Arbejdsprogrammer
Liberal Alliances Ungdoms holdning til

EU

Ved Udenrigs- og Forsvars ordfører Johnas Knudsen

“EU har de seneste årtier bevæget sig fra, kun at være et fred og frihandels projekt, til at handle om meget mere. Frihandel i Europa er rigtig vigtigt for vores måde at leve på og for vores samfund. Vi skal forsøge at arbejde så meget sammen på tværs af grænser som muligt.

Det indre marked i EU er rigtig godt for Danmark og Europa. Det skaber vækst og velstand. For at vi kan opretholde et fungerende indre marked er der en masse regler og normer som skal ensrettes, dette kræver en masse kompromiser på en række områder. Centralisering har her sine fordele, men betyder også at medlemsstaterne afgiver mere suverænitet til det europæiske samarbejde. I den seneste tid har medlemslandene måtte afgive mere og mere suverænitet. Også på områder der ikke umiddelbart har med frihandel at gøre.

På nogle af disse områder ville vi i Europa stå meget stærkere, hvis enkelte lande kunne finde på deres egne løsninger. Andre lande kunne herefter lære af og kopiere de modeller der virker, og fravælge dem som ikke virker. Vi skal passe på med at vi i EU ikke hele tiden nøjes med ”one size fits all” kompromiser, når dette ikke er nødvendigt.”

Johnas Knudsen

Udenrigs- og Forsvarsordfører

Kontakt
E-mail: Jk@laungdom.dk
Tlf. +45 27 91 33 60

Liberty has never come from the government. Liberty has always come frome the subjects of it. The history of liberty is a history of resistance.

Woodrow Wilson

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • EU sætter udviklingen mod en føderal stat i bero, så længe Danmark er medlem
  • Danmark udtræder af EU men indgår som en del af EØS samarbejdet
  • EU går tilbage til at fokusere på sine kerneområder

EU

EU bør aktivt bekæmpe statslige tilskudsordninger, uanset om de har rod i landbrugspolitikken eller statslige støtteordninger. Konkurrenceforvridende og frihedskrænkende tiltag skal bekæmpes, hvorfor toldsatsen overfor tredjepartslande skal sænkes og i på sigt fjernes. EU bør afskaffe den sidste rest af landbrugsstøtte og i stedet fokusere på at oprette endnu flere frihandelsaftaler, for derigennem at udvikle en mere fri og åben økonomiske verden, fri af protektionisme.

Nærhedsprincippet bør være en grundsten i alle politiske beslutninger, både nationalt og i EU regi.

De nationale parlamenter og befolkninger bør i langt højere grad inddrages, når nye suverænitetsområder afgives til EU. Vi bør i højere grad sætte fokus på valget af vores politisk valgte EU repræsentanter og arbejde hen mod en højere stemmeprocent ved alle valg, både Europa parlamentsvalg og folketingsvalg.

Miljø- og klimapolitik i EU

På miljø- og klimapolitik bør man i højere grad udvide det europæiske samarbejde.

Vi løser ikke nogle af klimaproblemerne ved, at nogle gør ekstra meget, hvis andre lande så ser det som en mulighed for at trykke på bremsen. Det er vigtigt at de europæiske lande alle arbejder mod et fælles mål. Vi løser heller ikke noget ved at vi i europa har 27 froskellige miljø- og klimapolitikker, men da landene og deres miljø er vidt forskellige, er det også vigtigt at der ikke arbejdes hen imod en ”one size fits all” løsning, men at medlemslandene specialiserer sig i de løsninger der passer bedst til deres geografi, miljø og industri. Når de enkelte lande kan udvikle og afprøve deres egne løsninger, er det vigtigt at de andre lande lærer af hinandens erfaringer og kopierer de tiltag som er succesfulde. Når det kommer til miljø- og klimapolitik skal vi helt sikkert arbejde mere sammen, men det behøver nødvendigvis ikke være igennem et centralt føderalt system.

Det ideelle EU

Det ideelle EU er baseret på det indre markeds frie bevægelighed, hvor fokus er på at skabe et fælles indre marked med fair regulering, få forbud og fælles forståelse for frihandel. Den føderale integration sættes på pause, i en erkendelse af at EU’s medlemslande udvikler sig forskelligt, hvilket ikke skaber gunstige vilkår for udviklingen af en demokratisk føderation. Et EU i forskellige hastigheder mht. integrationen er set fra vores synsvinkel også et gunstigt alternativ.

Danmarks fremtid i EU

Danmark ud af EU – men med frihandelsaftale og Schengen-samarbejde

Det er vitalt, at vi fortsat har adgang til fri- og samhandel med vores europæiske samarbejdspartnere. Derfor skal vi fortsat bevare den frie bevægelighed af varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital, samt tilknytningen til det øvrige indre marked. Derfor anbefaler LAU at vi bliver medlem af EØS, og dermed indgår i det store tæppe af frihandelsaftaler som EU har bygget op over årtier. Det sker i en erkendelse af at Danmark som marked, er relativt lille selvom vores eksport er stor. Netop eksporten er også en af grundene til vi ønsker en tilknytningsmodel som EØS, da det sikre at vi indgår i en smidig toldunion, samt underlagt samme regler og regulering som det indre marked. Samtidig vil vi nyde godt af tilknytningen til det øvrige EU, men uden mange af de samme problematikker som vi har nu ift. den føderale integration.

I Liberal Alliances Ungdom går vi altså ind for udmelding af EU, men ønsker stadig en stærk tilknytning til det indre marked og den frie bevægelighed. Vi stiller os dog stærkt skeptiske overfor eurosamarbejdet og den øgede europæiske integration i dybden.