Arbejdsmarked og Erhverv

Andreas Ellgaard Bruhn, ordfører for Arbejdsmarked og Erhverv

Et dynamisk arbejdsmarked og et frit erhvervsliv til gavn for forbrugerne, er forudsætningerne for et velstående Danmark.

Vi mener i Liberal Alliances Ungdom at:

  • Kontraktfriheden på det danske arbejdsmarked skal opretholdes
  • Lukkeloven skal afskaffes
  • Feriepengesystemet skal afskaffes
  • Der skal skabes bedre rammevilkår for erhvervslivet ved bl.a. at sænke skatter og afgifter markant
  • Aktie-crowdfunding skal tillades
  • Monopollignende tilstande i apotekerbranchen skal ophøre
  • Vognmandsbranchen skal dereguleres
  • Postvæsenet skal privatiseres
  • Staten skal kun udstede et minimum af erhvervstilladelser, licenser og beskyttede titler

Et fleksibelt, frit og dynamisk arbejdsmarked

Den danske model, hvor princippet er at arbejdsgivere og arbejdstagere forhandler frit uden politisk indblanding, er noget vi støtter i Liberal Alliances Ungdom. Det skal altid være op til arbejdsmarkedets parter, eller den enkelte arbejdstager og arbejdsgiver, at komme til enighed om de forhold der skal gælde på det danske arbejdsmarked. Netop derfor skal der ikke indføres en statsfastsat minimumsløn. En minimumsløn på 0 kr. bør dermed fortsat være gældende.

Selvom vi i dag har et arbejdsmarked, hvor politikerne generelt ikke blander sig i forhandlinger, så laver de gerne ligegyldige reguleringer til højre og venstre, eksempelvis ved at tvinge alle borgere, virksomheder og foreninger til at have en NEMkonto, hvilket ej er nødvendigt. Et andet eksempel er lukkeloven, hvor staten fastsætter begrænsninger for butikkers åbningstider. Dette er konkurrenceforvridende, da mindre dagligvarebutikker er undtaget fra loven, hvorfor disse butikker kan tillade sig at tage dyrere priser for deres varer på f.eks. helligdage hvor de større butikker har lukket, til skade for forbrugerne. Staten bør blande sig helt uden om butikkers åbningstider, da virksomhederne sagtens selv kan fastsætte disse, og dermed tilfredsstille deres kunders behov og ønsker i højere grad.

I bestemte erhverv ses det, at sikre og ordnede forhold bestemt ikke er normen. Dette ses bl.a. især ved verdens ældste erhverv, prostitution. Dette ønsker Liberal Alliances Ungdom at ændre ved at sidestille prostitution med ethvert andet erhverv, og dermed gøre prostituerede mindre udsatte.

Arbejdsløshed og sociale ydelser

Borgere bør i langt højere grad være forsikret gennem private arbejdsmarkedsforsikringer. Af den grund mener vi også i Liberal Alliances Ungdom, at dagpengesystemet bør privatiseres. Dette giver mulighed for, at der kan fastsættes forskellige regler på tværs af a-kasserne, så deres ydelser i højere grad afspejler medlemmernes behov. Behovet for dagpenge varierer nemlig – specielt på tværs af brancher og sektorer.

I tilfælde hvor forsikring ikke er en mulighed skal borgeren have mulighed for at få udbetalt kontanthjælp. Kontanthjælpen skal fungere som en midlertidig ydelse og skal kunne dække grundlæggende fornødenheder, og vi mener grundlæggende i Liberal Alliances Ungdom at ingen offentlige ydelser bør være tidsubegrænsede. Ydelsen må aldrig fjerne det økonomiske incitament til at arbejde. Kontanthjælpen skal ikke være en betingelsesløs ydelse. Såfremt en borger modtager kontanthjælp, er borgeren forpligtet til at tage det arbejde som anvises af kommunen, ellers fratages kontanthjælpen. Anderledes er det for socialt udsatte, såsom psykiske syge, misbrugere og kronisk syge.

Det skal som udgangspunkt være den enkeltes egen opgave at finde sig et arbejde og opnå de nødvendige kompetencer herfor. Der kan dog være situationer, hvor den enkelte borger ikke ved egen hjælp kan forsørge sig selv eller finde arbejde. Her bør det hovedsageligt være private hjælpeorganisationer der træder til. Såfremt det offentlige skal bistå borgeren med arbejdssøgning og kompetenceudvikling, skal det ske på den billigste og mest effektive måde. Meningsløs aktivering og ubrugelige kurser skal afskaffes.

Det formynderiske feriepengesystem

I Danmark findes der adskillige eksempler på formynderi og manglende tiltro til borgerne, men det nuværende feriepengesystem er et af de absolut bedste eksempler herpå. Systemet, hvor staten hver måned tager 12,5% af borgernes løn og indsætter dem på en separat feriekonto, hvorefter de så kan hæves til foråret i et begrænset tidsrum, er dybt formynderisk og unødvendigt. Borgerne behøver ikke en barnepigestat som bureaukratisk mellemled i deres egne ferieopsparinger – det kan de sagtens klare selv, ligesom de selv kan spare op til f.eks. bil og hus. Feriepengesystemet som vi kender det i dag bør derfor afskaffes, og erstattes med meget mere tiltro til borgernes disponering af egne penge.

