Arbejdsprogrammer
Liberal Alliances Ungdoms holdning til

Monarki

Ved Demokrati- og Ideologiordfører Simon Gardner Mogensen

“Alle er født frie og ligeværdige, og hvert menneske er et selvstændigt og selvejende individ. Regeringsmagten udspringer af en jævnbyrdig befolkning, hvor ingen bør have hverken flere eller færre rettigheder end andre. Monarkiet bryder med disse grundlæggende lighedsprincipper, og hører dermed ikke hjemme i en moderne stat: Ingen bør i kraft af sit ophav nyde særstatus. Af denne årsag skal monarkiet afskaffes.”

Simon Gardner Mogensen

Demokrati- og Ideologiordfører

Kontakt
E-mail: Sgm@laungdom.dk
Tlf. +45 42 33 45 38

Governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed

Thomas JeffersonDen amerikanske uafhængighedserklæring

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

 • Afskaffe det danske monarki
 • Skrive det danske monarki ud af Grundloven
 • Overføre det danske monarkis beføjelser til andre statslige instanser hvor dette er relevant
 • Ændre Danmarks styreform til konstitutionel demokratisk republik
 • På sigt afskaffe alle former for nedarvet politisk magt – også internationalt

Lighed for loven

Monarkiet krænker dagligt borgernes rettigheder. Monarken har en række særlige muligheder for at påvirke den danske stat, som den almindelige borger ikke har. Monarken har bl.a. autoritet til at udskrive nyvalg, afskedige eller vælge ministre, underkende retsdomme, og til at nægte at lade vedtagne love træde i kraft. I mange henseender er monarken desuden hævet over loven; monarken kan, modsat alle andre, ikke straffes. Herudover modtager monarkiet årligt millioner af skattekroner, som borgerne tvinges til at betale for.

Det ulige magtforhold mellem borger og monark, herunder monarkens vedvarende krænkelser af borgernes rettigheder, gør borgerne til ufrivillige undersåtter. Borgerne umyndiggøres og undertrykkes af monarkens særstatus, og denne berøvning af ligeværd er en uacceptabel krænkelse af individets autonomitet.

Monarkiets demokratiske risiko

Nutidige og fremtidige monarkers mulighed for at gøre vilkårligt brug af deres særrettigheder er et brud på grundlæggende demokratiske principper. Folkets vilje må ikke kunne tilsidesættes af en enkelt person og dennes personlige holdninger. Af denne årsag alene er det rettidig omhu at kæmpe for at afskaffe monarkiet allerede i dag, så risikoen for monarkisk magtmisbrug fjernes før den bliver reel.

Monarkens rettigheder

I et monarki er det ikke kun den borgerne under monarken, der oplever uretfærdighed, men også monarken selv. Monarken er et selvejende individ på lige fod med alle andre, men er ved lov frataget flere af sine grundlæggende rettigheder. Monarken kan juridisk set ikke frit vælge sin religion, og er pålagt en række ufravigelige pligter. Denne konstruktion er undertrykkende for monarken selv, og er en bidragende årsag til, at monarkiet bør afskaffes.

Individet i centrum

Monarkiet tjener i dag en rolle som en kulturel institution indenrigs, og diplomatisk repræsentant udenrigs. Monarkiet kan have en kulturel, diplomatisk og sågar økonomisk værdi. Imidlertid er disse potentielle værdier ikke vigtigere end værdien af grundlæggende principper om individuelle rettigheder og demokrati – særligt ikke når der tages højde for, at fremtidige monarkers folkelighed, popularitet og demokratiske sindelag aldrig kan kendes på forhånd.

Overgangen til republik

Monarkiet skal afskaffes ved grundlovsændring. Monarkens funktion som statsoverhoved erstattes af statsministeren, og ikke af en ny post. Liberal Alliances Ungdom støtter således ikke, at monarken erstattes af en folkevalgt præsident. Danmark skal overgå til at være en konstitutionel demokratisk republik, og kongehusets afskaffelse skal finde sted hurtigst muligt.

Monarken har i dag en række grundlovsbestemte juridiske beføjelser. Disse juridiske beføjelser ligger i praksis hos regeringen, og generelt set skal disse beføjelser fortsat ligge hos regeringen efter monarkiets afskaffelse. Monarkens nuværende juridiske funktioner skal omfordeles således:

 • Lovgivende magt overgår fuldstændigt til det danske parlament
 • Udøvende magt overgør fuldstændigt til den danske regering
 • Udnævnelsen og afskedigelsens af ministre overgår til statsminister/regering
 • Landets repræsentation og ageren i mellemfolkelige anliggender samt forsvar mod væbnet angreb overgår til statsminister/regering
 • Monarkens mulighed for at stille lovforslag overgår til statsminister/regering
 • Monarkens mulighed for at benåde og give amnesti overgår til statsminister/regering
 • Retten til at at lade slå mønt overgår til statsminister/regering
 • Retten til at udskrive nyvalg overgår til statsminister/regering
 • Muligheden for at indkalde et nyvalgt folketing til at træde sammen tidligere end normalt overgår til statsminister/regering
 • Monarkens mulighed for at lægge sag an mod ministre i Rigsretten overgår til statsminister/regering
 • Monarkens mulighed for med folketingets samtykke at at lægge sag an mod ikke-ministre i Rigsretten overgår til statsminister/regering

Følgende af monarkens nuværende funktioner skal ikke omfordeles:

 • Monarkens stadfæstelse af love frafalder. En lov stadfæstes automatisk, når den vedtages demokratisk, hvor andet ikke er bestemt ved lov.
 • Monarkens mulighed for at udstede foreløbige (provisoriske) love frafalder.

Kongehusets fremtid

I en begrænset årrække umiddelbart efter afskaffelsen er det acceptabelt, at staten fortsat yder økonomisk støtte til det afsatte kongehus, med henblik på at lette overgangen for den tidligere kongefamilie. Denne støtte skal være skarpt tidsbegrænset og falde i størrelse år for år. Herefter er de tidligere royale danske borgere på lige fod med alle andre. Kongehusets ejendomme, såsom jorde og slotte, kan, i det omfang de ikke har særlig værdi for den danske statsdrift, overdrages til de tidligere royale som privat ejendom.

På trods af at Liberal Alliances Ungdom ønsker at afskaffe monarkiet, er Liberal Alliances Ungdom er ikke modstandere af, at private kræfter overtager driften af et afskaffet monarki som en normal kulturel institution uden juridiske privilegier og uden særlig forbindelse til den danske stat.

Universel afskaffelse

Monarkier og andre former for nedarvet politisk magt bør afskaffes ikke kun i Danmark, men også i resten af verden.