Resolutioner

Resolutioner er foreningens officielle holdning til specifikke emner, eller på anden vis en udspecificering af foreningens principprogram. Resolutioner må ikke stride mod principprogrammet. De kan kun vedtages, afskaffes eller ændres på landsmødet med almindeligt flertal.

Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik

Afskaf den aktive beskæftigelsespolitik

Den aktive beskæftigelsespolitik bør afskaffes, da den vurderes at have begrænset eller ingen virkning og ikke står mål med omkostningerne dertil.

 

Afskaf den universelle folkepension

Folkepension er manifestationen af den universelle velfærdsstat, hvor der gives ydelser til alle uden at se på den enkeltes behov. I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi at målrette hjælpen fra det offentlige til de, der af forskellige årsager ikke selv kan spare op til deres alderdom. Derfor mener vi at den universelle folkepension bør afskaffes.

 

Afskaf feriepengesystemet

I øjeblikket tager staten hver måned 12,5 % af din løn, som indsættes på en separat feriekonto. Når året er gået, og foråret kommer, kan beløbet hæves – men kun i et begrænset tidsrum, og når du det ikke, beholder staten dem. I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, at staten skal agere barnepige overfor borgerne og konfiskere flere penge fra dem, end den allerede gør. Derfor skal feriepengeordningen afskaffes, så almene borgere selv kan disponere over deres egne penge.

 

Afskaf tvang af pension

Lønforholdene mellem arbejdsgiver og arbejdstager bør være et privat anlæggende og staten skal ikke tvinge specifikke forhold ned over forhandlingen. Derfor bør det ikke være lovpligtigt for arbejdsgiver at betale pension til arbejdstager.

 

Arbejdstilladelse som udgangspunkt

Arbejdstilladelse bør være reglen, og ikke undtagelsen. Enhver, der har ret til at færdes eller opholde sig i Danmark, bør som udgangspunkt have tilladelse til at udføre arbejde mod betaling.

 

Fritag prostituerede fra skattebetaling

Så længe at staten ikke anerkender sexarbejdere og deres arbejde som et erhverv, hvilket vil give dem rettigheder som andre på arbejdsmarkedet, skal de prostituerede heller ikke aflevere en del af deres indkomst til skatten. Ingen anerkendelse, ingen penge til skattefar.

 

Ingen minimumsløn

Det skal i Danmark fortsat være tilladt at arbejde under alle frivilligt forhandlede lønforhold. Der bør ikke indføres minimumsløn i Danmark.

 

Liberalisér helligdagene

Staten skal ikke fastsætte begrænsninger for butikkers åbningstider, ej heller på helligdage. Staten skal heller ikke stille krav til helligdages indvirkning på løn- og ansættelsesforhold. I tråd med ovenstående bør helligdage, f.eks. som defineret i helligdagsloven, generelt ikke have nogen juridisk betydning.

 

Lovliggør tiggeri

Tiggeri skal ikke være ulovligt.

 

Retten til at arbejde frit

Staten skal kun udstede et minimum af erhvervstilladelser, licenser og beskyttede titler.

 

Tidsbegrænsing af sociale ydelser

Ingen offentlige overførsler bør være tidsubegrænsede.

 

Tillad offentligt ansatte at ryge

Det skal ikke være tilladt for kommuner, regioner og stat at indføre rygeforbud for deres ansatte, der gælder når de arbejder hjemmefra eller under arbejdsrelateret transport.

Erhvervspolitik

Apoteker

Statsmonopolet på apotekervirksomhed skal afskaffes.

 

Biblioteker

Liberal Alliances Ungdom ønsker at privatisere den generelle biblioteksdrift, således at den kan overtages af uddannelsesinstitutioner, borgerfonde, virksomheder eller privatpersoner.

 

Lovliggør politiske reklamer

Der skal ikke være særlige juridiske begrænsninger på politisk reklamevirksomhed. I forlængelse heraf ønsker Liberal Alliances Ungdom at lovliggøre politiske TV-reklamer.

 

Lovliggør reklamer for tobak

Der skal ikke være særlige juridiske begrænsninger på tobaksrelateret reklamevirksomhed.

 

Madspild

Det bør være lovligt at sælge varer der har overskredet holdbarhedsdatoen, så længe forbrugerne er gjort opmærksom herpå.

 

Monopoliseret vognmandsvirksomhed

Liberal Alliances Ungdom går ind for et frit, ureguleret marked for vognmandsvirksomhed.

 

Offentligt hasardspil

Liberal Alliances Ungdom ønsker en fjernelse af loven om offentlig hasardspil. Det må være op til det enkelte individ, at vurdere hvordan de vil anvende deres penge og det må være op til den enkelte turnerings arrangør, at vurdere indskud og præmiepulje, samt hvor mange turneringer der skal afholdes.

 

Privatisér postvæsenet

Staten bør ikke drive postvæsen. Alle statslige engagementer i postvæsener skal privatiseres, og fremover drives på markedsvilkår.

 

Privatisér statslig hasardspilvirksomhed

Staten skal ikke drive hasardspilvirksomhed. Statslige engagementer i hasardspilbranchen, herunder Danske Spil, skal privatiseres.

 

Prostitution

Prostitution skal sidestilles med ethvert andet erhverv.

 

Tillad aktie-crowdfunding

Danmark skal tillade aktie-crowdfunding. Staten skal ikke sætte begrænsninger for borgernes valg af investeringer. I dag er aktie-crowdfunding, hvor almindelig mennesker kan købe en lille del af en virksomhed uden for det almindelig børssystem, ikke tilladt. Dette gør det svært for iværksættere, som ikke har ressourcer til at stifte aktieselskabet, at skaffe kapital. Staten skal ikke begrænse denne handel mellem uafhængige parter på det frie marked.

