Vedtægter

§ 1-2 Navn og Formål

§ 1

Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom.

 

§ 2

Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske værdigrundlag, samt at påvirke samfundet i en frihedsorienteret retning.

Foreningen baserer sit virke på liberale værdier herunder ansvarlighed, frihed, privat initiativ og en begrænset statsmagt. Foreningen er en ungdomsorganisation til Liberal Alliance.

§ 3-8 Organisation

§ 3

Liberal Alliances Ungdom består af landsforeningen og lokalforeningerne.

 

§ 4

Kontingentet opkræves af landsforeningen.

Stk. 2

Lokalforeningerne har mulighed for særskilt at opkræve et lokalforeningskontingent. Alle lokale medlemmer har dog adgang til generalforsamlingen i lokalforeningen.

 

§ 5

Landsforeningen og lokalforeningers virke reguleres af landsforeningens vedtægter og de heri indeholdte bestemmelser vedrørende de nævnte foreninger.

 

§ 6

Forretningsudvalget træffer afgørelse om oprettelse, nedlæggelse og geografisk afgrænsning af lokalforeninger.

Stk. 2

De ved oprettelse, nedlæggelse eller geografisk afgrænsning påvirkede lokalforeninger kan anke Forretningsudvalgets beslutning.

Stk. 3a

Ved indgivelse af anke skal Hovedbestyrelsen på førstkommende hovedbestyrelsesmøde med simpelt flertal stemme om Forretningsudvalgets beslutning om oprettelse, nedlæggelse eller geografisk afgrænsning af lokalforeninger.

 

§ 7

En lokalforening har krav på at modtage det fulde til landsforeningen betalte medlemskontingentbeløb for
alle medlemmer bosat i lokalforeningens geografiske område.

Stk. 2

Ved opløsning af en lokalforening overgår lokalforeningens eventuelle egenkapital til landsforeningen. Dette skal fremgå af lokalforeningens vedtægter, før lokalforeningen kan gøre krav på modtagelse af medlemskontingenter.

 

§ 8

Landsforeningen tegnes af landsformand, landsnæstformand og landssekretæren i forening. Ved køb, salg, leje eller pantsætning af fast ejendom, opsigelse af lejemål samt optagelse af lån kræves dog underskrift af samtlige medlemmer af Forretningsudvalget.

Stk. 2

Forretningsudvalget kan meddele prokura.

§ 9-10 Medlemskab

§ 9

Enhver under 30 år kan være medlem af Liberal Alliances Ungdom hvis vedkommende:

– Anerkender Liberal Alliances Ungdoms vedtægter.

– Tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms formål (Jf. § 2).

– Betaler medlemskontingent.

Stk. 2

Enhver kan opnå støttemedlemskab af Liberal Alliances Ungdom, hvis vedkommende efterlever kravene i § 9 med undtagelse af alderskravet.

Stk. 3

Medlemmer optages i landsforeningen.

Stk. 4

Udmeldelse af Liberal Alliances Ungdom sker ved skriftlig henvendelse til landsforeningen. Udmeldelse sker tillige ved medlemskabets ophør.

 

§ 10

Forretningsudvalget kan med 2/3 flertal ekskludere et medlem af Liberal Alliances Ungdom med øjeblikkelig virkning, hvorfor den ekskluderede herefter ikke har mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter. Dette kan kun ske, såfremt medlemmet modarbejder foreningens interesser. Medlemmet – og evt. bisidder – har møde- og taleret ved sagens behandling.

Stk. 2

Såfremt Forretningsudvalget har truffet beslutning om ekskludering af et medlem, har dette medlem mulighed for at anke beslutningen på førstkommende hovedbestyrelsesmøde, hvorefter Hovedbestyrelsen med simpelt flertal kan anke eller stadfæste beslutningen. En anke har ikke opsættende virkning, men medlemmet har møde- og taleret, når Hovedbestyrelsen behandler sagen.

Stk. 3

Hovedbestyrelsens beslutning kan senest to uger efter afgørelse ankes yderligere til førstkommende landsmøde, hvorefter eksklusionen med simpelt flertal forkastes eller stadfæstes. En anke har ikke opsættende virkning, men medlemmet har møde- og taleret når Landsmødet behandler sagen.

