 

Afskaf skærpede omstændigheder ved hadforbrydelser mod minoriteter

I domsafsigelse angående kriminalitet begået imod et offer skal den relative størrelse af offerets demografiske baggrund ikke spille en rolle.

 

De positive menneskerettigheder skal afskaffes

FN’s menneskerettighedserklæring består af 30 rettigheder, hvoraf en stor del er positive rettigheder. Der kan bl.a. nævnes retten til bolig, retten til mad og retten til arbejde. Liberal Alliances Ungdom anerkender ikke disse som universelle rettigheder – derimod er det blot velfærdsgoder, som forudsætter en stor offentlig sektor. De positive rettigheder legitimerer en krævementalitet i befolkningen og tjener kun socialistiske formål, idet de omhandler frihed til noget og ikke frihed fra noget. De eneste reelle universelle rettigheder er de negative frihedsrettigheder, da de sikrer individets frihed fra tvang, undertrykkelse og uretfærdighed.

 

Hårdere straffe

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at individer bør kunne straffes hårdere for personfarlig kriminalitet end de bliver i dag. Det, at krænke andre personers frihed ved blandt andet overfald, tyveri, og voldtægt skal ikke bagatelliseres. Den danske retspolitik har i mange år bygget på en blødsøden og socialistisk idé om, at det er mere synd for den kriminelle end for offerets retsfølelse og krav på retfærdighed. Ligeledes mener vi at ofrene for kriminalitet skal have bedre rehabiliteringsmuligheder kontra de kriminelle – i mange tilfælde er ofrene nemlig ringere stillede, da de ikke er under statens ansvar.

 

Juridisk abort

Juridisk abort skal indføres i Danmark.

 

Kriminalitet

  • Personfarlig kriminalitet skal straffes hårdere end i dag.
  • Småkriminalitet skal i højere grad straffes med alternative sanktioner.
  • Offerløs kriminalitet skal legaliseres.
  • Hash skal legaliseres i Danmark
  • Man bør indføre kumulative straffe
  • Racisme- og blasfemiparagraffen skal afskaffes.

 

Nej til korporlige straffe

Liberal Alliances Ungdom tager afstand fra korporlige afstraffelser af enhver art. Det skal derfor ikke indføres dødsstraf, stening, tvangskastration eller lignende i Danmark.

 

Nordiske Urfolk

Liberal Alliances Ungdom mener ikke at nordiske urfolk skal have særrettigheder, da rettigheder gives til individer og ikke grupper eller minoriteter.

 

Ordensmagt

Danmark skal have en tidssvarende og borgerfokuseret ordensmagt, der formår at bekæmpe al slags kriminalitet. Ubetinget af hvilket samfundslag det foregår i, hvor i landet det foregår, i hvilken grad det er sofistikeret og dets omfang.

 

Overvågning

Statens adgang til kommunikationsaflytning og overvågning skal stærkt begrænses.

 

Præventive anholdelser og visitationszoner

Politiet skal ikke have adgang til at foretage præventive anholdelser eller visitationszoner.

 

Retten til at ytre sig

Imam-loven, samt blasfemi- og racismeparagraffen skal afskaffes

 

Testamentering

Enhver skal have lov til at testamentere sin krop og ejendom, til hvad personen end lyster.

 

Tillad masker

Danmark bør ikke have et generelt maskeforbud.

 

Våbenlovgivning og selvforsvar

Alle borgere skal have ret til at bære passive forsvarsvåben, eksempelvis stunguns eller peberspray. Derudover bør man arbejde hen mod en mere liberal våbenlovgivning hvor borgerne, i videre omfang end i dag, har mulighed for at eje, anvende og bære skydevåben til selvforsvar, hobby og jagt. Man skal have en licens for at kunne anskaffe og benytte sig af et skydevåben.

Socialpolitik

Blodskam

Sex mellem søskende bør lovliggøres. Kriminaliseringen af et sådan forhold, er en gammeldags moraliserende tanke, hvormed man forsøger at påtvinge andre sin egen moral uden nogen rationel årsag. Forældre der ikke er i familie har 3% risiko for at få et misdannet barn mens forældre der er søskende har 5% risiko. En forskel på 2 procentpoint kan på ingen måde stå til grunde for kriminaliseringen af noget ganske uskyldigt, der som alle andre seksuelle forhold kun bør finde sted ved komplet frivillighed. Altså vil ingen ved fjernelse af denne lov lide overlast, og ingen vil få frarøvet friheden til at gøre hvad de selv finder rigtigt.