 

Transportøransvar

Liberal Alliances Ungdom støtter ikke indførelse af transportøransvar i Danmark.

 

Udenlandske investeringer

Flere virksomheder børsnoteres i Sverige og fravælger konsekvent Danmark. Det er et problem – både for statskassen og økonomien i samfundet. Danske virksomheder skal være attraktive overfor investorer. Der er for få incitamenter, der gør det lukrativt for udenlandske investorer at se mod danske virksomheder. Dette er specielt gældende for de små virksomheder. Derfor skal beskatningen på afkast ned og derudover skal der ingen barrierer være for disse udenlandske investorer i deres adgang til det danske marked. Ligeledes vil dette være en gavnlig indsats i privatiseringen eller salg af virksomheder ejet af det offentlige.

Forsvarspolitik

Danmark bør bruge 2% af BNP på forsvaret

Danmark bør leve op til NATO´s målsætning om, at bruge 2% af vores BNP på forsvaret.

 

Forsvarets indkøb

Det danske forsvar bør i videst muligt omfang selv disponere over sine midler.

Immigrations- og integrationspolitik

Afskaf administrativ fratagelse af statsborgerskab

Fratagelsen af statsborgerskab er en usædvanlig og særligt voldsomt indgreb, og statsborgerskab bør derfor aldrig kunne fratages administrativt.

 

Afskaf alderskravet i 24-års-reglen

Kravet om, at begge parter ved en familiesammenføring skal være 24 år, skal afskaffes og skal i stedet sættes ved 18 år, så loven følger den danske myndighedsalder.

 

Danmark har et ansvar for at tage imod FN-kvoteflygtninge

Danmark har som krigsførende stat et ansvar for at hjælpe mennesker der flygter fra krig og forfølgelse.

 

Danmark skal ikke indføre permanent grænsekontrol

Mennesket har nogle helt grundlæggende rettigheder – heriblandt retten til fri bevægelighed. Af den grund bør Danmark ikke føre permanent grænsekontrol.

 

Genindfør Greencard-ordningen

Greencard-ordningen har til formål at tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, og gør det muligt at opnå opholdstilladelse i Danmark uden en særskilt arbejdstilladelse. Man skal dog opfylde en række nærmere fastsatte krav om for eksempel uddannelse, selvforsørgelse etc. Inden ordningen blev afskaffet i 2016, blev den benyttet af omkring 1250 personer, som alle sammen bidrog til det danske arbejdsmarked. Det bør de – og ligesindede – have mulighed for at gøre igen.

 

Hjemsendelse af flygtninge

Som udgangspunkt skal flygtninge hjemsendes til deres oprindelige land fra det øjeblik, at dette bliver fredeligt igen. Asylansøgning skal ikke blive en genvej til permanent ophold.

 

Opnåelse af statsborgerskab

Statsborgerskab kan tildeles ved lov til de som har permanent ophold, er selvforsørgende, samt er lovlydige.

 

Ubegrænset statsborgerskab

Der skal ikke være grænse på antallet af statsborgerskab, en person kan have og samtidigt være dansk statsborger.

 

Udvisning af kriminelle udlændinge

Udlændinge, uden dansk statsborgerskab, som har begået personfarlig kriminalitet, grove brud på straffeloven samt modarbejder demokrati og menneskerettigheder, skal udvises efter første dom.

International politik (undt. norden-, migrant-, og grænsepolitik)

Afskaf barrierer for frihandel

Alle former for told, importafgifter, eksportafgifter og lignende skal nedlægges.

 

Anerkend Tibet som selvstændighed stat

Tibet udgør efter alt at dømme en undertrykt nation der er ufrivilligt underlagt kinesisk styre. Danmark bør derfor med henvisning til ethvert folks selvbestemmelsesret støtte op om tibetansk selvstændighed.

 

Danmark skal anerkende Hong Kongs selvbestemmelsesret

Ethvert folk har ret til at bestemme over egne politiske forhold, og Hong Kongs befolkning har konsekvent og over længere tid udvist et klart ønske om større politisk selvstændighed fra Kina. Danmark bør anerkende Hong Kongs befolknings selvbestemmelsesret og støtte op om enhver grad af øget selvstændighed og demokratisk selvstyre, befolkningen måtte ønske.

 

Danmark skal kæmpe for at udvide Taiwans (Republikken Kinas) diplomatiske status

Taiwan (Republikken Kina) udgør et de facto selvstændigt land, men har kun begrænset diplomatisk anerkendelse i det internationale samfund grundet pres fra Folkerepublikken Kina. Danmark bør være en konsekvent forkæmper for at udvide Taiwans internationale diplomatiske status i det omfang, Taiwan ønsker det.

 

En tostatsløsning for Israel og Palæstina

Liberal Alliances Ungdom mener, at Israel skal fjerne støtten til de ulovlige bosættelser i Gaza og Vestbredden, så der kan oprettes en langtidsholdbar tostatsløsning.

 

Et aktivt Danmark i et aktivt FN

Danmark har altid været et aktivt medlem af FN, og vi har som nation bidraget til meget af organets virke og principskabelse. Som initiativtager til resolutioner og løsninger i sikkerhedsrådet og generalforsamlingen, står det klart for enhver, at den danske regering har rig mulighed for indflydelse i de forenede nationer. Derfor mener vi i Liberal Alliances Ungdom, at Danmark skal forblive medlem af FN, og fortsat bidrage til den internationale debat, i alle organets kamre.

