Arbejdsprogrammer
Liberal Alliances Ungdoms holdning til

Sundhedspolitik

Ved social- og sundhedsordfører Amalie Jensen

“I Danmark har vi en universel velfærdsmodel, der vægter kollektivet over individet. Vi bør i stedet anerkende, at sundhed er en investering i den enkelte og dennes fremtid. Den universelle velfærdsmodel bør derfor erstattes af en forsikringsbaseret model, hvor den enkelte bærer det grundlæggende ansvar for eget liv og sundhed.

I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, at staten skal drive virksomhed. Så ligesom at vi heller ikke går ind for, at staten skal drive supermarkeder, på trods af at fødevarer er livsnødvendigt, så mener vi heller ikke, at det er statens opgave at drive hospitalsvirksomhed eller pleje i eget hjem. Vi skal i stedet privatisere og lade virksomheder konkurrere på et frit marked, hvor man som forbruger har mulighed for at vælge den udbyder, man finder passende.

Som bruger af sundhedsvæsenet har man i dag ingen alternativer til det offentlige. For der findes i Danmark ingen private skadestuer, og det offentlige har et de facto monopol på de mest komplicerede operationer og transplantationer. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at man som forbruger skal have mulighed for at stemme med fødderne – også når det gælder sundhedsvæsenet. Har man eksempelvis har oplevet en utilstrækkelig behandling, skal man, modsat i dag, kunne vælge en anden udbyder. Vi anerkender dog, at der i det danske samfund findes et lille antal borgere, som uforskyldt aldrig ville kunne tegne en forsikring. Vi mener, at staten har et ansvar for at hjælpe dem, således at de også har adgang til sundhedsydelser. Ligeledes bør staten også yde tilskud til sundhedsforsikringer til f.eks. kronisk syge borgere, hvis prisen på deres sundhedsforsikring er tilpas høj i forhold til deres indtægt.

Det er statens opgave at fastsætte, hvad en sundhedsforsikring som minimum skal dække, hvor meget man som forsikringstager kan blive bedt om at betale ekstra som kroniker samt fastsættelse af minimums reserver for forsikringsselskabet.”

Amalie Jensen

Social- og sundhedsordfører

Kontakt
E-mail: Amalie@laungdom.dk
Tlf. +45 40 85 01 38

If people let the government decide what foods they eat and what medicines they take, their bodies will soon be in as sorry a state as are the souls of those who live under tyranny.

Thomas JeffersonStar Trek

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Privatisere hospitalsdriften
  • Omdanne det nuværende skattefinansierede sundhedsvæsen, til en forsikringsbaserede model
  • Forbyde rituel omskæring af drengebørn
  • Gøre børnevaccinationsprogrammet obligatorisk
  • Legalisere aktiv dødshjælp
  • Lovliggøre brug af kommercielle rugemødre

Private aktører

I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, at det er en statslig opgave at drive hospitaler. I stedet bør den enkelte kunne tilkøbe sig en sundhedsforsikring, og hospitalsdrift skal varetages af private virksomheder. Dette er en model, man kender fra flere lande – blandt andet fra Schweiz. Her er det den enkeltes ansvar at købe en forsikring. Denne udbydes kun af private forsikringsselskaber, og her har forsikringsselskaber fundet måder at sanktionere de læger, som har tendens til at overbehandle. I yderste konsekvens kan det betyde, at lægen bliver blacklistet af forsikringsselskabet, og det ville derfor ikke være muligt for den pågældende læge at fakturere forsikringsselskabet for den behandling, vedkommende har ydet. For forbrugeren betyder dette at unødvendig behandling og tendens til sløseri straffes kontant.

En privatisering af sundhedsvæsenet vil betyde en større frihed til forbrugeren samt en garanti for bedre behandling. I et privatiseret sundhedsvæsen er en borger ikke blot en bruger, men en kunde der forhåbentlig skulle have lyst til at vende tilbage, hvis sygdom skulle opstå.

Finansiering er individets ansvar

Den enkelte har som udgangspunkt ansvaret for at finansiere sin sundhedsforsikring, som skal købes af private aktører. Dette gælder også ind i alderdommen.