§ 11-12 Landsmødet

§ 11

Landsmødet er Liberal Alliances Ungdoms højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2

Alle medlemmer af Liberal Alliances Ungdom har møde-, tale- og stemmeret til Landsmødet. Støttemedlemmer har møde- og taleret.

Stk. 2a

Indkaldelse til landsmødet sker skriftligt af Forretningsudvalget med mindst fire ugers varsel.

Stk. 2b

Udskrives der et nationalt valg eller folkeafstemning i samme kvartal som landsmødet afholdes – således at dette er i konflikt med landsmødet eller planlægningen heraf – kan landsmødet rykkes i op til to måneder.

Stk. 3

Det ordinære landsmødes dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Forretningsudvalgets beretning
5. Hovedbestyrelsens beretning
6. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
7. Fastsættelse af kontingent
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af:
a. Landsformand
b. Landsnæstformand
c. Landssekretær
d. Politisk formand
e. Udviklingsformand
f. Uddannelses- og Aktivitetsformand
g. Kampagneformand
h. To menige forretningsudvalgsmedlemmer
10. Valg af op til to suppleanter til Forretningsudvalget
11. Valg af en revisor

Stk. 4

Valg af Forretningsudvalget og revisor foregår ved direkte valg med simpelt flertal. Valg af de op til to suppleanter til Forretningsudvalget foregår med simpelt flertal. Efter valget konstituerer Forretningsudvalget sig.

Stk. 4a

Hvis det absolutte flertal af stemmerne til hhv. formands- eller næstformandsposten er blanke eller tydeligt markerede som ingen af kandidaterne, bliver valget til den aktuelle post annulleret og der findes ikke en kandidat. Hovedbestyrelsen skal derfor indkalde til ekstraordinært landsmøde, hvor en ny valgrunde til forretningsudvalget skal foretages. De i øvrigt valgte medlemmer af forretningsudvalget konstituerer sig, og agerer på vegne af foreningen indtil det ekstraordinære landsmøde.

Stk. 4b

Hvis det absolutte flertal af stemmerne til de øvrige kandidater til Forretningsudvalget er blanke eller tydeligt markerede som ingen af kandidaterne, bliver kandidaten ikke valgt, og der foretages på ny en valgrunde.

Stk. 5

Forslag der ønskes behandlet på Landsmødet skal være landsforeningen i hænde senest tre uger inden landsmødets afholdelse.

Stk. 6

Forslag til ændringer, der ønskes behandlet på Landsmødet, skal være alle medlemmer i hænde senest to uger inden landsmødets afholdelse.

Stk. 7

a. Principprogrammet er Liberal Alliances Ungdoms overordnede politiske skrift.
b. Principprogrammet kan kun vedtages og ændres på Landsmødet.
c. Behandling af principprogrammet foregår før behandling af resolutioner og erklæringer.
d. Vedtagne resolutionsforslag er Liberal Alliances Ungdoms officielle holdning på et område indtil andet er vedtaget på et landsmøde.
e. Vedtagne erklæringer er Liberal Alliances Ungdoms officielle holdning på et område indtil førstkommende ordinære landsmøde hvorefter erklæringen ophæves.
f. Resolutioner og erklæringer der, efter vurdering af dirigenten, samt et simpelt flertal i Forretningsudvalget strider mod principprogrammet, falder bort.
g. Ændres der i principprogrammet således at en eller flere resolutioner gøres ugyldige, kan disse ophæves mellem landsmøder af Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen i forening. At ophæve en resolution på dette grundlag kræver 2/3 flertal i begge organer.