 

FN tilbage til kerneprincipperne

FN blev grundlagt som et mellemstatsligt organ, med fremme af international dialog og fredsskabelse til formål. I de seneste år, er der dog kommet større og større fokus på, at FN skal optræde som en selvstændig aktør, udenom medlemslandene. Her tænkes der specielt på fattigdomsbekæmpelse, udviklingsprojekter og fremme af positive frihedsrettigheder i den tredje verden. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at Danmark skal følge vores internationale forpligtelser, og bestræbe os på at og ratificere de udviklingsmål, der sættes af FN’s medlemslande. Den danske regering skal dog arbejde hen imod, at der i FN ikke tabes fokus på det mellemstatslige samvirke, og fremme af fred og diplomati.

 

Indfør ensidig frihandel

Danmark skal ikke tage told af andre landes varer, da det kun hæmmer frihandel og vækst.

 

NATO skal give Tyrkiet et ultimatum

I de senere år har man set en uheldig udvikling i Tyrkiet, hvor grundlæggende liberale menneskerettigheder i stigende grad krænkes. Journalister bliver smidt i fængsel for et godt ord, den politiske opposition holdes nede og etniske minoriteter undertrykkes.

NATO er ganske vist en forsvarsalliance. Men grundstenen i NATO er tilliden til, at alle medlemslande vil leve op til musketereden i artikel 5. I Liberal Alliances Ungdom har vi ikke tiltro til, at Tyrkiet ville udvise solidaritet med alliancen ved eventuelle russiske aggressioner mod østeuropæiske medlemslande. Det skyldes først og fremmest den afgrundsdybe forskel på Tyrkiets og de resterende medlemslandes værdier. Derudover har Tyrkiet købt et luftforsvarssystem af Rusland inklusiv oplæring fra russiske personel i Tyrkiet.

Derfor bør NATO stille følgende krav, som Tyrkiet inden for en fastsat periode skal levere væsentlige resultater på, for at bibeholde sit medlemskab:

  • Intet militært samarbejde med Rusland eller andre lande, der udgør en trussel mod NATO
  • Håndhævelse af grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder såsom ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og religionsfrihed.
  • Håndhævelse af grundlæggende retsstatsprincipper såsom mindretalsbeskyttelse.

 

Tillad snus

På baggrund af et EU-direktiv er Danmark blevet tvunget til at kriminalisere salget af snus. Dog har Sverige formået at forhandle en særaftale, så de har kunnet bevare snussalget. Danmark skal stille krav om en lignende aftale, så snus igen kan blive lovligt.

 

Udvikling gennem frihandel

Danske og europæiske virksomheder står i dag overfor massive udfordringer, når det kommer til at bringe deres forretning ud til vækstområder verden over. Det er specielt toldmure og lovgivningsbarrierer, der står i vejen for gnidningsfri handel mellem alle FN’s medlemsstater. I Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor, at FN skal sætte den frie bevægelighed af valuta og varer som vigtigste hjørnesten i organets udviklingskoordination, for at sikre varig vækst til alle medlemslande.

IT Politik

Afskaf Software-patenter

Software er i bund og grund logiske regler og forudsætninger som skaber specifikke handlinger. Softwarepatenter skader den teknologiske udvikling og innovation, samtidig med at den er til fare for eksistensen af fri software og vi ønsker dem derfor afskaffet.

 

Frit internet uden censur

Internettet bør være ucensureret.

 

Net Neutrality

Det skal fortsat være tilladt for kommercielle informationsdistributører, såsom internetudbydere og telefonselskaber, at opkræve forskellige takster for forskellige typer information.

 

Statslige IT-systemer bør være Free and Open Software

Statslige IT-systemer bør så vidt muligt laves som Free and Open Source Software, hvor udviklingen kan følges løbende, og augmenteres, af offentligheden.

 

Statslige IT-systemer skal bygges på en åben protocol

Staten skal fortsat leve op til dens lovgivning omkring åbne standarder, men disse skal suppleres af en åben protokol som er frit tilgængelig for befolkningen, med tilhørende rettigheder og et overblik over skabelsen af denne åbne protokol. Alle offentlige IT-systemer skal desuden være baseret på denne åbne protokol, så alle har mulighed for at skabe nye, anvendelige produkter og forbedringer til statens systemer.

Klima, energi- og miljøpolitik

Afskaf monopol på rejsning af fredningssager

Danmarks Naturfredningsforenings private monopol på at rejse fredningssager skal afskaffes. Hvis private aktører skal have mulighed for at rejse fredningssager, skal der udarbejdes objektive kriterier for dette.

 

Flade afgifter på drivhusgasser

Liberal Alliances Ungdom ønsker at indføre en flad og ensartet skat på udledning af klimarelaterede negative eksternaliteter, så som CO2, methan osv. Penge fra skatten skal gives tilbage til borgerne i form af en klimadividende/grøn check.

 

Forureneren betaler

Negative eksternaliteter skal kunne kompenseres gennem skattesystemet, således man som forbruger betaler for de negative eksternaliteter man påfører samfundet.

 

Kernekraft

Vi støtter kernekraft, da det er et billigt, sikkert og miljøvenligt alternativ til nuværende energikilder.

 

Privatisér havet

Det er i dag ikke muligt at opnå privat ejendomsret over havet. Det er et kæmpe problem, da det resulterer i overfiskeri og forurening. For at sikre havet mod dette er det nødvendigt at give mulighed for privat ejerskab.

