Arbejdsprogrammer
Liberal Alliances Ungdoms holdning til

Klima og Miljø

Ved klima- og miljøordfører Mathias Limborg

“Klima og miljø er ikke blot det måske største politiske samtaleemne lige nu, det er også en vigtig politisk markør, hvor reel effekt og symbolsk effekt er modsætninger, og hvor der virkning i det første, er der primært stemmer i det sidste. Vi mener, at klima- og miljøhensyn bør fokusere på langsigtede, bæredygtige løsninger der samtidig øger velfærd, velstand og miljø. Hertil er energi en essentiel faktor i skabelsen af velstand og økonomisk vækst. Energipolitikken skal derfor arbejde for den frie konkurrence, så det bliver muligt at producere så billig, ren og stabil energi som muligt. Konkurrence understøtter ressourceeffektivitet, hvilket også er et væsentligt mål inden for miljø og klima.

I Liberal Alliances Ungdom er vi derfor meget optaget af, at vi opnår en effektiv energiforsyning samtidigt med, at vi sikrer klimaet og miljøet – det er ikke modsætninger, men under forudsætning af fri konkurrence og beskatning af negative eksternaliteter, tværtimod med til at understøtte hinanden. Derfor mener vi, at vi skal føre en politik baseret på en rationel og markedsbaseret tilgang, snarere end baseret på mavefornemmelse og klimaorienteret populisme. Den bedste måde at gøre dette på, er ved at begrænse politikernes manøvrerum på området, og i stedet give plads til civilsamfundet og markedet.”

Mathias Limborg

Klima- og miljøordfører

Kontakt
E-mail: Mathias@laungdom.dk
Tlf. +45 40 25 62 49

Its no good to try to stop knowledge from going forward. Ignorance is never better than knowledge

Enrico Fermi

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Ophæve forbuddet mod kernekraft
  • Reducere antallet af – og størrelsen på miljø- og energiafgifter
  • Afskaffe subsidier til alle energiformer
  • Privatisere Ørsted og udlicitere forsyningsnettet
  • Afskaffe undergrundsloven
  • Sikre et bedre miljø og klima gennem økonomisk vækst
  • Sikre at vores vandløb kan benyttes til afvanding
  • Inddrage private aktører ifm. miljøbeskyttelse og fredning
  • Revidere vindmøllebekendtgørelsen i højere grad at respektere den private ejendomsret
  • Privatisere havet

Forbuddet mod kernekraft skal afskaffes

Vi bør tage et opgør med en forfejlede symbolpolitik fra tidligere tider, præget af “Atomkraft, Nej Tak” og lignende ubegrundede kampagner. Vi mener, at forbuddet mod kernekraft er forældet og forfejlet og bør revurderes, for derved som minimum at skaffe forbuddet. Vi ser kernekraft som en effektiv og bæredygtig energikilde. Den er langt mindre skadelig og forurenende end fossile brændstoffer, ligesom det er en sikker måde at producere energi på – det er den sikreste energikilde i verden målt på antal døde pr. TWh. Her bør det desuden nævnes, at vi i dag allerede importerer el fra kernekraftværker i Sverige og Tyskland. 

Vi mener desuden ikke, at staten bør negligere de teknologiske landvindinger på området, der kan ændre energimarkedet globalt. Vi ser med spænding på udviklingen og ønsker at fremme energikilderne ved at skabe ideelle rammevilkår for både fri forskning og fri konkurrence.

Statens rolle

Vi ønsker mere gennemskuelige elpriser for både forbrugere, virksomheder og producenter. Dette skal opnås ved at minimere mængden af energi- og miljøafgifter, da staten ikke skal adfærdsregulere eller finansiere politiske prestigeprojekter med penge fra almindelige menneskers stikkontakter ved at sende regningen videre til forbrugerne. Der skal selvsagt betales for de negative eksternaliteter, men dette mener vi også er grænsen for afgifterne på energi og miljø. Disse afgifter ramme både borgere og virksomheder, men de rammer desuden socialt skævt, da de – som med momsen – rammer dem, der har mindst. 

Der er negative eksternaliteter forbundet med visse former for energiproduktion- og forbrug. Et eksempel på dette er benzin, der forurener vores fælles luft. For at lette de forurettedes økonomiske kompensation, er det oplagt at pålægge sådanne produkter begrænset afgift ud fra princippet om, at forureneren betaler.

Afgifter og afregning

Statens rolle bør som med så meget andet være som indrammer, ikke indblander. Staten skal sikre rammerne for markedet, hvilket også gælder energi-, klima- og miljøområdet, hvor statens primære opgave skal være at beskytte den private ejendomsret, samt håndtere og straffe på forhånd definerede negative eksternaliteter. 

Staten skal ikke favorisere eller subsidiere bestemte energiløsninger, hvortil de naturligvis ikke skal eje private energivirksomheder. Hertil bør de sælge deres majoritetsandel i Dong til private investorer – om det er PFA, Goldman Sachs eller Karsten Ree er underordnet. Hertil bør forsyningsnettet naturligvis udliciteres. Forsyningsnettet er en basal del af den danske infrastruktur, og kan sagtens varetages af en privat aktør. Vi skal dog naturligvis sikre, at områder der ikke er profitable, stadig får den nødvendige opkobling, hvortil vi stadig ser en udlicitering som den bedste løsning. 