Stk. 8

a. Afstemninger til valg hvor kun en eller to poster skal besættes sker m. afgivning af én stemme pr. fremmødt medlem.
b. Ved afstemninger til valg, hvor mere end to poster er på valg, tildeles hvert medlem et antal stemmer svarende til en over halvdelen af de poster, som skal besættes. Der rundes ned ved et ulige antal poster.
c. Hvor intet andet er nævnt gælder valg frem til næste ordinære landsmøde.
d. Afstemninger vedrørende behandling af principprogram foregår med 2/3 flertal.
e. Afstemninger vedrørende resolutioner og erklæringer foregår med simpelt flertal.
f. Afstemninger skal foregå skriftligt ved eksklusionssager, samt når dirigenten kræver det.
g. Stemmeberettigelse kræver personligt fremmøde.
h. Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.
i. Ved stemmelighed foretages omvalg.

Stk. 9

Landsmødereferatet skal være alle medlemmer af Liberal Alliances Ungdom i hænde senest to uger efter landsmødet.

 

§ 12

Ekstraordinært landsmøde skal afholdes, når mindst 1/3 af forretningsudvalgets medlemmer eller 2/3 af hovedbestyrelsesmedlemmerne kræver det.

Stk. 2

Indkaldelse til ekstraordinært landsmøde sker i overensstemmelse med reglerne for indkaldelse til ordinært landsmøde. Forretningsudvalget skal foretage indkaldelsen senest fire uger efter at beslutningen er truffet, med angivelse af dagsorden.

§ 13-16 Landsforeningens struktur

§ 13

Landsforeningen består af Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen.

Stk. 2

Forretningsudvalget er landsforeningens øverste ledelse og står således for landsforeningens overordnede politiske, strategiske og økonomiske beslutninger, samt den daglige drift og virke.

Stk. 3

Forretningsudvalget består af landsformand, landsnæstformand, landssekretær, politisk formand, udviklingsformand, uddannelses- og aktivitetsformand, kampagneformand samt de menige forretningsudvalgsmedlemmer.

Stk. 4

Suppleanter til Forretningsudvalget kan efter behov indkaldes med møde- og taleret til forretningsudvalgs- og hovedbestyrelsesmøderne.

Stk. 5

Suppleanter til Forretningsudvalget indsuppleres såfremt et forretningsudvalgsmedlem udtræder af Forretningsudvalget. Suppleanter til Forretningsudvalget indsuppleres som menigt Forretningsudvalgsmedlem resten af det afgående forretningsudvalgsmedlems valgperiode.

Stk. 6

Ved stemmelighed i Forretningsudvalget er landsformandens stemme afgørende.

 

§ 14

Hovedbestyrelsen er et koordinerende og kontrollerende organ mellem lokalforeninger og Forretningsudvalget.

Stk. 2

Hovedbestyrelsen består af Forretningsudvalget samt repræsentanter fra lokalforeninger, der lever op til kriterierne for optagelse i Hovedbestyrelsen. Et hovedbestyrelsesmedlem kan kun repræsentere én lokalforening.

Stk. 3

Lokalforeninger er berettiget til én plads i Hovedbestyrelsen, såfremt deres forening har:

– Haft mindst 10 medlemmer i alderen 15-30 år pr. 31/12 i det foregående år.
– Godkendt regnskab og bankkonto.
– Afholdt gyldig generalforsamling i foregående foreningsår.
– Haft mindst ét fagligt medlemsarrangement i hvert kvartal i det foregående kalenderår.

Stk. 3a

Alle lokalforeninger skal forny deres medlemskab inden førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter Landsmødet, såfremt de ønsker stemmeret i Hovedbestyrelsen.

Stk. 3b

I situationer, hvor aktivitet og generalforsamling i lokalforeningerne er umuliggjort eller tilstrækkeligt besværliggjort, kan der ved 2/3 flertal i forretningsudvalget dispenseres fra kravene om aktivitet og generalforsamling i lokalforeningerne, således at disse krav ikke indgår i vurderingen af, om en lokalforening er berettiget til en plads i hovedbestyrelsen.

Stk. 4

Hovedbestyrelsen konstituerer egen formand med 2/3 flertal. Hovedbestyrelsesformanden må ikke sidde i Forretningsudvalget eller være suppleant til Forretningsudvalget.

Stk. 4a

Hovedbestyrelsesformanden har møde- og taleret til forretningsudvalgsmøderne.