 

Proportionale afgifter på alle negative eksternaliteter

Som med drivhusgasser mener vi ikke, at negative eksternaliteter skal betragtes ud fra, hvordan der udledes, men kun ud fra skadesvirkningen, hvorfor afgiften herfor skal være proportional.

 

Sikr afvandingen

Liberal Alliances Ungdom arbejder for at sikre ordentlige rammevilkår for afvanding af produktionsjord og afledning af spildevand.

Nordisk samarbejde

Afskaffelse af blokeringer på statsmonopoliseret net-tv på tværs af de nordiske lande

Liberal Alliances Ungdom opfordrer de nordiske lande til at afskaffe alle former for blokeringer af net-tv mellem de nordiske lande, så længe den bureaukratiserede, ufrie og licensfinansierede public service lovgivning tvinger borgere i alle nordiske lande til at betale for public service medier de ikke selv har bedt om.

 

Afskaf offentlig finansiering af nordiske støtteordninger

I Liberal Alliances Ungdom ser vi positivt på ordninger som Nordplus, der yder tilskud til udveksling af undervisere, elever og studerende, samt på netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. Vi mener dog, at sådanne ordninger skal finansieres privat og ikke af skattekroner fra de nordiske lande. Et andet eksempel er Nordjobb-ordningen, som tilbage i 1985 var finansieret med midler, som stammede fra erhvervslivet. Det kunne lade sig gøre dengang, og det kan lade sig gøre i dag. Blot fordi noget har succes, skal det offentlige ikke støtte det. I Liberal Alliances Ungdom opfordrer vi derfor Nordisk Ministerråd til at fjerne støtten til denne og lignende ordninger og i stedet lade private virksomheder og institutioner stå for finansieringen.

 

Bedre muligheder for beskæftigelse på tværs af de nordiske lande

I dag vælger mange danskere at arbejde i vores nabolande, som eksempelvis Sverige og Norge. Det samme gør sig gældende for de andre nordiske lande, der også vælger at søge arbejde uden for landenes grænser. Der er imidlertid en række statsligt opsatte barrierer, der gør det besværligt for borgerne at gøre dette. I dag har vi eksempelvis problemer med anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer på tværs af landegrænserne. Ligeledes har vi udfordringer i forhold til standarder for byggeri. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at de nordiske lande bør samarbejde om at finde fælles standarder for anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, eksempelvis med afsæt i EU’s regler på området og sætte fælles standarder for byggeri, så konstruktionsmateriale kan anvendes på tværs af grænser, hvilket vil sikre øget konkurrence mellem nordiske håndværkere. Vi mener ligeledes, at alle former for reguleringer, indgreb og støtteordninger i arbejdsmarked og erhverv bør minimeres, så de nordiske lande kan konkurrere på lige og fair vilkår.

 

Bedre muligheder for bevægelse på tværs af de nordiske lande

Skattesystemerne i de forskellige nordiske lande er så komplicerede, at man nemt vikles ind i bureaukrati og dobbeltbeskatning. Dette gør sig gældende for folk i arbejde, men gælder også for studerende og for pensionister. Eksempelvis beskattes danske pensioner først, når deres penge udbetales, hvor de i Norge beskattes som de optjenes, hvilket kan skabe situationer, hvor en dansk pensionist dobbeltbeskattes i Norge. Et andet eksempel er at dansk SU beskattes, hvorimod den svenske ikke gør, hvormed der skabes problemer for svenske studerende i Danmark. I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at de nordiske lande bør samarbejde om at finde fælles løsninger på disse problemer, så der også i praksis er fri bevægelighed landene imellem.

 

Bedre muligheder for uddannelse på tværs af de nordiske lande

I Liberal Alliances Ungdom ønsker vi at gøre det nemmere at uddanne sig i andre lande end sit hjemland. Vi mener, at en øget konkurrence mellem uddannelsesinstitutioner i hele Norden vil medføre en lang række fordele – nøjagtigt som den frie konkurrence altid har gjort. Derfor mener vi, at der skal være mulighed for uhindret at studere i andre nordiske lande og bevæge sig frit rundt mellem uddannelser i Norden. Der er imidlertid en række udfordringer. Eksempelvis kan ikke alle uddannelser på tværs af landene godkendes, hvilket resulterer i, at mange unge er nødsagede til at supplere deres uddannelser med ekstra fag/kurser, når de returnerer til deres hjemlande. I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke, at staten skal opsætte barrierer for, hvornår en uddannelse kan godkendes – det må være op til arbejdsmarkedet at vurdere dette.

 

Den Nordiske Pasunion skal bevares

Den Nordiske Pasunion skal bevares, og vi ser meget kritisk på alle nordiske lande, der vælger at indføre grænsekontrol, da det begrænser frihed til bevægelighed, hæmmer vækst og medfører at færre borgere kommer i arbejde.

 

Grænsehindringer i Norden

Liberal Alliances Ungdom mener at de nordiske lande skal fjerne alle former for grænsehindringer der er til gene og skade for den frie bevægelighed af borgere, varer, kapital, tjenester og arbejdskraft i Norden.

Offentlig struktur

Afskaf partistøtte

Afskaf al offentlig støtte til politiske partier og organisationer.

 

Demokrati

Staten og kommunerne bør i højere grad benytte sig af direkte demokrati og folkeafstemninger.

 

Forbyd private ekspropriationer

Stat og kommune skal ikke kunne ekspropriere til private formål.