 

Frihed til at være forældre

Der skal være mulighed for medfar på dåbsattesten, ligesom det i dag er muligt at være medmor.

 

Frit ægteskab

Staten skal ikke kunne bestemme hvem, og hvor mange, myndige mennesker må gifte sig med. Ægteskabet skal være en frivillig kontrakt mellem mennesker, og staten skal derfor heller ikke diskriminere på baggrund af civilstatus. Af den grund skal ægteskabskontrakter og lignende heller ikke registreres af staten.

 

Giv institutionerne frihed

I dag betaler en kommune en anden kommune for, at denne kommune kan varetage beboerne bedre end hjemkommunen. Dette betyder, at beboernes hjemkommune stadig bestemmer hvad der skal gøres, selvom beboerne ikke bor i den kommune.

Sundhedspolitik

Frit donorkorps

Staten skal ikke administrere organdonorlisten.

 

Fuldt ejerskab af egen krop

Det skal være lovligt at sælge organer, blod og andet væv fra egen krop.

 

Indfør obligatoriske vacciner af børn

Det er ikke retfærdigt, at børn udsættes for alvorlige sygdomme og i værste tilfælde død, fordi deres forældre har pseudovidenskabelige holdninger, og derfor fravælger vacciner. Det skal derfor være obligatorisk for forældre at vaccinere deres børn.

 

Legaliser aktiv dødshjælp og assisteret selvmord

Aktiv dødshjælp og assisteret selvmord skal være lovligt for myndige personer ved hjælp af sundhedsfagligt personale. Ingen læge eller sundhedsfagligt personale er forpligtet til at assistere.

 

Narkotikapolitik

Liberal Alliances Ungdom ønsker en fuld legalisering af hash samt narkotiske stoffer. Dette skal indebære produktion, forarbejdning, distribution, salg og forbrug. Ligeledes modarbejder vi krigen mod narkotika.

 

Privatisér hospitalsdriften

Hospitalsdrift skal ikke varetages af staten.

 

Valg af donormodtager

Det skal være muligt for organdonorer, der skrives på den statslige organdonorliste, at vælge om deres organer skal prioriteres til modtagere, der selv er donorer.

 

Forbyd omskæring af drengebørn

Omskæring af drenge (under 18 år) skal være ulovligt undtaget ved medicinske formål, da religionsfrihed også indbefatter friheden fra religion – hensyn til forældrenes religiøse eller kulturelle ønsker kan aldrig stå over individets frihed.

 

Fri abort i rigsfællesskabet

Liberal Alliances Ungdom mener at den fri abort bør gælde i alle dele af rigsfællesskabet.

Transport- og infrastrukturpolitik

Kørekort

Det nuværende alderskrav på 18 år for kørekort til bil skal sænkes. Alderen skal sænkes til 16 år, dog med det krav, at den nye bilist, fra alderen 16-18 år er i følgeskab med en ældre, og mere erfaren bilist. F.eks. en værge. Dette kunne være med til at give den unge bilist mere erfaring, og en del mere forberedelse, inden personen skal stå på egne ben i trafikken.

 

Køreprøve

Man skal have mulighed for selv at kunne gå op til teori- samt køreprøve. Man kan selv have studeret teori hjemmefra, og skal altså ikke tvinges til at betale en kørelærer for teoriundervisning for at kunne gå op til en teoriprøve. Ligeså kan man på private veje også selv lære at køre bil, og der skal derfor også være mulighed for at gå op til en køreprøve udenom en kørelærer. Det skal ydermere være muligt at gå op til en køreprøve i en bil med automatgear.

 

Skiltede stærekasser

Fotovognene bør afskaffes til fordel for stærekasser. Fotovognene er gået hen og blevet en indtægtskilde for staten og direkte chikane af borgerne. De har ikke den ønskede effekt med at få folk til at sænke farten. Skiltede stærekasser på veje hvor det udgør en fare at køre for stærkt, vil man se en langt større effekt ved stærekasser, hvilket fx er set i Sverige.

 

Drop begrænsningerne på motorcykelkørekort

Som det ser ud nu, er motorcykelkørekort inddelt i tre kategorier efter motoreffekt og alder. Der bør ligesom ved bilkørekort ikke være begrænsninger for størrelse af motorcykel, når først man har taget kørekort.

Uddannelsespolitik

Magten tilbage til universiteterne

Universiteterne skal selv fastsætte optagelseskravene for deres egne uddannelser. I dag er det Uddannelses- og Forskningsministeriet der fastsætter kravene efter en indstilling fra uddannelsesinstitutionerne. Vi mener at det skal være op til uddannelsesinstitutionerne selv at fastsætte, hvilke kompetencer, der skal være de afgørende for at blive optaget på deres uddannelse, da det nu engang er universiteterne selv der ved bedst.

