Sundhedspolitik

Mads Kjær, ordfører for social og sundhedspolitik

I Danmark har vi en universel velfærdsmodel, der vægter kollektivet over individet. Vi bør i stedet anerkende at sundhed er en investering i den enkelte og dennes fremtid. Den universelle velfærdsmodel bør derfor erstattes af en forsikringsbaseret model, hvor den enkelte bærer det grundlæggende ansvar for eget liv og sundhed.

I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke at staten skal drive virksomhed, og det er derfor heller ikke statens opgave at drive hospitalsvirksomhed eller pleje i eget hjem. Vi skal i stedet privatisere og lade virksomheder konkurrere på et frit marked, hvor man som forbruger har mulighed for, at vælge den udbyder man finder passende.

Som bruger af sundhedsvæsenet i dag har man ingen alternativer til det offentlige. For der findes i Danmark ingen private skadestuer, og det offentlige har et de facto monopol på de mest komplicerede operationer og transplantationer. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at man som forbruger skal have mulighed for at stemme med fødderne – også når det gælder sundhedsvæsenet. Har man eksempelvis oplevet en utilstrækkelig behandling skal man, modsat i dag, kunne vælge en anden udbyder. Vi anerkender dog at der i det danske samfund findes et lille antal borgere som uforskyldt aldrig ville kunne tegne en forsikring. Vi mener at staten har et ansvar for at hjælpe dem, således at de også har adgang til sundhedsydelser.

Det er statens opgave at fastsætte hvad en sundhedsforsikring som minimum skal dække, hvor meget man som forsikringstager kan blive bedt om at betale ekstra som kroniker samt fastsættelse af minimums reserver for forsikringsselskabet.

Liberal Alliances Ungdom ønsker at:

  • Privatisere hospitalsdriften
  • Omdanne det nuværende skattefinansierede sundhedsvæsen, til en forsikringsbaserede model.
  • Forbyde rituel omskæring af drengebørn
  • Gøre børnevaccinationsprogrammet obligatorisk
  • Legalisere aktiv dødshjælp

Private aktører

I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke at det er en statslig opgave at drive hospitaler. I stedet bør den enkelt kunne tilkøbe sig en sundhedsforsikring, og hospitalsdrift skal varetages af private virksomheder. Dette er en model man kender fra flere lande, blandt andet fra Schweiz. Her er det den enkeltes ansvar at købe en forsikring. Denne udbydes kun af private forsikringsselskaber, og her har forsikringsselskaber fundet måder at sanktionere de læger som har tendens til at overbehandle. I yderste konsekvens kan det betyde at lægen bliver blacklistet af forsikringsselskabet, og det ville derfor ikke være muligt for den pågældende læge at fakturere forsikringsselskabet for den behandling vedkommende har ydet. For forbrugeren betyder dette at unødvendig behandling og tendens til sløseri straffes kontant.

En privatisering af sundhedsvæsenet vil betyde en større frihed til forbrugeren samt en garanti for bedre behandling. I et privatiseret sundhedsvæsen er en borger ikke blot en bruger, men en kunde der forhåbentlig skulle have lyst til at vende tilbage, hvis sygdom skulle opstå.

Finansiering er individets ansvar

Den enkelte har som udgangspunkt ansvaret for at finansiere sin sundhedsforsikring, som købes af private aktører. Dette gælder også ind i alderdommen.

Det er svært at give et præcist tal på hvad de årlige omkostninger til en privat sundhedsforsikring i Danmark ville koste. I Schweiz koster en normal sundhedsforsikring omkring 25000 kroner årligt for en person født i 1994 med en basal dækning. Prisen for forbrugeren i Schweiz er cirka den samme som i USA. I USA er der dog langt flere aktører involveret, flere er forsikret delvist af deres arbejde eller under en offentlig plan.  Desuden kan udgifter til sundhedsydelser trækkes fra i skat. Direkte sammenligninger er derfor svære at lave. I Liberal Alliances Ungdom stræber vi efter en model lignende den man har i Schweiz.

Vi anerkender at der i Danmark findes et antal af personer som uforskyldt ikke ville kunne finansiere deres egen sundhedsforsikring. Vi mener at staten i disse tilfælde har et ansvar for at yde tilskud til betaling af en sundhedsforsikring med basal dækning.

Beskyttelse af børns rettigheder

I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke at børn skal lide permanente mén som følge af deres forældres religiøse eller pseudovidenskabelige overbevisninger. Vi ønsker derfor at forbyde rituel omskæring af drengebørn under 18 år. Drenge må selv træffe valget om omskæring når de er gamle nok til at give et informeret samtykke til indgrebet.

Vi ønsker desuden obligatorisk vaccination af spædbørn. I dag ser man desværre at et større og større antal af forældre vælger vacciner fra af frygt for at disse kan give øget risiko for eksempelvis autisme. Der findes dog ingen studier der har kunne bevise dette.  Børn har ret til ikke at dø som spæd af sygdomme der kunne undgås ved simpel vaccination – eksempelvis af mæslinger, røde hunde og fåresyge.

Råderet over egen krop og liv

I Liberal Alliances Ungdom mener vi at man har retten til at bestemme over sit eget liv – dermed også længden og måden hvorpå det afsluttes. Vi mener at det skal være muligt for læger og andet sundhedspersonale, at assistere borgere, der er i stand til at give et informeret samtykke i, at vælge hvornår og hvordan deres liv skal ophøre. Det kan være i form af vejledning eller ved administration af injektioner eller oral indgift.

I dag er det muligt at fravælge livsforlængende behandling, passiv dødshjælp, eller at modtage stærk smertestillende medicin, således at tiden indtil døden indtræffer opleves tålelig for patienten, hvilket kaldes palliativ sedering. Passiv dødshjælp og palliativ sedering involverer således ikke en medicinsk fremskyndelse af døden, og det er i forvejen patientens ret at afvise behandling.

Læs næste arbejdsprogram om:

Trafik og infrastruktur