 

Frit menukort

Danske institutioner, både offentlige og private, skal have friheden til selv at bestemme hvilken mad og drikke de vil og ikke vil servere. Institutionernes menukort vedkommer ikke politikerne.

 

Færøerne og selvbestemmelse

Liberal Alliances Ungdom anerkender Færøernes ret til at afholde en juridisk bindende afstemning om selvstændighed, såfremt et færøsk demokratisk flertal måtte ønske dette.

 

Grønland og selvbestemmelse

Liberal Alliances Ungdom anerkender Grønlands ret til at afholde en juridisk bindende afstemning om selvstændighed, såfremt et grønlandsk demokratisk flertal måtte ønske dette.

 

Ingen elektroniske valg

Elektroniske valg bør ikke finde sted i forbindelse med det danske demokrati.

 

Magtens tredeling

Ingen person må på samme tid have poster i mere end én af de tre magter: den lovgivende, udøvende eller dømmende.

 

Nedlæg regionerne

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at regionerne bør nedlægges.

 

Opgør med den universelle velfærdsstat

Den universelle velfærdsstat har spillet fallit. Den bygger på en høj grad af omfordeling, detailstyring og passivering af dens indbyggere. Derfor ønsker Liberal Alliances Ungdom et opgør med den universelle velfærdsstat til fordel for en model, hvor det private marked, civilsamfundet og det personlige ansvar fylder langt mere end i dag.

 

Private politiske donationer

Donation af penge til politiske partier, samt andre former for politisk relaterede donationer, er at opfatte som ytringer samt som en vigtig del af et frit demokrati. De skal derfor ikke mødes med særlige juridiske restriktioner.

 

Privatiser Dansk Ungdoms Fællesråd

Liberal Alliances Ungdom mener ikke at de danske ungdomsorganisationer skal modtage offentlig støtte, heller ikke offentlig støtte finansieret af hasardspilforbrug. Denne støtte er bare endnu en af mange omfordelinger, også selvom den i dette tilfælde tilfældigvis gavner Liberal Alliances Ungdom. Derfor mener Liberal Alliances Ungdom at Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) ikke skal finansieres af offentlige midler.

 

Statsligt uafhængige medier

Alle medier bør være uafhængige af statslig indflydelse for at sikre pressefriheden og den demokratiske debat. Derfor bør al statslig medievirksomhed privatiseres, og staten skal ikke hverken støtte eller stille særlige krav til medier af nogen art.

 

Statsoprettelser

Liberal Alliances Ungdom anerkender ethvert folks ret til at oprette deres egne frie og suveræne stater. Nationalstaten har en tendens til at centralisere, og da Liberal Alliances Ungdom anerkender vigtigheden i at decentralisere, er det vigtigt at selv etniske minoriteter har ret til at oprette en suveræn stat, der kan beskytte deres frihedsrettigheder.

 

Stærkere kommunalt selvstyre

Decentralisering af politisk magt styrker borgernes evne til at kontrollere staten, samt muligheden for at lave lokale løsninger. Derfor ønsker Liberal Alliances Ungdom at styrke det kommunale selvstyre, bl.a. ved at give dem fuld kontrol over deres egne skattesatser.

 

Umyndiggjorte personer skal ikke have stemmeret

Personer, som har en værge til at forvalte deres økonomi, skal ikke have stemmeret.

Retspolitik

Adskillelse af politi og anklagemyndighed

Af hensyn til uafhængighed mellem de to myndigheder, bør politi og anklagemyndighed skilles ad af, således at vi sikrer objektiviteten i sager, der involverer begge parter.

 

Afskaf ANPG-systemet

ANPG-systemet (automatisk nummerpladegenkendelse) bør afskaffes, da det skaber en overvældende grad af overvågning af borgerne, og er dermed til skade for deres retssikkerhed.

 

Afskaf bandebestemmelsen

Ingen borgere må i sin omgang med retsvæsenet opleve hverken positiv eller negativ særbehandling. Derfor bør bandebestemmelsen afskaffes, så mennesker ikke straffes anderledes på baggrund af bestemte grupper.

 

Afskaf flagreglerne

Hvis man ejer en flagstang og et stykke tekstil, burde man kunne flage så meget man vil på egen grund uanset mønstret på det pågældende stykke tekstil. Andet er reelt et brud på ytringsfriheden, og i Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor, at flagreglerne bør afskaffes.

 

Afskaf hundelovens § 1a og § 1b

Det bør ikke være statens opgave at bestemme hvilke kæledyr, danskerne må have. I Liberal Alliances Ungdom mener vi ikke at 13 hunderacer er problemet, men at det er ejernes manglende ansvarstagen, der er problemet. Derfor vil vi afskaffe hundelovens § 1a og § 1b, som allerede har taget livet af alt for mange hunde, og lægge ansvaret for hundenes adfærd over på ejerne.

 

Afskaf FN’s positive menneskerettigheder

FN’s menneskerettighedserklæring består af 30 rettigheder, hvoraf en stor del er positive rettigheder. Der kan bl.a. nævnes retten til bolig, retten til mad og retten til arbejde. Liberal Alliances Ungdom anerkender ikke disse som universelle rettigheder – derimod er det blot velfærdsgoder, som forudsætter en stor offentlig sektor. De positive rettigheder legitimerer en krævementalitet i befolkningen og tjener kun socialistiske formål, idet de omhandler frihed til noget og ikke frihed fra noget. De eneste reelle universelle rettigheder er de negative frihedsrettigheder, da de sikrer individets frihed fra tvang, undertrykkelse og uretfærdighed.