 

Nordisk sprogundervisning skal ikke være obligatorisk

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at det kan være fornuftigt at lære fremmedsprog, inklusiv de nordiske sprog. Uddannelsesinstitutioner bør derfor have med i deres overvejelser, om de vil tilbyde valgfag med fokus på nordiske sprog. Det er i dag et læringsmål i folkeskolen at danske unge skal være bekendt med bl.a. norsk og svensk sprog og litteratur. Vi mener at det skal dog være helt op til den enkelte uddannelsesinstitution, om den vælger at udbyde nordiske sprog. Det skal ikke være obligatorisk, som det er i dag.

 

Revurder taxametersystemet

Den danske gymnasieuddannelse er i alt for høj grad præget af, at institutionerne bliver bevilget midler på baggrund af, hvor mange der består. For at hæve det faglige niveau på gymnasiet bør man afskaffe det sociale og færdiggørelsestaxameteret. Dette vil sikre, at de enkelte gymnasier ikke har et incitament til ikke at sanktionere dovne og umotiverede elever eller fravælge dygtige elever til fordel for mindre dygtige elever.

 

Skoledistrikter

Vi ønsker reelt frit valg af uddannelsesinstitution og derfor en ophævelse af kommunale skoledistrikter.

 

Folkeskolen

Folkeskolerne skal have mulighed for at indføre niveauopdelt undervisning. Folkeskolereformen skal afskaffes.

Økonomisk politik

Afskaf arveafgiften

Vi mener at penge, der allerede er beskattet, ikke skal beskattes igen, blot fordi de skifter “ejer”.

 

Afskaf beskatning af aktier

Liberal Alliances Ungdom ønsker at fjerne beskatningen på aktier og andre finansielle-instrumenter, da beskatning af investeringer overvejende har en skadelig virkning.

 

Afskaf beskatning af fast ejendom

Beskatning af fast ejendom skal udelukkende ske ud fra grundens værdi, ikke ejendommens.

 

Afskaf den statslige indkomstskat

Den statslige indkomstskat bør afskaffes så skatteopkrævningen foregår så decentralt som muligt.

 

Afskaf tvangsarven

Det er ikke statens opgave at bestemme hvem, der har krav på en afdøds arv. Derfor går vi ind for en afskaffelse af den lovbestemte tvangsarv til den dødes børn og ægtefæller på op til 25% af dødsboet.

 

Drop kildeskatten

Kildeskattesystemet bør droppes, og erstattes med et system hvor man aktivt skal afregne sin skattebetaling med det offentlige. Dette vil genindføre følingen med skattebyrden i Danmark.

 

Intet er gratis

Liberal Alliances Ungdom ønsker at privatisere langt flere offentlige tilbud, men anerkender også at det ikke nu er realpolitisk muligt. Derfor vil LAU starte udviklingen mod privatisering ved at øge brugerbetalingen på en række offentlige tilbud. Dette kunne eksempelvis være lån af bøger på biblioteket, teaterbesøg og lægebesøg. Vi skal ud over den tankegang, at offentlige ydelser er gratis. I virkeligheden koster det hvert år samfundet masser af penge. Bag alle offentlige ydelser er der altid en skatteborger, der betaler. En øget brugerbetaling kan være med til at rette fokus på, at intet er gratis. Vi mener dog samtidig, at for at den øgede brugerbetaling ikke skal fungere som en reel skattestigning, så skal skatten sænkes tilsvarende.

Andre resolutioner

Frit menukort

Danske institutioner, både offentlige og private, skal have friheden til selv at bestemme hvilken mad og drikke de vil og ikke vil servere. Institutionernes menukort vedkommer ikke politikerne.

 

Frit salg af sexrobotter

Det bør i Danmark være lovligt, at sælge enhver form for sexrobotter af enhver udformning, så længe disse ikke kan krænke en tredje parts negative frihedsrettigheder.

 

Hus- og kæledyr

Husdyrlovgivningen skal liberaliseres.

 

Staten ud af Etisk Råd

Staten skal ikke længere påvirke, støtte eller udpege Etisk Råd. Loven ”Lov om Det Etisk Råd” skal ophæves.

 

Net Neutrality

Det skal fortsat være tilladt for kommercielle informationsdistributører, såsom internetudbydere og telefonselskaber,at opkræve forskellige takster for forskellige typer information.