Samværspolitik i Liberal Alliances Ungdom

Introduktion

Liberal Alliances Ungdom skal være et sikkert og trygt sted for alle uanset køn og alder. Det gælder både under politiske diskussioner og til fester og andre arrangementer i Liberal Alliances Ungdom både nationalt og lokalt.

Samværspolitikken kan også gælde interaktioner mellem LAU-medlemmer i andre regi i særlige tilfælde. Alle sager behandles individuelt.

Et trygt miljø, hvor man bliver accepteret, har en følelse af at høre til, hvor man indgår i et fællesskab, og hvor man passer på hinanden, bliver skabt af foreningens formelle og uformelle rammer. Det bliver også skabt af et lederfællesskab, hvor svære samtaler om besværlige emner ikke er tabubelagte, og hvor medlemmernes samvær er sat højt på dagsordenen.

For at sikre os at Liberal Alliances Ungdom er netop det gennemgår vi i dette papir hvad Liberal Alliances Ungdoms samværspolitik er, hvad vores regler er, og hvad lovgivningen siger, og hvordan vi skal forholde os til dette.

 

Nye medlemmer og frivillige

Nye medlemmer og bestyrelsesmedlemmer skal oplyses om samværspolitikken af deres lokalformand. Ansatte skal oplyses om samværspolitikken af forretningsudvalget.

 

Mistanke og rygter

I foreningslivet har man ofte mange venner og et stort netværk. Det er en god idé at overveje, hvordan vi undgår sladder og rygter, og hvordan vi sikrer, at der er en kompetent instans, man kan gå til, hvis man oplever at blive krænket eller har mistanke.

Såfremt du har mistanke om krænkende adfærd i foreningen og mellem medlemmer af foreningen har du en meldepligt til forretningsudvalget, som efterfølgende har en pligt til at behandle det. Du har altid mulighed for at komme til tillidspersoner såsom din lokalformand eller landsledelsen i Liberal Alliances Ungdom, såfremt du har en udfordring eller et problem du ønsker håndteret.

Hvad siger loven og hvordan tolker vi den i Liberal Alliances Ungdom?

Børneattest
Foreninger med aktiviteter for børn under 15 år skal indhente børneattest, inden de ansætter nye medarbejdere eller frivillige, hvis personen skal have direkte kontakt med børn under 15 år.

Læs nærmere om børneattester her: https://duf.dk/artikel/boerneattester/

Dette betyder at alle lokalforeninger i Liberal Alliances Ungdom skal indhente børneattester på deres bestyrelsesmedlemmer. Det er lokalforeningens eget ansvar at indhente og opbevare børneattesterne. I landsforeningen skal man ligeledes sørge for at indhente børneattester og opbevare disse.

Samleje og anden kønslig omgang
Grundlæggende er det ifølge straffelovens ​§§ 222, 224 og 225 ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år. Dertil kommer ‘folkeskolelærerparagraffen’, som straffelovens § 223 populært omtales.

Jævnfør folkeskolelærerparagraffen er det ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med unge under 18 år, der er betroet til én “til opdragelse”, eller hvor det seksuelle forhold skyldes groft misbrug af alder og erfaring. Herudover straffes blufærdighedskrænkelser med fængsel eller bøde ifølge straffelovens § 232.

Straffelovens regler betyder, at selvom den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, er det fortsat strafbart at have samleje med en person under 18 år, som er betroet en til opdragelse. I foreningssammenhæng vil det sige, at ledere, undervisere, instruktører og medarbejdere ikke må have seksuel omgang med unge under 18 år, som tager del i foreningens aktiviteter – også selv om de er fyldt 15 år.

Altså må man som ledelsesperson i Liberal Alliances Ungdom ikke have et forhold til et medlem under 18 år. Det har ingen betydning, at personen selv opfordrer til seksuelt samvær. Bestemmelserne gælder, uanset hvilket køn.

Tillige må man heller ikke udnytte en på alder og erfarings beroende overlegenhed til at forføre et medlem under 18 år til samleje.

Generel underretningspligt

I lov om social service § 154 er der en generel underretningspligt, som gælder i hele samfundet generelt: 

  • Den, der får kendskab til, at et barn under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller som lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunalbestyrelsen.

Dette betyder konkret, at man har en pligt til at underrette barnets bopælskommune om bekymringer generelt. Det kan både være vold i hjemmet, mistanke om incest, ulovlig seksuel omgang som beskrevet ovenfor og i øvrigt generelt mistrivsel. Det foregår helt konkret ved at udfylde formularen på bopælskommunens hjemmeside, som herefter har pligt til at vurdere bekymringen og eventuelt handle på den. 

Kommunen vil aldrig handle udelukkende på den bekymring, hvorfor man ikke skal være bange for at foretage en underretning, tværtimod er det ens ansvar og pligt. 

Henvisninger: 

  • BørneTelefonen.Børn og Unge kan kontakte BørneTelefonen, når de har brug for at tale med en voksen. BørneTelefonen har over 500 frivillige, som alle er børnefagligt grunduddannede og har professionel erfaring fra at arbejde med børn og unge. Se nærmere på ​www.bornetelefonen.dk​.
    Åbningstiden er kl. 11-02. Telefon 116 111. Man kan også chatte eller sms-e med dem.
  • Fagtelefonen. Hvis du arbejder med børn og unge og er i tvivl om, hvad du skal gøre i forhold til bekymring for et barn, ung eller en gruppe børn/unge, så kan du tale med en erfaren socialrådgiver på Fagtelefonen. Læs yderligere her: ​https://bornsvilkar.dk/det-goer-vi/fagtelefonen/