 

Afskaf skærpede omstændigheder ved hadforbrydelser mod minoriteter

I domsafsigelse angående kriminalitet begået imod et offer skal den relative størrelse af offerets demografiske baggrund ikke spille en rolle.

 

Afskaf zoneforbud

Bortvisning fra hele kommuner (såkaldte “zoneforbud”), som det er muligt at benytte som straf for hjemløses ophold i såkaldte “utryghedsskabende lejre”, er en uforholdsmæssig høj straf, der ikke hører hjemme i et retssamfund. Muligheden for at benytte denne straf skal derfor afskaffes.

 

Geografisk lighed for loven

Geografiske boligforhold, såsom hvorvidt en borger finder bosted i et statsligt defineret “ghettoområde”, skal ikke have direkte retlig betydning for borgeren. Eksempelvis skal sådanne borgere ikke mødes med ændrede overførselssatser eller særlig tvungen undervisning.

 

Hus- og kæledyr

Husdyrlovgivningen skal liberaliseres.

 

Ingen administrative foreningsforbud

Foreninger skal ikke kunne forbydes eller opløses ved andet end domstolskendelse.

 

Ingen minimumsstraffe

Magtens tredeling er et grundlæggende retsstatsprincip som kræver, at henholdsvis lovgivende, udøvende og dømmende magt har stor selvstændighed. Det er derfor yderst problematisk når folketinget indskrænker domstolenes autonomitet ved at indføre minimumsstraffe for bestemte forbrydelser. Domstolene skal fortsat have vide beføjelser til at fastsætte straffen i hver enkelt retssag, og derfor bør indførte minimumsstraffe afskaffes og ingen nye indføres.

 

Juridisk abort

Juridisk abort skal indføres i Danmark.

 

Lempet våbenlovgivning vedr. ceremonielle blankvåben

Liberal Alliances Ungdom ønsker en lempelse af våbenloven, således at blankvåben til ceremonielt brug fritages for blankvåbenstilladelse.

 

Modstand mod ansigtsgenkendelse

Liberal Alliances Ungdom er modstandere af at tage ansigtsgenkendelse i brug i overvågningen af det offentlige rum.

 

Nej til korporlige straffe

Liberal Alliances Ungdom tager afstand fra korporlige afstraffelser af enhver art. Det skal derfor ikke indføres dødsstraf, stening, tvangskastration eller lignende i Danmark.

 

Nordiske urfolk

Liberal Alliances Ungdom mener ikke at nordiske urfolk skal have særrettigheder, da rettigheder gives til individer og ikke grupper eller minoriteter.

 

Ordensmagt

Danmark skal have en tidssvarende og borgerfokuseret ordensmagt, der formår at bekæmpe al slags kriminalitet. Ubetinget af hvilket samfundslag det foregår i, hvor i landet det foregår, i hvilken grad det er sofistikeret og dets omfang.

 

Overvågning

Statens adgang til kommunikationsaflytning og overvågning skal stærkt begrænses.

 

Præventive anholdelser og visitationszoner

Politiet skal ikke have adgang til at foretage præventive anholdelser eller at oprette visitationszoner.

 

Retten til at ytre sig

Imam-loven og racismeparagraffen skal afskaffes, da de er med til at begrænse ytringsfriheden.

 

Testamentering

Enhver skal have lov til at testamentere sin krop og ejendom, til hvad personen end lyster.

 

Tillad billigelse af kriminalitet

Offentlig billigelse af handlinger, kriminelle eller ej, er i sig selv en offerløs og demokratisk handling, og dermed omfattet af ytringsfriheden. Sådanne billigelser bør derfor ikke kriminaliseres, og straffelovens § 136 Stk. 2 om billigelsen af visse forbrydelser bør afskaffes.

 

Tillad jagt på sæler, bævere og ulve

Der skal i større grad gives tilladelse til at skyde sæler, bævere og ulve.

 

Tillad masker

Danmark bør ikke have et generelt maskeforbud.

 

Våbenlovgivning og selvforsvar

Alle borgere skal have ret til at bære passive forsvarsvåben, eksempelvis stunguns eller peberspray. Derudover bør man arbejde hen mod en mere liberal våbenlovgivning hvor borgerne, i videre omfang end i dag, har mulighed for at eje, anvende og bære skydevåben til selvforsvar, hobby og jagt. Man skal have en licens for at kunne anskaffe og benytte sig af et skydevåben.

Socialpolitik

Advokatbistand i anbringelsessager

For at styrke børn og forældres retssikkerhed mener Liberal Alliances Ungdom, at kommuner skal være forpligtet til at finansiere advokatbistand til familierne i anbringelsessager.

 

Blodskam

Gensidigt samtykkende sex mellem søskende, samt mellem forældre og myndige børn, bør lovliggøres. Kriminaliseringen af sådanne forhold er en gammeldags moraliserende tanke, hvormed man forsøger at påtvinge andre sin egen moral uden nogen rationel årsag: ingen vil ved fjernelse af denne lov lide overlast, og ingen vil få frarøvet friheden til at gøre, hvad de selv finder rigtigt.

 

Frihed til at være forældre

Der skal være mulighed for medfar på dåbsattesten, ligesom det i dag er muligt at være medmor.

 

Frit ægteskab

Staten skal ikke kunne bestemme hvem, og hvor mange, myndige mennesker må gifte sig med. Ægteskabet skal være en frivillig kontrakt mellem mennesker, og staten skal derfor heller ikke diskriminere på baggrund af civilstatus. Af den grund skal ægteskabskontrakter og lignende heller ikke registreres af staten.

