Arbejdsprogrammer
Liberal Alliances Ungdoms holdning til

Penge og Finans

Ved Økonomi- og Erhvervsordfører Axel Dalsgaard Schiller

“I Liberal Alliances Ungdom tror vi, at vækst og velstand bedst sikres ved, at politikerne blander sig mindst muligt i markedsforholdene. Vi ønsker en stabil og forudsigelig pengepolitik, som markedet kan regne med.  Vi mener, at det frie marked kan komme alle til gavn på tværs af landegrænser, og vi mener, at ingen borgere skal tvinges til at betale til dårlige virksomheder – heller ikke over skatten.”

Axel Dalsgaard Schiller

Økonomi- og Erhvervsordfører

Kontakt
E-mail: axel@laungdom.dk
Tlf. +45 42 92 06 20

If socialists understood economics the wouldn’t be socialists

F.A. Hayek

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Staten i udgangspunktet ikke bør gældsætte sig.
  • Der skal være gennemsigtighed i det offentlige forbrug.
  • Statens pengepolitik bør flydende valutakurs med et fast inflationsmål.
  • Alle former for toldsatser bør afskaffes.
  • Statens indblanding i markedet holdes på et absolut minimum
  • Der indføres brugerbetaling og øget privatisering af offentlige ydelser

Statens gældsætning

Der er det uheldige med gæld, at den skal betales tilbage. Dette gælder også, når staten gældsætter sig – og der er kun en bestemt gruppe, der rammes: fremtidige borgere. I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, det er retfærdigt, at staten lader fremtidige generationer betale for nutidens overforbrug. Derfor mener vi, at en finanslov som udgangspunkt skal være fuldt finansieret med forbehold for ekstraordinære, særligt finansieringskrævende begivenheder og/eller investeringer.

Gennemsigtighed med de offentlige udgifter

I Danmark er statens årlige budget på over 1000 mia. kr. Dette svarer til ca. halvdelen af landets BNP. På grund af de store offentlige udgifter er det særligt vigtigt, at det er gennemskueligt for skatteborgerne, hvad stat, kommuner og regioner bruger pengene på. Dette gælder både for det offentligt forbrug og indkomstsoverførsler mm.

Det offentlige forbrug består i al væsentlighed af lønninger i den offentlige sektor. Vi ønsker, at det på tværs af offentlige institutioner er let at sammenligne og se, hvordan pengene anvendes på forbrug på tværs af statslige, regionale og kommunale institutioner. Dette kan være med til at sikre, at best practice fra forskellige institutioner kan overføres til andre, hvilket kan være med til at skabe effektivisering i den offentlige sektor.

De øvrige offentlige udgifter, såsom indkomstsoverførsler, udgifter i sundhedsvæsenet, renter til udlandet mm. bør der ligeledes være gennemsigtighed med. Dette sikrer, at det er gennemskueligt for skatteborgerne at se, hvad deres penge bliver brugt til. Dette er med til at sikre skatteborgernes grundlæggende forståelse for, hvordan velfærdssamfundet bliver drevet.

Statens pengepolitik

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi at ophæve fastkurspolitikken og lade den danske krone flyde frit, så det i højere grad er udbud/efterspørgsel af kroner på det internationale valutamarked, der bestemmer kronens værdi. For at sikre stabilitet om inflationen, bør Nationalbanken lade kronen flyde frit, men dog have et fast årligt inflationsmål, som centralbankerne i Norge og Sverige har. Dette inflationsmål kan fastsættes efter f.eks. 2 eller 4 pct. årligt, så der sikres et vist spillerum ift. at kunne føre kontracyklisk pengepolitik.

Frihandel

Frihandel giver mulighed for, at borgere verden over kan få et bedre liv. Handel finder nemlig kun sted, når begge parter i handlen har gavn af det. I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi, at handlen på tværs af landegrænser kun er begrænset mindst muligt. Vi ønsker derfor, at alle former for told i Danmark afskaffes, så danskere frit kan importere handle med andre, selvom de bor i udlandet. Dette vil være til stor gavn for ikke mindst danske forbrugere, der vil få mulighed for at købe langt billigere varer, ligesom den øgede frihandel giver borgere i andre lande mulighed for at tjene flere penge og måske komme ud af fattigdom. i Liberal Alliances Ungdom ønsker vi selvfølgelig at alle toldsatser i verden fjernes, så vi kan opnå fred og vækst gennem handel mellem lande. Her mener vi, at det vil være et godt sted at starte, hvis Danmark fjerner alle former for toldbarrierer.

Offentlig indblanding i markedet

Det er ikke statens opgave at drive virksomhed, som kan varetages af private, og staten skal hverken direkte eller indirekte støtte virksomheder, der agerer på det private marked.

Det er ikke statens opgave at subsidiere særlige virksomheder, fordi de ikke kan overleve på markedsvilkår. Det er heller ikke statens opgave at redde virksomheder, der er ved at gå konkurs, fordi virksomheden er dårligt drevet. Statens skal derfor ikke anvende midler til subsidier, bailouts eller redningspakker, da dette giver virksomhederne uheldige incitamenter til ikke at sørge for, at virksomheden kan overleve på markedsvilkår. Dette princip skal gælde uanset virksomhedens størrelse – ingen virksomheder bør være too big to fail på skatteborgernes bekostning.

Privatisering og brugerbetaling i det offentlige

Liberal Alliances Ungdom ønsker at privatisere langt flere offentlige tilbud, men anerkender også at det ikke nu er realpolitisk muligt. Derfor vil LAU starte udviklingen mod privatisering ved at øge brugerbetalingen på en række offentlige tilbud, såsom biblioteker, privatpraktiserende læger og teatre. Offentlige ydelser er ikke gratis. Der er altid en skatteborger, der betaler. En øget brugerbetaling kan være med til at rette fokus på, at intet er gratis. Vi mener dog samtidig, at for at den øgede brugerbetaling ikke skal fungere som en reel skattestigning, så skal skatten sænkes tilsvarende