Landbrug og fødevare

Simon Fendinge Olsen, ordfører for klima-, energi-,landbrug-, og miljø

I Liberal Alliances Ungdom anerkender vi landbrugserhvervets betydning som et produktionserhverv der skaber beskæftigelse i mange andre sektorer. Derfor arbejder vi for, at give landbruget bedre konkurrencevilkår og friheden til at udøve godt landmandskab tilbage. Dette er selvfølgelig under hensyntagen til både natur, og miljø hvilket reguleres gennem markedet og beskatning af negative eksternaliteter såsom forurening og gener. Vi er af den overbevisning, at dansk landbrug kan producere væsentlig mere – og bedre – end i dag, uden at øge miljøbelastningen.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Gødningskvoter erstattes med ligevægtsprincippet.
  • Afskaffe landbrugsstøtten og særstøtten til økologi.
  • Regulere på output, frem for input.
  • Afskaffe adfærdsregulerende fødevareafgifter.
  • Tillade GMO-produkter og produktion
  • Reducere mængden af kontrol, bureaukrati og afgifter der er pålagt erhvervet.
  • Tillade produktion og forarbejdning af hamp samt andre planter som i dag er ulovlige grundet narkotika forbuddet.
  • Liberalisere reglerne for dyrehold og produktion.

Målrettet regulering, frem for generelle antagelser

I dag er der ens gødningskvoter for hvor meget der må tildeles pr. hektar jord. Denne meget simple regulering er til skade for både landbrug og miljø, da den ikke tager højde for de specifikke områder der dyrkes på. Sandet jord i Vestjylland kan ikke optage den samme mængde næringsstoffer som tyk lerjord på Sjælland. Dette har ført til, at vores jorde i årevis har fået frataget mere energi end landmanden har måttet levere tilbage. Som resultat er udbytte og kvalitet faldet markant. Dette ønsker vi at gøre op med, ved at indfase Ligevægtsprincippet. Her vurderes individuelt hvad den enkelte landmand kan tildele sin jord. Så får vi mest mulig miljø og mad ud af hver eneste hektar dansk jord.

I dag regulerer vi landbruget helt anderledes end anden produktion, da vi tager udgangspunkt i det der proppes “ind i” produktionen, frem for det der kommer “ud af” produktionen. I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi, at man skal betale for den forurening man foretager. Derfor skal man selvfølgelig heller ikke straffes, hvis man ikke forurener. Derfor skal de begrænsninger og afgifter som måtte være på produktionen pålægges i eftersituationen såfremt der forefindes en forurening. Dette skaber et kraftigt incitament til, at benytte pesticider og gødning i de rette mængder, samt opgradere sin produktion med mere moderne teknologi, der fx. mindsker lugtgener, eller udnytter energi mere effektivt. Denne metode kaldes at  gå fra input til output regulering hvilket blandt andet anbefales af Natur- og Landbrugskommissionen. Det skal være hurtig og fleksibelt at få en miljø- og byggetilladelse.

Afskaf støtteordninger – sænk skatten

Vi ønsker et bæredygtigt landbrug både hvad angår miljø såvel som natur. Derfor skal vi konvertere landbrugets støtteordninger og puljer til generelle afgifts- og skattelettelser. Ligeledes skal den danske særstøtte til økologisk produktion afskaffes, så der igen kommer fri konkurrence mellem produktionsformerne. Liberal Alliances Ungdom ønsker nemlig ikke, at staten prioritere en bestemt produktionsform, da vi mener borgerne med deres indkøb skal bestemme udviklingen. EU´s landbrugsstøtte skal afvikles. De sparede midler skal medfinansiere lettelser i de afgifter og skatter som rammer landbruget.

Staten skal ikke adfærdsregulere

Vi mener ikke, at staten skal putte adfærdsregulerende afgifter på fødevarer, da borgerne ikke skal ledes mod en bestemt livsstil af staten. Derfor ønsker Liberal Alliances Ungdom, at afskaffe fedtafgifter, sukkerafgifter, chokoladeafgifter, nøddeafgifter, afgifter på bobler og lignende som ikke har nogen klare negative eksternaliteter for andre mennesker. Det er vigtigt for os, at borgerne handler på et oplyst grundlag. Derfor skal der stilles krav omkring, at fødevarer mærkes med ingredienser, næringsindhold, oprindelsesland, produktionsmetode samt holdbarhedsdato. Derudover ønsker vi dog generelt at fjerne restriktioner. Dette kunne være på GMO afgrøder eller brug af væksthormoner i kødproduktion for, ikke at sætte begrænsninger i vejen for øget produktivitet og ny teknologi.

Respekter ejendomsretten

Ejendomsretten gælder også på landet. Dog ser vi mange eksempler på kontrollanter som – uden dommerkendelse – foretager kontroller på gårde, marker og i stalde. Dette skal stoppes. Statslige myndigheder har ingen ret til. at betræde privat ejendom uden en dommerkendelse med mindre der foregår en åbenlys lovovertrædelse.

Flere produkter – flere muligheder

I dag er der en række produkter som vores fødevarevirksomheder ikke kan producere, forarbejde eller sælge. Dette skyldes primært forbud og regler. Liberal Alliances Ungdom ønsker at legalisere narkotika hvilket vil åbne op for en helt ny række produkter som hamp, koka og opiumsvalmuer som vil kunne leveres af vores fødevareklynge. Ligeledes ønsker vi at ophæve forbud mod hold af ræve og andre dyr som i dag ikke må holdes kommercielt til pels, kød eller anden produktion. Vi mener, at det kan være gavnligt for bl.a. at fastholde eller øge bestanden af en række dyrearter, at man gør dem profitable.

Læs næste arbejdsprogram om:

Monarki