Stk. 5

Forretningsudvalget skal på et hovedbestyrelsesmøde i fjerde kvartal fremlægge deres forslag til det kommende års budget for Hovedbestyrelsen. Forslag til budgettet skal godkendes med simpelt flertal. Forretningsudvalget kan ydermere på det førstkommende hovedbestyrelsesmøde efter landsmødet fremlægge et revurderet budget til godkendelse med simpelt flertal.

Stk. 6

Forretningsudvalget skal på hovedbestyrelsesmøderne fremlægge budgetopfølgning til diskussion.

Stk. 7

Hovedbestyrelsen kan med simpelt flertal godkende politiske arbejdsprogrammer, som ikke strider imod principprogram, resolutioner eller erklæringer.

Stk. 8

Ved stemmelighed i Hovedbestyrelsen er landsformandens stemme afgørende.

Stk. 9

Forretningsudvalgsmedlemmer og suppleanter til Forretningsudvalget kan ikke repræsentere en lokalforening i Hovedbestyrelsen.

 

§ 15

Forretningsudvalget har mulighed for at foreslå Hovedbestyrelsen aflønning af medlemsvalgte repræsentanter i landsforeningen samt ansatte til den løn, som de skønner er hensigtsmæssig.

Stk. 2

Hovedbestyrelsen skal godkende aflønning af forretningsudvalgsmedlemmer og sekretariatsansatte med 2/3 flertal.

 

§ 16

Landsformanden må ikke være opstillet eller valgt som kandidat til folketings-, europaparlaments-, kommunal-, eller regionsrådsvalg.

§ 17 Regnskab

§ 17

Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

Stk. 2

Landsforeningens regnskab revideres af den på landsmødet valgte revisor, der foretager den kritiske revision.

Stk. 3

Hovedbestyrelsen kan nedsætte en foreningsrevisor, der skal revidere årsregnskabet på vegne af Hovedbestyrelsen.

Stk. 4

Den landsmødevalgte eller af Hovedbestyrelsen nedsatte revisor, samt alle lokalforeninger skal på forlangende kunne få indsigt i landsforeningens budgetopfølgning. Budgetopfølgningen skal være den pågældende revisor eller lokalforening i hænde senest fire uger efter begæringen er givet.

Stk. 5

Det foregående års regnskab for landsforeningen skal være medlemmerne i hænde senest to uger inden landsmødets afholdelse.

Stk. 6

På landsmødet skal der yderligere fremlægges et regnskab for hele perioden det afgående forretningsudvalg har siddet.

§ 18 Liberal Alliance

§ 18

Landsformanden for Liberal Alliances Ungdom er Liberal Alliances Ungdoms medlem af Liberal Alliances hovedbestyrelse.

Stk. 2

Såfremt landsformanden ikke kan besidde posten, som Liberal Alliances Ungdoms medlem af Liberal Alliances hovedbestyrelse, går denne til landsnæstformanden for Liberal Alliances Ungdom.

Stk. 3

Såfremt landsnæstformanden for Liberal Alliances Ungdom ikke kan besidde posten, som Liberal Alliances Ungdoms medlem af Liberal Alliances hovedbestyrelse, går denne til et af Liberal Alliances Ungdoms forretningsudvalgets udpeget medlem, som også er medlem af Liberal Alliance og Liberal Alliances Ungdoms forretningsudvalg.

§ 19 Vedtægtsændringer

§ 19

Ændringer af disse vedtægter kan kun foretages på et landsmøde når mindst 2/3 af de afgivne stemmer vedtager det. Ændringer træder i kraft fra vedtagelsestidspunktet, medmindre andet er begæret af forslagsstiller.

§ 20 Opløsning

§ 20

Landsforeningen kan kun opløses, når mindst 2/3 af de ved et ordinært landsmøde afgivne stemmer vedtager det, og det på ny vedtages med samme majoritet ved et ekstraordinært landsmøde, der afholdes tidligst én og senest to måneder efter det ordinære landsmøde.

Stk. 2

Landsforeningens eventuelle tilbageværende egenkapital tilfalder ved opløsning Liberal Alliances landsorganisation.

Download vedtægterne som pdf