Arbejdsprogrammer
Liberal Alliances Ungdoms holdning til

Immigration og Integration

Ved Kultur, Ligestilling- og Integrationsordfører Hira Nadeem

“Et frit marked kræver, at den frie bevægelighed både gælder kapital og arbejdskraft. Retten til at migrere er en logisk konsekvens af det liberale synspunkt, at mennesker bør være frie til at gøre hvad de vil, så længe de ikke skader andre. Integration er heller ikke en statslig opgave, men derimod en opgave for civilsamfundet og markedet – således der bør forekomme et opgør med universelle velfærdsstat.

Derfor mener Liberal Alliances Ungdom, at man bør tilstræbe at have et system med åbne grænser og lukkede kasser. Det er ikke skatteydernes ansvar, at finansiere nytilkommere og deres integration -dog bør Danmark være åben for mennesker som ønsker at skabe sig en tilværelse her på eget initiativ.”

Hira Nadeem

Kultur, Ligestilling- og Integrationsordfører

Kontakt
E-mail: Hira@laungdom.dk
Tlf. +45 51 48 87 92

Immigration is the sincerest form of flattery

Jack Paar

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

 • Danmarks immigrationspolitik bør defineres af åbne grænser og begrænset adgang til offentlige ydelser (“Åbne grænser – Lukkede kasser” konceptet)
 • 24-årsreglen, 28-årsreglen, og tilknytningskravet skal afskaffes
 • Det ikke bør være en statslig opgave at integrere, samt skal der være et opgør med den universelle velfærdsstat
 • At statsborgerskab kan tildeles de som har permanent ophold, er selvforsørgende og lovlydige
 • Der ikke skal være en grænse på antallet af statsborgerskaber, en person kan have og samtidigt være dansk statsborger
 • Der ikke skal være permanent grænsekontrol
 • Alle kan søge asyl i Danmark – men tildeles alene værdig trængende personer
 • Danmark har ansvar for at tage imod FN-kvoteflygtninge
 • Flygtninge- og asylansøgere skal have mulighed for at arbejde, samt modtage diæter og husly
 • Familiesammenføringer skal ikke betales af skatteborgerne
 • Kriminelle uden dansk statsborgerskab skal udvises og afsone i hjemlandet
 • Der skal være bedre muligheder for at bevæge sig på tværs af de nordiske lande og derfor skal grænsehindringer nedlægges, samt skal den nordiske pasunion bevares

Åbne grænser, lukkede kasser

Frihed og ansvar bør være de to grundlæggende værdier, der definerer immigrationspolitikken. Du skal have friheden til, at rejse til Danmark, bosætte dig og søge din lykke – hvilket betyder, at Danmark skal fjerne den permanente grænsekontrol. Men ligesom i mange andre af livets aspekter, bør du også bære ansvaret for dine handlinger. Af den grund bør det aldrig være skatteydernes ansvar, at finansiere indvandreres levegrundlag.

Derfor ønsker vi åbne grænser men lukkede kasser. Det skal være muligt, at bosætte sig i Danmark, såfremt man er selvforsørgende og overholder landets love. Vi mener ikke, at man nødvendigvis skal have et job inden man flytter til Danmark. Hvis man ønsker, at flytte hertil for at starte en virksomhed, finde et job, eller på anden vis søge ens lykke er det nok til en opholdstilladelse. Man kan blot ikke modtage eller benytte offentlige ydelser førend man har opnået statsborgerskab.

I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, at indvandrere har en ret til, at blive understøttet på bekostning af andre mennesker. Derfor ser vi det som en naturlig ting at indvandrere ikke har ret til understøttelse, husly, tolkebistand (Retsvæsenet er dog en undtagelse) som i dag tilbydes vores udlændinge.

I lyset af bestræbelsen på at kunne nedlægge grænserne på globalt niveau bør de nordiske lande nedlægge enhver form for grænsehindring, som foregangslande for den positive immigration. Dermed ønsker Liberal Alliances Ungdom at bevare den nordiske pasunion.

Immigration -gevinst eller byrde?