Et friere erhvervsliv

Det er vitalt at erhvervslivet har gode rammevilkår, således at der kan skabes arbejdspladser og velstand til gavn for os alle. Her er især de høje skatter og afgifter hæmmende for det danske erhvervsliv. I Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor, at selskabsskatten bør afskaffes. Beregninger foretaget af Finansministeriet viser, at årslønnen for en LO-arbejder vil stige med 12.600 kr. hvis selskabsskatten afskaffes, da den større mulige indtjening bl.a. bruges på at investere i virksomheden og dens medarbejdere. Dét er god arbejderpolitik.

Der skal gøres yderligere for at skabe gode vilkår for en investeringskultur i Danmark. Flere iværksættere oplever nemlig at møde den kolde skulder fra bankerne, når de ønsker risikovillig kapital til at realisere deres drømme. Det hæmmer ikke blot iværksættere med en drøm og idé, men os alle sammen. Derfor bør aktie-crowdfunding tillades. Aktie-crowdfunding fungerer således, at borgere donerer penge til de iværksættere, de mener har de rigtige idéer, hvorefter de private investorer får indflydelse på virksomhedens gang gennem aktieandele. I stedet for at Vækstfonden, bankmænd, erhvervsfolk eller rigmænd beslutter hvilke projekter der skal have penge, kan enhver bidrage til de projekter, de ser et lys i. Ved at tillade aktie-crowdfunding kan almindelige borgere dermed i højere grad være med til at gøre idéer til virksomheder, virksomheder til arbejdspladser, og skabe vækst og velstand for os alle.

Unødvendige love og reguleringer til gene for borgere, der gerne vil skabe et godt produkt eller yde en god service til forbrugerne, skal revideres. I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi derfor en fjernelse af loven om offentlig hasardspil, der både indeholder arrangørrestriktioner, og regulering af antal turneringer og deltagere. Det bør være op til den enkelte at disponere over egne penge, og det må være op til enkelte arrangør at vurdere indskud og præmiepulje, samt antallet af turneringer der skal afholdes – det behøver ikke bestemmes fra centralt hold.

Gennemsigtighed i hvad vi som forbrugere køber er vigtigt, og noget vi støtter op om i Liberal Alliances Ungdom. Af denne grund mener vi det bør være lovligt at sælge varer der har overskredet holdbarhedsdatoen, så længe forbrugerne er gjort opmærksom herpå. At bekæmpe madspild er et nobelt formål, og ønsket om at bekæmpe dette i civilsamfundet bør ikke begrænses at love og regler, så længe det eksplicit fremgår, at varen har overskredet holdbarhedsdatoen.

Erhvervslivet på markedsvilkår

Hvis virksomheder ikke kan overleve på markedsvilkår ved at tilbyde noget som andre værdsætter, så er det ikke statens opgave at beskytte eller støtte dem. Det er alene gennem tilfredsstillelse af forbrugernes behov, at virksomheder bør have deres eksistensberettigelse. For at skabe den optimale konkurrence til gavn for forbrugerne, bør erhvervslivet derfor eksistere på markedsvilkår. Af denne grund mener vi i Liberal Alliances Ungdom, at statsmonopolet på apotekervirksomhed skal afskaffes. Monopoler er aldrig i forbrugernes interesse, og apotekerbranchen i Danmark er bedst kendetegnet ved få apoteker, lange køer og korte åbningstider. I bl.a. Sverige har man med stor succes gjort op med statsmonopolet, hvilket har resulteret i flere apoteker, længere åbningstider og kortere køer, til stor glæde for de svenske forbrugere. Det samme bør gøres i Danmark.

Derudover lider bl.a. vognmandsbranchen under tung regulering, hvilket har resulteret i dårligere service, højere priser og manglende udvikling. Derfor ønsker vi i Liberal Alliances Ungdom at bane vejen for udvikling og fremskridt ved at afregulere vognmandsbranchen gevaldigt, således at man gør op med den monopollignende tilstand. Dertil støtter Liberal Alliances Ungdom naturligvis ikke yderligere regulering af vognmandsbranchen, f.eks. ved at indføre transportøransvar i Danmark.

Staten skal holde fingrene fra at drive virksomhed på områder, som kan varetages af private aktører. Derfor skal staten ikke medvirke i at drive postvæsen, da dette er blevet gjort ganske ineffektivt med bl.a. lange leveringstider, hvorfor postvæsenet i stedet skal drives fuldstændigt på markedsvilkår af private aktører. Ydermere vil vi i Liberal Alliances Ungdom også privatisere den generelle biblioteksdrift, samt afskaffe statslig indblanding i og håndhævning af pantsystemet, da disse områder bedre varetages af private aktører på det frie marked.

Erhvervstilladelser, licenser og beskyttede titler

Når man i dag ser på, hvilke erhvervstilladelser, licenser og titler der har fået det statsgodkendte stempel, virker udvælgelsen tilfældig og i mange tilfælde ligegyldig. I dagligdagen kan man for det meste ikke som forbruger mærke forskel på, hvem der har disse tilladelser, licenser og titler. Dette er af den meget simple årsag, at det ikke er loven, men markedskræfterne, der tjekker op på, om det der ligger bag de statsgodkendte stempler lever op til de forventninger vi som forbrugere har til dem.

I vognmandsbranchen skal man eksempelvis have en vognmandstilladelse, hvis man vil transportere gods fra A til B i f.eks. en lastbil eller et vogntog. En tilladelse som denne bør selvfølgelig fjernes, da den udelukkende er en besværlig hindring for folk, der ønsker at yde en god service. I Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor, at staten kun skal udstede et minimum af erhvervstilladelser, licenser og beskyttede titler, da ligegyldige af slagsen kun er en hindring for at vi som forbrugere kan få den bedste og billigste service på det frie marked.

Læs næste arbejdsprogram om:

Bolig