Principprogram

Principprogrammet er foreningens overordnede politiske skrift, og beskriver foreningens grundlæggende politiske principper på centrale områder. Principprogrammet kan kun ændres på landsmødet med 2/3 flertal.

Frihed og stat
Regeringsmagten udspringer af folket, hvor alle er født frie og ligeværdige, hvilket også betyder at monarkiet bør afskaffes, så ingen mennesker nyder særstatus på baggrund af deres ophav. Det er statens primære formål at værne om borgernes rettigheder og yde dem nødvendig sikkerhed samt beskyttelse mod krænkelser af disse rettigheder. Det er derfor en statslig opgave at opretholde politi, retsvæsen og forsvar. Individet bør være frit til at gøre, hvad det vil, så længe det ikke skader andre og begrænser deres frihed. Magtens tredeling, bestående af opdelingen mellem den udøvende, dømmende og lovgivende magt, skal være fuldstændig. Ligeledes bør staten bygge på et sekulært grundlag, og bør altid være religiøst neutral. Subsidiaritetsprincippet bør følges: politiske beslutninger bør altid træffes på det laveste administrative niveau (herunder individsniveau) der fyldestgørende kan træffe beslutningen.
Universelle rettigheder
De negative frihedsrettigheder er universelle og ligeligt gældende for alle individer. Liberal Alliances Ungdom kæmper for disse rettigheder ikke kun i vores hjemland, men også på verdensplan.
Retspolitik
Retspolitikken skal altid tage sit udgangspunkt i individet og individets rettigheder. Ingen bør kunne sanktioneres for handlinger, der ikke skader andre end dem selv. Boligen er ukrænkelig, og indgreb af enhver art bør kræve hjemmel i lov med mulighed for domstolsprøvelse. Personskadelig kriminalitet, frihedsberøvelse og andre ikke-offerløse kriminelle handlinger skal sanktioneres hårdt og konsekvent. Man er uskyldig til det modsatte er bevist, og bør ikke kunne stilles til ansvar for andre individers brud på loven. Lovsystemet bør være gennemskueligt og forståeligt, og det skal derfor tilstræbes at antallet af love ikke er unødigt højt, eller af unødigt høj kompleksitet.
Finans- og pengepolitik
Staten skal føre en ansvarlig finanspolitik med styr på de offentlige finanser, hvor staten som udgangspunkt ikke gældsætter sig. Der bør grundlæggende være gennemsigtighed med de offentlige udgifter. Markedet skal have den største indflydelse på den statslige valutakurs.
Skatte- og afgiftspolitik
Skatten på indkomst og indtægt skal være flad og så lav som mulig. Skattesystemet bør primært beskatte negative eksternaliteter og jord. Afgifter og fradrag bør reduceres til fordel for et mere simpelt og gennemskueligt skattesystem. Dette sikrer åbenhed, og at alle behandles lige. Skatter og afgifter bør som udgangspunkt ikke have til hensigt at være adfærdsregulerende. Der skal være en skattefri bundgrænse.
Arbejdsmarked og erhverv
Alle former for reguleringer og indgreb i arbejdsmarked og erhverv bør minimeres. Ingen industri bør understøttes med statslige midler eller særlovgivning. Staten bør som udgangspunkt ikke blande sig i private kontrakter og forhandlinger.
Uddannelsespolitik
Uddannelse er den enkeltes ansvar og investering; uddannelsesinstitutioner bør være private. Staten bør dog understøtte muligheden for en grunduddannelse til alle. Forskning skal så vidt mulig være uafhængig af politiske interesser.
Socialpolitik
Det er et grundlæggende princip for samfundet, at vi skal hjælpe hinanden. Civilsamfundet og medmenneskeligheden bør ikke begrænses af statslig indgriben og forsorg. Staten bør dog sikre adgang til grundlæggende fornødenheder.
Sundhedspolitik
Sundhed er den enkeltes ansvar og investering; Sundhedsydelser bør udbydes på det private marked og skal som udgangspunkt være privatfinansieret. Folkesundhed er ikke et statsligt anliggende. Staten bør understøtte de som er ude af stand til at tegne en sundhedsforsikring. Alle frivillige indgreb i egen krop der ikke direkte skader andre, herunder brug af narkotiske stoffer, skal ikke forbydes af staten. Statens ansvar for at yde forbrugerbeskyttelse er skærpet i forbindelse med medicinske produkter og ydelser.