Der er mange positive gevinster ved immigration. Fri immigration sikrer ikke blot, at mennesker kan flytte til og fra landet og søge lykken – det er også en betydelig økonomisk gevinst for samfundet. Imidlertid er det ikke muligt at forene omfattende velfærd til ikke-statsborgere med den ellers gavnlige frie indvandring – derfor skal der, så længe der eksisterer en omfattende universel velfærdsstat, kun være begrænset til adgang til offentlige ydelser som indvandrer.

Immigration uden universel offentlig velfærd fungerer. Det vil gavne alle. Modtagerlandet vil nyde gavn af de ressourcer immigranterne tager med i form af viden, arbejdskraft og kultur. Ligeledes vil immigranterne have gavn af den frie bevægelighed da de kan forfølge deres drømme og opnå et bedre liv end tidligere.

Det er positivt, at en mindre velstående udlænding kommer til Danmark og tilbyder at bygge en carport billigere og måske bedre end en tilsvarende dansk håndværker. Indvandrerens indkomst – og dermed muligheder og velfærd – stiger, mens danskeren får en billigere carport. Besparelsen kan herefter benyttes på andre goder og serviceydelser der skaber en øget velstand, Dermed har indvandringen af polakkens viden og arbejdskraft bidraget positivt til vores – og verdens – samlede velstand.

Den eksisterende udlændingepolitik er en af de primære årsager til problematikkerne ved indvandring. Det nuværende system bygger ikke på individuelt ansvar og frihed for immigranter, men derimod på umyndiggørende statslige forsøg på omsorg gennem omfattende offentlige ydelser. Det har gjort mange indvandrere til passive borgere og skabt parallelsamfund. En tilbagerulning af den omfattende velfærd vil gavne integrationen og tydeliggøre de økonomiske og kulturelle gevinster ved indvandring.

Opholdstilladelse og statsborgerskab

Som indvandrer får man automatisk permanent opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, som dog kan fratages igen ved manglende selvforsørgelse eller brud på landets love.

Det skal endvidere være muligt at opnå statsborgerskab, når man opfylder følgende tre krav:

 • Man har haft permanent ophold i Danmark i 5 år.
 • At man ikke har modtaget sociale ydelser i de seneste 5 år.
 • At man er lovlydig.
 • At man behersker det danske sprog

Tildelte statsborgerskaber er permanente, og har samme regler for ophævelse som et medfødt statsborgerskab. Hvis man som udlænding uden statsborgerskab begår kriminalitet udvises man. Dommen skal ikke afsones i danske fængsler, men i hjemlandet.

Det er ikke statens opgave at integrere

Integration er ikke en opgave for staten. På mange områder fungerer civilsamfundet og markedet meget bedre end staten. Integration er en af dem. Vi mener ikke at den bedste integration kommer fra statslige integrationsprojekter, men derimod når indvandreren kommer på arbejdsmarkedet og bliver engageret i det lokale civilsamfund. Staten har ingen ret eller pligt til, at tvinge indvandrere til at assimilere sig eller på anden vis, forsøge at forme dem.

Derfor skal staten ikke finansiere integrationsprojekter. Diverse kurser i sprog, historie, kultur og andre integrationsprojekter bør i stedet udbydes af private. Vi er af den overbevisning at man i et frit samfund med fri immigration af arbejdskraft har en stærk egen interesse i, at erhverve sig viden om det sprog  og den kultur man skal investere eller arbejde i. Derfor vil indvandrerne gøre dette af sig selv, uden statens indblanding. Det bør desuden være frivilligt om man har lyst til, at tage disse kurser. Der bør heller ikke være statslige krav til kurser i det danske sprog og danske værdier. Danske værdier nemlig subjektive, og staten kan derfor aldrig bestemme hvornår man er en “rigtig” dansker.

Regler, der har til formål at begrænse immigration på bekostning af individets rettigheder, såsom 24-årsreglen, 28-årsreglen og repatrieringsydelsen, bør afskaffes. Ingen af disse regler har haft en positiv effekt, og bidrager udelukkende til ensretning. I stedet bør man give opholdstilladelse, når man er selvforsørgende samt lovlydig. Endvidere bør statsborgerskabstesten afskaffes; lever man op til de tidligere nævnte krav, kan man blive statsborger.