 

Fri skilsmisse

Ligesom staten ikke skal bestemme hvem man gifter sig med, skal staten heller ikke bestemme hvor lang tid, der skal gå før man kan opnå skilsmisse. Derfor skal separationsperioden afskaffes.

 

Ligestil barselsreglerne

Barselsreglerne er et af de få steder, hvor staten via lovgivning stadig kønsdiskriminerer – du har nemlig som mand ikke ret til den samme længde af barsel som hvis du er kvinde. I øjeblikket har du som kvinde ret til fire ugers graviditetsorlov før fødsel, samt 14 ugers barselsorlov herefter, hvoraf de to første skal holdes. I disse 14 uger har faderen ret til to ugers orlov, og først herefter er der 32 uger til fri fordeling. Kort sagt, barslen er meget ulige fordelt. Derfor ønsker vi i Liberal Alliances Ungdom at ændre reglerne således, at moderen, som det i øjeblikket er tilfældet, har fire ugers graviditetsorlov før fødsel, samt to ugers barselsorlov herefter – men at det derefter skal være helt op til parret selv at bestemme, hvem der holder barsel hvornår, samt hvor længe.

 

Rugemødre

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at det skal være lovligt at være rugemor og at rugemødre skal have ret til at kræve betaling, hvis de ønsker det.

 

Socialrådgivere skal autoriseres

For at styrke retssikkerheden mener Liberal Alliances Ungdom, at det skal være et lovkrav, at man skal have autorisation for at kunne arbejde som socialrådgiver.

Sundhedspolitik

Forbyd omskæring af drengebørn

Omskæring af drenge (under 18 år) skal være ulovligt undtaget ved medicinske formål, da religionsfrihed også indbefatter friheden fra religion – hensyn til forældrenes religiøse eller kulturelle ønsker kan aldrig stå over individets frihed.

 

Fri abort i rigsfællesskabet

Liberal Alliances Ungdom mener at den fri abort bør gælde i alle dele af rigsfællesskabet.

 

Fuldt ejerskab af egen krop

Det skal være lovligt at sælge organer, blod og andet væv fra egen krop.

 

Indfør obligatoriske vacciner af børn

Det er ikke retfærdigt, at børn udsættes for alvorlige sygdomme og i værste tilfælde død, fordi deres forældre har pseudovidenskabelige holdninger, og derfor fravælger vacciner. Det skal derfor være obligatorisk for forældre at følge det danske børnevaccinationsprogram og lade deres børn blive vaccinerede, medmindre der er medicinske hensyn, der taler imod dette.

 

Legaliser aktiv dødshjælp og assisteret selvmord

Aktiv dødshjælp og assisteret selvmord skal være lovligt for myndige personer ved hjælp af sundhedsfagligt personale. Ingen læge eller sundhedsfagligt personale er forpligtet til at assistere.

 

Narkotika

Liberal Alliances Ungdom ønsker en fuld legalisering af hash og andre narkotiske stoffer. Dette skal indebære produktion, forarbejdning, distribution, salg og forbrug. Ligeledes modarbejder vi krigen mod narkotika.

 

Privatisér hospitalsdriften

Hospitalsdrift skal ikke varetages af staten.

Transport- og infrastrukturpolitik

Afskaf begrænsningerne på motorcykelkørekort

Som det ser ud nu, er motorcykelkørekort inddelt i tre kategorier efter motoreffekt og alder. Der bør ligesom ved bilkørekort ikke være begrænsninger for størrelse af motorcykel, når først man har taget kørekort.

 

Danmark skal sælge alt ikke-kritisk infrastruktur og selskaber

LAU mener, at vi Danmark skal sælge alt ikke-kritisk infrastruktur og alle ikke-kritiske selskaber, som inklusive, men ikke begrænset til, EKF, PostNord, Dansk Bibliotekscenter og DSB.

 

Kommunale og statslige beboelses- og erhvervsejendomdomme

Det er ikke statens eller kommunernes opgave at eje og drive ejendomme og dermed forvride boligmarkedet. Derfor skal alle statslige og kommunale beboelses- og erhvervsejendomme sælges til private.

 

Kørekort og køreprøve

Det nuværende alderskrav på 17 år for at begynde på kørekort til bil skal sænkes til 16 år, dog med det krav at den nye bilist fra alderen 16-18 år er i følgeskab med en ældre og mere erfaren bilist. Dette kunne være med til at give den unge bilist mere erfaring og en del mere forberedelse, inden personen skal stå på egne ben i trafikken. Vi mener også, at man skal have mulighed for selv at kunne gå op til teori- samt køreprøve: man kan selv have studeret teori hjemmefra, og skal altså ikke tvinges til at betale en kørelærer for teoriundervisning for at kunne gå op til en teoriprøve. Ligeså kan man på private veje også selv lære at køre bil, og der skal derfor også være mulighed for at gå op til en køreprøve udenom en kørelærer.

Uddannelsespolitik

Afskaf de kommunale skoledistrikter

Vi ønsker reelt frit valg af uddannelsesinstitution og derfor en ophævelse af kommunale skoledistrikter.

 

Fri forskning

Staten bør støtte fri grundforskning.

 

Frie donationer til uddannelsesinstitutioner

Der skal ikke være særlige restriktioner på pengedonationer til uddannelsesinstitutioner.

 

Frit udbud af universitetsuddannelser

Det bør være op til det enkelte universitet selv, hvilke uddannelser de ønsker at udbyde, hvordan disse enkeltvis er tilrettelagt, og hvor mange pladser hver enkelt uddannelse har.

