Socialpolitik

Mads Kjær, ordfører for social og sundhedspolitik

I Liberal Alliances Ungdoms anerkender vi at der i samfundet ville være et fåtal af borgere som uforskyldt ikke ville kunne klare sig gennem livet. Disse mennesker skal have hjælp, men hjælpen skal i langt højere grad end i dag komme fra det civile samfund og ikke fra staten i form af offentlig forsørgelse. Ingen ydelser skal være tidsubegrænset og målet må altid være at individet skal forsørge sig selv.

Vi mener at staten skal varetage de opgaver som det civile samfund ikke kan løfte. I Liberal Alliances Ungdom mener vi at det i fremtiden skal ske gennem udlicitering af opgaver – eksempelvis pleje af handicappede og andre borgere med permanente funktionsnedsættelser samt rehabiliterende indsatser for samfundets svageste, som stofmisbrugere og hjemløse.

Vi skal skabe bedre vilkår for sociale iværksættere, gennem decentralisering og fjernelse af uhensigtsmæssig lovgivning som hindre at det lokale civile samfund kan tage en mere aktiv rolle i de lokale socialpolitiske problemstillinger.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Udlicitere flere opgaver på socialområdet
  • Give hjælp til selvhjælp
  • Inddrage lokalsamfundet i løsningen af lokale problemstillinger
  • Legalisere narkotika
  • Sikre mænd retten til at være medfar.

Legalisering af narkotika

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi en fuld legalisering af narkotika, da vi ikke kan forsvare formynderiet og de negative eksternaliteter, som er forbundet med det nuværende forbud.

Det nuværende forbud rammer i dag nogle af de mest udsatte grupper af samfundet hårdest og samtidig bidrager det til umyndiggørelsen af voksne mennesker. Forbuddet og den aktive krig mod narkotika har ikke kun konsekvenser for det danske samfund. De lande hvor narkotika i dag produceres ulovligt er konstant plaget af vold – blandt andet i Mexico, hvor der et stort antal internt fordrevne til følge .

Vi mener at man i stedet bør legalisere alle former for narkotika. Dette indebærer produktion, forarbejdning, distribution, salg og forbrug. Erfaring med afkriminalisering fra Portugal viser blandt andet et fald i narkotikarelateret dødsfald, et fald i antallet nye smittede med HIV samt en stigning i antallet af personer som søger hjælp for deres misbrug.

Retten til en medfar

Det bedste middel mod sociale problemer er at få et job. Have noget at stå op til om morgenen. Og få sit selvværd, livsindhold og sociale netværk boostet. Omvendt er arbejdsløshed roden til social armod. Derfor bør offentlige ydelser aldrig fjerne incitamentet til at søge arbejde. Ej heller skal offentlige ydelser gives med det formål at skabe mere økonomisk lighed. Af samme årsager bør offentlige ydelser også følge prisudviklingen og ikke lønudviklingen. Socialpolitikken skal skabe fundamentet for, at den enkelte kan klare sig selv og gennem arbejde øge sin velstand. Socialpolitikken skal ikke i sig selv have som formål at skabe en større økonomisk lighed.

Desværre har Jobcentrene de sidste år været håbløse til at få arbejdsløse tilbage på arbejdsmarkedet og derved give den arbejdsløse en bedre mulighed for at klare sig selv. Arbejdsløse er udsat for unødvendig og uværdig visitation, håbløse aktiveringer, ineffektive kurser, samt en uværdig klientgørelse.

Ledige bliver sendt på nytteløse kurser såsom CV-kurser. For akademikeren, som allerede har styr på CV’et, nytter det intet. For den unge mand, som grundet sociale problemer er udenfor arbejdsmarkedet, gør et CV-kursus næppe heller en forskel. Og de arbejdsløse føler heller ikke, at de får noget hjælp fra jobcentrene.

Jobcentrene bør derfor nedlægges (jævnfør arbejdsmarkedspolitik), således at arbejdsløse får hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet ved frivillige organisationer og private fagforeninger. I Liberal Alliances Ungdom tror vi på, at private kan løfte opgaven langt bedre end det statslige bureaukratimonster. Vi tror ikke på, at private aktører med en oprigtig interesse i at få arbejdsløse ud på arbejdsmarkedet, vil sætte mennesker til at bygge spaghettitårne, tage nytteløse personlighedstest og (tvungne) kurser i at åbne et excel-ark, som man ser det på jobcentrene.

Flere frie valg til handicappede og kronisk syge

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi at det skal være muligt at være medfar på dåbsattesten – dette er i dag kun forbeholdt kvinder. En medfar defineres som en mand, der er social forælder til et barn, hans mandlige partner er biologisk forælder til. Det er selvfølgelig kun ret og rimeligt, at mænd og kvinder har mulighed for samme rettigheder og pligter når det kommer til at opfostre et barn.

Det frie ægteskab og samkvem

I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke at staten skal kunne bestemme hvem, og hvor mange, myndige mennesker må gifte sig med. Det er dybt moraliserende at man med udgangspunkt i kanonisk ret har fastsat hvor mange og med hvem man må gifte sig med. Ægteskabet skal være en frivillig kontrakt mellem myndige  mennesker, og staten skal derfor heller ikke diskriminere på baggrund af civilstatus. Af den grund skal ægteskabskontrakter og lignende heller ikke registreres af staten.

Vi ønsker ligeledes at lovliggøre samkvem mellem nære slægtninge, vi mener ikke at det skal være forbudt for to eller flere myndige personer at have sex med hinanden, uanset deres ophav. Forbuddet er et udtryk for en middelalderlig tankegang, hvor en kutyme for eksogami ophøjes til lov.  

Læs næste arbejdsprogram om:

Sundhedspolitik