Det er svært at give et præcist tal på, hvad de årlige omkostninger til en privat sundhedsforsikring i Danmark ville koste. I Schweiz koster en normal sundhedsforsikring omkring 25000 kroner årligt for en person født i 1994 med en basal dækning. Prisen for forbrugeren i Schweiz er cirka den samme som i USA. I USA er der dog langt flere aktører involveret, flere er forsikret delvist af deres arbejde eller under en offentlig plan.  Desuden kan udgifter til sundhedsydelser trækkes fra i skat. Direkte sammenligninger er derfor svære at lave. I Liberal Alliances Ungdom stræber vi efter en model lignende den man har i Schweiz.

Vi anerkender, at der i Danmark findes et antal af personer, som uforskyldt ikke ville kunne finansiere deres egen sundhedsforsikring. Vi mener, at staten i disse tilfælde har et ansvar for at yde tilskud til betaling af en sundhedsforsikring med basal dækning.

Beskyttelse af børns rettigheder

I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke. at børn skal lide permanente mén som følge af deres forældres religiøse eller pseudovidenskabelige overbevisninger. Vi ønsker derfor at forbyde rituel omskæring af drengebørn under 18 år. Drenge må selv træffe valget om omskæring, når de er gamle nok til at give et informeret samtykke til indgrebet.

Vi ønsker desuden obligatorisk vaccination af spædbørn. I dag ser man desværre, at et større og større antal af forældre fravælger vacciner af frygt for at disse kan give øget risiko for eksempelvis autisme. Der findes dog ingen studier, der har kunne bevise dette. Børn har ret til ikke at dø som spæd af sygdomme der, kunne undgås ved simpel vaccination – eksempelvis af mæslinger, røde hunde og fåresyge.

Råderet over egen krop

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at man har retten til at bestemme over sit eget liv – dermed også længden og måden hvorpå, det skal afsluttes. Vi mener, at det skal være muligt for læger og andet sundhedspersonale at assistere borgere, der er i stand til at give et informeret samtykke til at vælge hvornår og hvordan, deres liv skal ophøre. Det kan være i form af vejledning eller ved administration af injektioner eller oral indgift.

I dag er det muligt at fravælge livsforlængende behandling, passiv dødshjælp, eller at modtage stærk smertestillende medicin, således at tiden indtil døden indtræffer opleves tålelig for patienten, hvilket kaldes palliativ sedering. Passiv dødshjælp og palliativ sedering involverer således ikke en medicinsk fremskyndelse af døden, og det er i forvejen patientens ret at afvise behandling.

Som en anden konsekvens af vores princip om at mennesket skal have råderet over sin egen krop, går vi i Liberal Alliances Ungdom ind for at legalisere køb og salg af organer. I dag ser vi desværre, at kriminelle bagmænd udnytter fattige borgere i tredjelande, der går med at sælge et organ for eksempelvis at hjælpe deres familie.

Disse bliver groft underbetalt ift., hvad deres organer er værd, og ofte bliver de også udsat for fejloperationer, der gør dem invalide, da operationerne ikke foregår under ordentlige forhold. Samtidig ser vi, at mange borgere hvert år dør på grund af mangel på organdonorer. Så ved at legalisere køb og salg af organer kan man både redde liv og forhindre grov udnyttelse af fattige mennesker.

Lovliggøre brug af kommercielle rugemødre

Det bør naturligvis være fuldstændig op til den enkelte kvinde, hvorvidt hun ønsker at agere rugemor mod betaling. Som med alle andre forbud så har forbuddet mod brug af kommercielle rugemødre nogle uhensigtsmæssige konsekvenser. Dette så man f.eks. i en TV2-dokumentar, hvor en kvinde indvilligede i at agere rugemor mod betaling og efterfølgende fødte to børn, som hun bildte en anden mand ind, at han var far til, og endte med at beholde dem selv mod de biologiske forældres viden. Selv efter at sagen kom frem i lyset, kunne de biologiske forældre intet stille op, da de ikke har nogle rettigheder på grund af forbuddet. Sådanne tragiske sager bør selvfølgelig undgås i fremtiden via en lovliggørelse af kommercielle rugemødre.