 

Folkeskolen

Folkeskolerne skal lokalt have så meget frihed som muligt til at drive skolen og undervise som de finder bedst. Der skal i højere grad være mulighed for at indføre niveauopdelt undervisning.

 

Karakterer

Liberal Alliances Ungdom anerkender, at karakterer er en objektiv og god måde at evaluere ens faglige niveau. Karakterer bør dog ikke stå alene, hvorfor muligheden for feedback bør udvides.

 

Lad studerende arbejde frit

Vi bør tilskynde at unge mennesker prioriterer at opbygge erhvervserfaring og tjene deres egne penge. Hvis man som studerende på en videregående uddannelse tjener 13.542 kr. om måneden mister man retten til SU. Det medvirker i praksis til en 100% beskatning på en pengemængde svarende til SU-satsen. Fribeløbet for SU bør derfor afskaffes.

 

Lad uddannelsesinstitutionerne bestemme

Universiteterne skal selv fastsætte optagelseskravene for deres egne uddannelser. I dag er det Uddannelses- og Forskningsministeriet, der fastsætter kravene efter en indstilling fra uddannelsesinstitutionerne. Vi mener, at det skal være op til de enkelte uddannelsesinstitutioner selv at fastsætte, hvilke kompetencer, der skal være afgørende for at blive optaget på uddannelsen. På den måde skabes der en øget konkurrence mellem institutionerne, hvilket medfører højere kvalitet.

 

Nordisk sprogundervisning skal ikke være obligatorisk

I Liberal Alliances Ungdom mener vi, at det kan være fornuftigt at lære fremmedsprog, inklusiv de nordiske sprog. Uddannelsesinstitutioner bør derfor have med i deres overvejelser, om de vil tilbyde valgfag med fokus på nordiske sprog. Det er i dag et læringsmål i folkeskolen, at danske unge skal være bekendt med bl.a. norsk og svensk sprog og litteratur. Vi mener dog, at det skal være helt op til den enkelte uddannelsesinstitution, om den vælger at udbyde nordiske sprog. Det skal ikke være obligatorisk, som det er i dag.

 

Revurder taxametersystemet

De danske ungdomsuddannelser er i alt for høj grad præget af, at institutionerne bliver bevilget midler på baggrund af, hvor mange der består. For at hæve det faglige niveau på ungdomsuddannelserne bør man derfor afskaffe det sociale taxameter samt færdiggørelsestaxameteret. Dette vil sikre, at de enkelte ungdomsuddannelser ikke har et incitament til ikke at sanktionere dovne og umotiverede elever eller fravælge dygtige elever til fordel for mindre dygtige.

Økonomisk politik

Afskaf AM-bidraget

Arbejdsmarkedsbidraget straffer deltagelse på arbejdsmarkedet, både for rengøringsdamen såvel som direktøren. I Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor, at AM-bidraget bør afskaffes.

 

Afskaf arveafgiften

Vi mener at penge, der allerede er beskattet, ikke skal beskattes igen, blot fordi de skifter “ejer”.

 

Afskaf beskatning af aktier

Liberal Alliances Ungdom ønsker at fjerne beskatningen på aktier og finansielle instrumenter, da beskatning af investeringer overvejende har en skadelig virkning.

 

Afskaf beskatning af fast ejendom

Beskatning af fast ejendom skal udelukkende ske ud fra grundens værdi, ikke ejendommens.

 

Afskaf den statslige indkomstskat

Den statslige indkomstskat bør afskaffes så skatteopkrævningen foregår så decentralt som muligt.

 

Afskaf selskabsskatten

Selskabsskatten er en af de mest vækst- og produktivitetshæmmende skatter i landet, og er de facto også en skat på lønmodtagere. I Liberal Alliances Ungdom mener vi derfor, at den bør afskaffes.

 

Afskaf tvangsarven

Det er ikke statens opgave at bestemme hvem, der har krav på en afdøds arv. Derfor går vi ind for en afskaffelse af den lovbestemte tvangsarv til den dødes børn og ægtefæller på op til 25% af dødsboet.

 

Bankpakker ødelægger finanskrisernes positive effekt

Ved den næste finanskrise vil der være politikere, der ønsker at samle Christiansborg om bankpakker. Liberal Alliances Ungdom støtter ikke bankpakker, da de er med til at forvride den konkurrence, der bør være i den private sektor. Og vigtigst af alt, så er bankpakker med til at ødelægge den positive effekt, som finanskriser har, da de er med til at udrense markedet for usunde virksomheder. Virksomheder med sunde finanser vil som regel overleve sådan en krise, hvis bankpakkerne ikke er til stede.

 

Intet er gratis

Liberal Alliances Ungdom ønsker at privatisere langt flere offentlige tilbud, men anerkender også at det ikke nu er realpolitisk muligt. Derfor vil LAU starte udviklingen mod privatisering ved at øge brugerbetalingen på en række offentlige tilbud. Dette kunne eksempelvis være lån af bøger på biblioteket, teaterbesøg og lægebesøg. Vi skal ud over den tankegang, at offentlige ydelser er gratis. I virkeligheden koster det hvert år samfundet masser af penge. Bag alle offentlige ydelser er der altid en skatteborger, der betaler. En øget brugerbetaling kan være med til at rette fokus på, at intet er gratis. Vi mener dog samtidig, at for at den øgede brugerbetaling ikke skal fungere som en reel skattestigning, så skal skatten sænkes tilsvarende.