Forsvarspolitik
Danmark skal have et stærkt og professionelt forsvar, der til enhver tid lever op til vore internationale forpligtelser. Danmark skal være i stand til at varetage indenrigske- såvel som internationale sikkerhedspolitiske opgaver. Værnepligten og andre former for tvungen militær tjeneste skal afskaffes.
Udenrigspolitik
Dansk udenrigspolitik bør hovedsageligt baseres på frihandel og diplomati. Dog kan militære interventioner retfærdiggøres, såfremt der bliver begået alvorlige menneskerettighedsforbrydelser samt at Danmark er en del af en bred koalition af stater. Handel med andre stater bør tilstræbes til fordel for subsidier og bistand. Man bør ikke yde udviklingsbistand, da meget tyder på at det er skadeligt eller i bedste tilfælde ingen effekt har. Man bør ligeledes gennem internationalt engagement modarbejde indgriben i de negative frihedsrettigheder.
Klima-, energi- og miljøpolitik
Der skal sigtes efter en bæredygtig og markedsdrevet klima-, energi og miljøpolitik. Afgifter skal alene dække negative eksternaliteter. Ansvaret for forurening ligger hos den der forvolder skade, hvorfor denne også skal betale. Vi mener desuden, at problemet løses bedst gennem privat ejerskab samt gennem markedsbaserede løsninger som helhed med et minimum af statslig indblanding.
Immigration og integration
Danmark bør have åbne grænser, herunder fri indrejse- og opholdsret. Integration bør ikke være et statsligt anliggende. Det bør tilstræbes, at have en asylpolitik, der hjælper folk på flugt uden at gøre dem til passive klienter.
Kultur, kirke og kongehus
Al statslig kultur-, medie- og idrætsstøtte skal afskaffes. Ingen religion må derfor i sin omgang med staten møde positiv eller negativ særbehandling. Ingen borgere skal i kraft af deres ophav nyde særstatus. Staten skal bygge på et sekulært grundlag. Kongehuset skal ikke anerkendes af staten.
Ligestillingspolitik
Alle mennesker er født lige, frie og selvejende. Alle mennesker er stillet lige over for hinanden, loven og staten, uanset køn; etnisk afstamning; race; religiøs, politisk eller anden overbevisning; seksuel orientering; ophav; civilstatus; social eller økonomisk status, og generel adfærd. Staten må aldrig diskriminere bestemte befolkningsgrupper eller individer – hverken positivt eller negativt. Der skal fra politisk side tilstræbes lige rettigheder blandt samfundets individer – men ikke lige resultater. Virksomheder, organisationer og individer skal ikke påtvinges særbehandling af udvalgte befolkningsgrupper.
Nordisk samarbejde
Vi er tilhængere af et nordisk samarbejde, så længe det er frivilligt og mellemstatsligt. Vi skal ikke udvikle et Føderalt Norden.
Landbrugs- og fødevarepolitik
For at sikre et frit og åbent marked bør fødevareerhvervene kun begrænses i deres udvikling af råvarer og produkter, hvis produktionen resulterer i negative eksternaliteter. Endvidere bør alle støtteordninger til fødevareproduktionen fjernes. Vi ser ikke et modsætningsforhold mellem et sundt miljø og en effektiv fødevareproduktion.
Boligpolitik
Vi ønsker et frit og fleksibelt boligmarked. Huslejeregulering skal afskaffes og kommunal- samt statslig by- og anlægsplanlægning begrænses. Stat og kommuners mulighed for at ekspropriere bør indskrænkes.
Trafik- og infrastruktur
Udbygningen og vedligeholdelsen af infrastrukturen i Danmark skal foregå på markedsvilkår. Kollektiv transport skal ikke være ejet af det offentlige, og staten skal hverken favorisere eller støtte bestemte transportformer.
IT-politik
IT og Internet spiller en stadigt større rolle for virksomheder og private, og det er derfor vigtigt at sikre, at vi bevarer Internettets grundværdier, som er frihed til anonymitet og vidensdeling. Der skal arbejdes for et frit internet, der kun reguleres for at sikre individets rettigheder, og der skal fjernes unødvendige regler og lovgivning. Derudover skal statens og virksomheders muligheder for at indsamle data om borgerne begrænses, da denne indsamling udgør en trussel mod privatlivets fred.