Dansk Naturfredningsforenings særstatus i klagesager skal ophæves, så de sidestilles med andre, lignende organisationer. 

Staten skal beskytte den private ejendomsret, ikke undergrave den. Derfor er det naturligt at afskaffe undergrundsloven og ændre de nuværende regler for vindmøller, baseret på både danske og udenlandske målinger af støjgener. Regulering og vurdering skal desuden foretages på baggrund af målinger snarere end beregninger.

Staten skal desuden understøtte et andet aspekt af den private ejendomsret, nemlig privatisering af havet. Der er i udgangspunktet ingen forskel på land og vand – medmindre man er pirat eller fladfisk – hvorfor de alment gyldige argumenter for privat ejendomsret også bør gælde til havs. Det vil sikre et fornuftigt havbrug, ligesom det vil løse problemer med forurening, overfiskeri og deslige. Som på land er der naturligvis områder for hvilke der kan gælde undtagelser, men i udgangspunktet er det i både samfundet, ejernes, brugernes og havets bedste interesse, hvis den private ejendomsret gøres gældende til havs, for landbrug er ikke nødvendigvis grundlæggende bedre end vandbrug.

Klima- og miljøpolitik

I Liberal Alliances Ungdom er mennesker og natur ikke modsætninger men en del af en helhed. Vi har alle et ansvar for, at vi afleverer en bedre verden til den næste generation, end vi overtog den fra den forrige. Derfor skal vi beskytte kloden, men ikke på bekostning af den menneskelige fremgang og udvikling. 

Vi er overbeviste om, at den følelsesbaserede tilgang i dag, fører til kortsigtet symbolpolitik snarere end langsigtede løsninger. 

Løsningen er ikke i modstrid med teknologisk, økonomisk og menneskelig udvikling, men en konsekvens deraf. Derfor mener vi, at det ensidige fokus på CO²-reduktion skal stoppe, da de resultater der opnås, ikke er proportionale med de udgifter man pålægger borgere og samfund, hvor de ofte gør mere skade end gavn. 

Vi glæder os over, at FNs klimapanel anerkender atomkraft som en del af løsningen, hvis vi skal sikre klodens klima og miljø. Politikere skal, som der her er gjort bidrage med klare mål og rammer, og derefter lade samfundet om at bidrage med midler og langtidsholdbare, konkrete løsninger. 

Vi stoler desuden på markedskræfterne og menneskets evne til at skabe store resultater og fremskridt, hvis det får lov. Fri forskning er et eksempel på dette, hvor man ikke bør begrænse menneskets evne til at forske i f.eks. nye energikilder.

Staten skal ikke støtte en bestemt produktionsform

Det er konkurrenceforvridende og til skade for virksomheder, forbrugere og samfund, at politikere giver særregler og særlige støtteordninger, for derved at fremme bestemte produktionsformer eller energityper. Vi vil lade markedet råde, så der sikres et varieret udbud af både energi og produkter. De energityper og produktionsformer der har negative eksternaliteter underlægges naturligvis en tilsvarende afgift, hvilket sikrer kompensationen for eventuel forurening. 

Enhver form for subsidier til særlige energikilder skal afskaffes, hvad enten det er olie, vind eller opsætning af solceller.

Danmark skal ikke forsumpe

Man skal handle fornuftigt i nutiden for at sikre fremtiden. For at kunne gøre dette, skal man have en nødvendig forståelse for fortiden. Vores forfædre har i århundreder modificeret naturen, så vi i dag kan bygge veje, drive landbrug og have byer. I den proces har man ændret på vandløb, så de kan fungere som afvandingskanaler for vandet på land. Den manglende vedligeholdelse er dog til stor skade for drænene. Der er desuden mange, der ønsker at genslynge en række vandløb, der tidligere er udrettet. Disse tiltag, kombineret med øget nedbør, trækker Danmark tilbage i tiden og ødelægger fundamentet for mange tusinde hektar jord og dele af det moderne samfund. Hermed erkender vi også, at Danmark som helhed er stærkt modificeret, men at dette i høj grad er til det bedre.

Fredning og naturgenopretning

Vi mener, at man bør gentænke måden, hvorpå man i dag beskytter natur og miljø. Vi mener ikke, at statens miljøgenopretnings- og bevarelsesprojekter giver mest værdi for pengene. Vi er overbeviste om, at dette kunne klares bedre ved foretagsomhed og privat initiativ. Ligeledes mener vi, at statens mulighed for at frede dyrearter skal begrænses. 

Vi ønsker i højere grad end i dag at privatisere og udlicitere naturområder, skove og havet til private, investorer og virksomheder. De kan bedre end staten sikre både biodiversitet, dyrebestand samt ressourceeffektivitet.