En liberal asyl- og flygtningepolitik

Alle mennesker har nogle helt grundlæggende negative frihedsrettigheder. En af disse rettigheder, er retten til fri bevægelighed. Af den grund er det ikke en liberal løsning, at afvise asylansøgere til Danmark.

I dag er flygtninge dog en klar udgift. Specielt flygtninge fra ikke-vestlige lande  har været en økonomisk byrde, eftersom en meget stor del ikke er i beskæftigelse. Dette skyldes i høj grad en universel velfærdsstat, der ikke er gearet til at forsørge så mange mennesker.

En flygtning defineres her, som en særlig slags indvandrer; en flygtning søger tilflugt fra forfølgelse, katastrofe, krig eller anden særlig nød. Flygtninge og asylansøgere bør modsat almindelige indvandrere modtage begrænsede offentlige ydelser i form af diæter og husly, og er ikke forpligtet til at være selvforsørgende. Man skal som flygtning og asylansøger have mulighed for, at arbejde og derved øge sin indtægt og styrke sin integration med samfundet.

Vi er af den overbevisning at det ikke hjælper noget at gøre disse mennesker til passive klienter. De skal have en hjælpende hånd, men ellers sættes fri til at skabe sig en ny tilværelse. Som flygtning har man arbejds- og opholdstilladelse.

Civilsamfundet har allerede vist at det er villigt til, at hjælpe mennesker der har det svært. Vi kan samle millioner og kroner ind, og grupper som “Venligboerne” er startet op. Hvis der var flere penge ude i samfundet, frem for inde i statskassen, ville projekter som disse få bedre rammebetingelser. Med tiden bør varetagelsen af flygtninges vilkår helt overtages af civilsamfundet og dennes samvittighed.

Hvis man søger om asyl, modtager man en 6 måneders arbejds- og opholdstilladelse, samt husly og diæt. Såfremt man opnår asyl, forlænges disse vilkår med 1 år. Ved ydelsens ophør ændres status fra flygtning til indvandrer. Det betyder, at man fremover skal være selvforsørgende.

Det skal være muligt at opnå familiesammenføring på egen regning samt, at bosætte sig udenfor asylcentret hvis man har mulighed for dette. Staten skal ikke finde permanente boliger uden for centret til asylansøgere eller flygtninge.

For at få disse mennesker ind på arbejdsmarkedet er det vigtigt at der skabes mulighed for at ansætte til lavere løn, samt skabe vækst og beskæftigelse.  Det gøres blandt andet ved, at nedsætte skatten. Mange flygtninges arbejde er mindre værd på grund af manglende kompetencer og sprogfærdigheder. Ved at sænke skatten, og dermed øge virksomheder og borgeres mulighed for, at ansætte mennesker, kan vi sikre et arbejdsmarked, hvor der også er plads de personer, som endnu ikke har opnået et højt niveau af kompetencer. Erfaringer fra udlændinge- såvel som danskere, viser, at det vigtigste er at få en fod ind på arbejdsmarkedet. Herefter er det op til en selv at avancere.

Med en model som denne, hvor man nedbringer udgifterne til flygtninge samtidig med, at man ikke ved lov begrænser antallet af immigranter, sikrer vi både menneskers grundlæggende ret til fri bevægelighed, en sund økonomi og et stærkt civilsamfund. Beskæftigelse og personligt ansvar er nemlig de bedste integrationsværktøjer, og med en politik som denne, kan man bekæmpe de integrationsproblemer, som vi har i dag.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at skabe en økonomisk, kulturel og politisk stabil løsning til den nuværende herskende flygtningesituation. Derfor efterstræbes det, at skabe rammerne og en model, der understøtter dette – gennem nedsættelse af udgifterne for flygtninge, mens man ikke begrænser den menneskers grundlæggende frie bevægelighed. Dog vil visse begrænsninger kunne opstå pga. eventuel politisk modstand. Derfor mener Liberal Alliances Ungdom, at Danmark som FN-medlem minimum skal prioritere at tage imod FN-kvoteflygtninge.