Kultur

Det er ikke statens opgave at omfordele penge fra borgerne til enkelte grupper af kulturlivet. Vi ønsker et frit og dynamisk kulturliv og et opgør med en passiviserende stat, der kvæler det private initiativ. Al statslig kultur-, idræts- og mediestøtte skal afskaffes.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Kulturstøtten skal afskaffes
  • Biblioteker skal være private
  • Der skal være mere brugerbetaling
  • Mediestøtten og DR-licensen skal afskaffes
  • Staten ud af Etisk Råd

Kulturen bør finansieres gennem private midler

Det er ikke en statslig opgave at drive eller forsørge kunst- og kulturlivet. Derfor skal kulturstøtten afskaffes. Da staten har gjort mange kulturelle institutioner afhængige af kulturstøtten, skal denne ikke afskaffes fra den ene dag til den anden men løbende over en årrække, så institutionerne har gode vilkår for at finde investorer og tilrettelægge deres budgetter. Kunst er ikke god fordi den er kommerciel, men staten er dårligt egnet til og det er ikke statens opgave at skelne mellem god og dårlig kunst. Derudover fastholder ‘gratis’ og kommunal kunst den skadelige ide om, at kunst bare er gratis, og at man ikke behøver at betale for den dygtige kunstners arbejde.

Statsligt uafhængige medier

Liberal Alliances Ungdom ønsker at afskaffe al form for mediestøtte. Det er ikke statens opgave at forsørge virksomheder, heller ikke medievirksomheder. Mediestøtte garanterer ikke kritisk journalistik af høj kvalitet, det er kun kritiske – og ikke passive – forbrugere, der kan det.Vi lever i en tid, hvor der sker utrolig meget nyt i medieverdenen. For at medierne kan tilpasse sig bedst muligt den nye og kommende virkelighed, skal vi rydde op i de krav, staten har til medierne.

Afskaf licensen

Som forlængelse heraf vil vi naturligvis også afskaffe Danmarks Radios påtvungne medielicens. Det er uretfærdigt at skulle betale for muligheden for at se Danmarks Radio, når man ikke ønsker at se det, når det ikke er en nødvendig institution for samfundet og når der er udmærkede private alternativer. Danmarks Radio har mange gode programmer og må hjertens gerne blive ved med at eksistere, men det skal være på lige vilkår med andre medier. Vi anerkender behovet for en hvis grad af public service, men vi mener ikke at DR alene bør stå for dette. I stedet bør man sætte de få public service opgaver i udbud, så vi på den måde sikrer vi den bedste kvalitet samt et mangfoldigt udbud.

Staten ud af etisk råd

Etisk Råds eksistensberettigelse er at den fungerer som en uafhængig institution, der på oplyst og velovervejet grundlag skaber debat og tager stilling til etiske dilemmaer. Etisk Råd er ikke en uafhængig institution, så længe alle dens 17 medlemmer udpeges af staten (9 udpeges af Folketinget, 8 af diverse ministerier). Man kan kun forvente, at Folketingsmedlemmer og embedsmænd før eller siden vælger medlemmerne af Etisk Råd taktisk og for at fremme deres egen agenda. Siden Etisk Råd ikke kan leve op til sin eksistensberettigelse skal det nedlægges i sin nuværende form, så private initiativer med tiden kan tage dets sted. Det vil også i højere grad skabe en konkurrence inden for Etisk Råds område, og man kan kun forvente at flere aktører på sigt og i fri konkurrence vil være bedre til at opfylde denne rolle end et enkelt organ, der udpeges af staten og ikke behøver at være relevant for at overleve.

Biblioteker

Tidligere var biblioteket ofte den eneste kilde til viden, og det har derfor været forståeligt at staten drev disse. Denne tid er forbi, og generelt set er private kræfter mere effektive og mere opmærksomme på befolkningens behov end de statslige er det. Derfor ønsker vi at privatisere den generelle biblioteksdrift, så den kan overtages af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og borgerfonde. På den måde vil bibliotekerne i Danmark kunne blive mere relevante og dynamiske, og vi vil som borgere og forbrugere have en højere grad af indflydelse på dem.

Intet er gratis

Liberal Alliances Ungdom ønsker at privatisere langt flere offentlige tilbud, men anerkender også at det ikke altid er realpolitisk muligt. Derfor vil vi – hvor vi ikke kan privatisere endnu – starte udviklingen mod privatisering ved at øge eller indføre brugerbetaling på en række offentlige kulturtilbud såsom teaterbesøg. En ‘gratis’ adgang til offentlige kulturtilbud forhindrer bedre, private tilbud i at blomstre. Offentlige ydelser er altid frugten af offentligt ansattes arbejde, som andre folk betaler for igennem skatten.

Læs næste arbejdsprogram om:

Landsbrug og fødevare